Author - ania

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Kraina Nafty” ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty” połączone z III warsztatem refleksyjnym – Badanie stanu i efektywności wdrażania LSR, realizacja celów , poziom osiągnięcia wskaźników. Monitoring i Ewaluacja, które odbędzie się 25 lutego 2020 r. o godz. 16:00 w Restauracji “Rogaty Gościniec” w Rogach.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

naglo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie kryterium dotyczącego wykorzystania lokalnych zasobów, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD oraz uniknięcia protestów składanych przez Beneficjentów w zakresie tego kryterium.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zaproszenie do udziału w konkursie Rural Inspiration Awards (RIA) organizowanym przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu.
 • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach
  – zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  – ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej
  – promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Biogospodarka: projekty / działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
 2. Łagodzenie zmian klimatu: projekty / działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
 3. Dostosowanie do klimatu: projekty / działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.
 4. Dane kontaktowe, strona internetowa i dodatkowe informacje.

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020 w ramach wszystkich działań PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z EFRROW.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 18 lutego 2020 r. na adresy poczty elektronicznej Jednostki Centralnej KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl podpisane oraz w wersji elektronicznej edytowalnej.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do pani Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Więcej informacji dostępne są na stronie internetowej www.ksow.pl.

 

Pliki do pobrania:

Warunki udziału w konkursie
Formularz Zgłoszeniowy

Zobacz więcej...

WYJAZD STUDYJNY NA WĘGRY

W ramach Projektu Współpracy pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” uczestniczyła w wizycie studyjnej na obszarze węgierskiej LGD  – Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület , która odbyła się w dniach 24-26 października 2019 r. Wizyta połączona była z targami i konferencją na temat produktów lokalnych, historii winiarstwa, ekoturystyki i enoturystyki oraz promowania walorów obszarów partnerskich. Podczas wizyty odbyła się  prezentacja produktów lokalnych ze strony polskiej i węgierskiej, prezentacja dobrych praktyk w kontekście wykorzystywania walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru do rozwoju i kształtowania turystyki i enoturystyki.  W wizycie studyjnej wzięli udział między innymi:  winiarze, przedsiębiorcy, producenci, przetwórcy lokalnych produktów, producenci rolni, przedstawiciele KGW, twórcy i artyści lokalni jak również przedstawiciele LGD.  Celem wizyty było promowanie obszaru i zasobów lokalnych. Elementem wizyty było również poznanie walorów turystycznych obszaru partnerskiego LGD (winnice, architektura, zabytki).

(więcej…)

Zobacz więcej...

WIZYTA PARTNERSKA W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „Nasze Bieszczady”

W dniach 20-21 października 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” odwiedziła obszar Lokalnej Grupy Działania „Nasze Bieszczady”. Delegację ze strony Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przywitała Prezes  Ewa Baranowska  oraz Dyrektor Biura – Jolanta Bartnicka-Węgrzyn. W trakcie wizyty zostały zaprezentowane filmy promujące obszar obu LGD.  Celem wizyty  było wzmocnienie współpracy partnerskich LGD, poznanie walorów obszaru, wymiana dobrych praktyk w ramach wdrażania LSR, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji Projektów Grantowych oraz innych projektów ramach realizacji poddziałania 19.2.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru nr 7/2019

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniach 27-28 listopada 2019 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożonych w ramach naboru nr 7/2019 trwającego od 9 do 25 października 2019 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 16 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja z dnia 18.12.2019 r.

Aktualizacja z dnia 03.02.2020 r.

Zobacz więcej...