Author - ania

Publikacja dotycząca projektów współpracy zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą projektów współpracy zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym również przez naszą Lokalną Grupę Działania “Kraina Nafty”. Publikacja jest efektem otrzymanych zgłoszeń w „Konkursie na projekty współpracy” organizowanym przez JC KSOW w II półroczu 2020 roku. Przekazane materiały zgłoszeniowe zostały opracowane w formie publikacji pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”, przez Roberta Siewiorka.

Obecnie niniejsza broszura dostępna jest w wersji elektronicznej, niemniej jednak planowane jest wydrukowanie książki przez KSOW w najbliższej przyszłości.

Celem publikacji jest m.in. uświadomienie szerokiej opinii publicznej, jak wiele interesujących i różnorodnych działań można realizować na obszarach wiejskich przy współpracy z lokalną grupą działania.
Zapraszamy do lektury broszury, na portalu KSOW pod linkiem: http://ksow.pl/aktualnosc/razem-lepiej-ciekawiej-trzydziesci-dwie-opowiesci-o-wspolnocie-poznaj-najnowsza-publikacje-ksow

Plik do pobrania – Broszura Razem lepiej

Zobacz więcej...

Wpływ Lokalnych Grup Działania na przedsiębiorczość i rozwój gmin, na których obszarach działają.

Według danych z sierpnia 2020 r., na obszarach wiejskich zostało utworzonych przez Przedsiębiorców 8 526 miejsc pracy – było to możliwe, dzięki otrzymanemu wsparciu od Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020.
Do sierpnia ubiegłego roku przy wsparciu Lokalnych Grup Działania powstało 4328 nowych firm.
Należy mieć na uwadze, że te liczby wciąż rosną, a lokalni przedsiębiorcy z obszarów wiejskich, dzięki wsparciu z LGD mają szansę na założenie własnej działalności gospodarczej, bądź rozwinięcie już działającej działalności, co bezpośrednio wpływa na rozwój gminy.

LGD mają realny i namacalny wpływ na wzrost przedsiębiorczości (i nie tylko) na terenie swoich gmin.

Zobacz więcej...

WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo

Działając zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.), informujemy o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów w brzmieniu nadanym przez przywołane na wstępie rozporządzenie.

Zmiana umowy o przyznaniu pomocy dokonana zostanie w oparciu o przekazany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu do umowy (dla wersji 4z i wcześniejszych) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak już wcześniej informowaliśmy, w praktyce oznacza to wprowadzenie uproszczeń w realizacji i „trwałości” operacji, m.in. znosi obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług jak również w istotny sposób modyfikuje zobowiązania dotyczące miejsc pracy. Szczegółowe informacje dostępne są na: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci/8-aktualnosci/205-uproszczenia-w-leaderze.

Dalsze postępowanie samorządu województwa zgodne będzie z postanowieniami § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r.

Uwaga! Oferta zmiany umowy dotyczy operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zobacz więcej...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD dotyczącym rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 8/2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu 4 stycznia 2021 r., od godziny 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady LGD, mające na celu rozpatrzenie złożonych Protestów w zakresie naboru: Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór numer 8/2020) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Kraina Nafty” dotyczący rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 8/2020

Zobacz więcej...

Analiza efektywności LGD

  Analiza efektywności LGD „Kraina Nafty”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zobowiązana jest do monitorowania swojej działalności i przeprowadzania ewaluacji realizacji strategii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju, lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest procesem niezbędnym do sprawnego wydatkowania środków publicznych w ramach LSR, a także do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego na terenie LGD.

Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych i spodziewanych efektów realizacji danego zadania. Jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy nasze działania przyniosły oczekiwane efekty.

Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. Obejmuje okresową ocenę odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości strategii w kontekście ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć strategii w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji strategii w przyszłości.

W celu zbadania czy nasza lokalna grupa działania dobrze realizuje postawione sobie zadania, podejmujmy szereg działań, mających na celu stałe podnoszenie naszej jakości i efektywności. Badania ewaluacyjne LGD realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych m.in: badań ankietowych (ankiety udostępnione w Biurze LGD, ankiety wśród członków stowarzyszenia i mieszkańców LGD, ankiety na stronie internetowej).

Ważny element mechanizmu wdrażania LSR stanowi system monitoringu. Zapewnia on skuteczną realizację procesów gromadzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych, obrazujących efekty realizacji LSR i podejmowanych w jej ramach projektów. Monitoring to systematyczne zbieranie danych, analizowanie ich oraz wykorzystywanie informacji w nich zawartych w celu bieżącej kontroli oraz dostosowania przebiegu realizacji przedsięwzięcia do zmieniających się warunków, zarówno wewnętrznych jak
i zewnętrznych. Pozyskiwane informacje umożliwią podejmowanie decyzji dotyczących dalszych kierunków wdrażania LSR, uzależnionych od zmieniających się czynników.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru nr 8/2020

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniach 14 grudnia oraz 15 grudnia 2020 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

 • podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru nr 8/2020 trwającego od 2 do 16 listopada 2020 r.

W ramach naboru numer 8/2020 do Biura LGD wpłynęło 15 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD dotyczącym rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 9/2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2020 r., od godziny 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady LGD, mające na celu rozpatrzenie złożonych Protestów w zakresie naboru: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (nabór numer 9/2020) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Kraina Nafty” dotyczący rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 9/2020

Zobacz więcej...

Wyniki konkursu fotograficznego pt.: „Jesień w obiektywie młodego fotografa – piękno obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.

Szanowni Państwo, Kochane Dzieciaki oraz Młodzież!
Dziękujemy wszystkim młodym artystom, za tak liczne zaangażowanie i zainteresowanie organizowanym przez nasze Stowarzyszenie konkursem fotograficznym. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy pomysłowych ujęć i przesłanych fotografii. Wszystkie prace były interesujące i na swój sposób wyjątkowe. Każde zdjęcie miało w sobie „to coś”, dzieki czemu przykuwało uwagę oraz w oryginalny sposób przedstawiało obszar działania LGD “Kraina Nafty”.

Oczywiste jest jednak, że spośród nadesłanych prac musieliśmy wyłonić zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody. Komisja konkursowa “miała ciężki orzech do zgryzienia”, jednak udało się jednogłośnie wybrać i nagrodzić najlepsze naszym zdaniem prace, wykonane przez następujące osoby:

NAGRODY GŁÓWNE – bon podarunkowy do sklepu Empik o wartości 100 zł (kolejność miejsc przypadkowa):

 1. Weronika Wietecha – miejscowość: Kobylany
 2. Izabela Woźniak – miejscowość: Piotrówka
 3. Łukasz Wołtosz – miejscowość: Rogi

WYRÓŻNIENIA   – bon podarunkowy do sklepu Empik o wartości 50 zł  (kolejność miejsc przypadkowa):

 1. Zofia Wójcik – miejscowość:Bóbrka
 2. Klaudia Kubit – miejscowość: Głowienka
 3. Natalia Gęsiak – miejscowość: Poręby
 4. Dominik Kurdyła – miejscowość: Łężany
 5. Eric Jastrzębski – miejscowość: Iwonicz-Zdrój
 6. Wiktor Kochan – miejscowość: Lubatowa

Nagroda rzeczowa specjalna –  Milena Kubacka miejscowość: Podniebyle.

Laureatów, po odbiór nagród, zapraszamy do Biura LGD „Kraina Nafty”, które mieści się w  Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14.

Dla wszystkich osób biorących udział w konkursie zostały przewidziane upominki, ktróre można odebrać w siedzibie stowarzyszenia. 

Odbiór nagród, jak również upominków, jest możliwy  wyłącznie w terminie  od 28 do 30 grudnia 2020 r., w godzinach  od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu:  725 999 721.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz życzymy dalszego rozwijania artystycznych pasji.

Poniżej prezentujemy najciekawsze prace.
Zobacz więcej...

Bezpłatne webinarium “Wybór partnera prywatnego w projekcie PPP”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium “Wybór partnera prywatnego w projekcie PPP​”.
Webinarium odbędzie się 18 grudnia 2020 r. od 10:00 do 11.10 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.krosno@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 grudnia 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (18 grudnia 2020 r.).
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w szczególności do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców zainteresowanych zamówieniami publicznymi.

Program webinarium:

 1. Rekomendowane podstawy prawne oraz tryb wyboru Partnera Prywatnego
 2. Przygotowanie postępowania PPP
 3. Ogłoszenie postępowania PPP
 4. Ocena wniosków i negocjacje  
 5. Wybór Partnera Prywatnego i zakończenie postępowania​

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
tel.: 798 771 192, 798 771 620
e-mail lpi.krosno@podkarpackie.pl

Zobacz więcej...