Author - ania

Konkurs stowarzyszenia “Pro Carpathia”- Karpackie inicjatywy lokalne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie “Pro Carpathia” ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:
─ podtrzymywania tradycji narodowej,
─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.

Konkurs przyczyniać tym samym będzie się do osiągnięcia celu Programu NOWEFIO, tj. do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Karpackie inicjatywy lokalne (projekty miękkie), przyczyniające się do osiągnięcia celu konkursu, mogą mieć różną formę, np.: zajęcia edukacyjne, warsztaty, seminaria, wydarzenia integrujące różne grupy społeczne (np. grupy etniczne, młodzież, seniorów), opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych, wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i inne.

Do dofinansowania wybierane będą inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo (oprócz Wnioskodawcy mikrodotacji) co najmniej jednej organizacji o analogicznym statusie, jak te objęte wsparciem oraz wolontariuszy.

Premiowane będą te pomysły, które uwzględniać będą również współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury itp.), które włączone zostaną w realizację inicjatywy społecznej. W ten sposób realizacja inicjatyw przyczyniać się będzie do zawiązania lokalnych partnerstw oraz promocji idei wolontariatu. Dodatkowe punkty otrzymają także inicjatywy rozwijające ideę Szlaku Kultury Wołoskiej.

Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw pokrywa się z obszarem stosowania Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) w Polsce, tj. z obszarem 18 612,48 km2 (ok. 6% powierzchni lądowej kraju), określonego granicami administracyjnymi 200 gmin położonych w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Zasięg stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce jest określony granicami administracyjnymi 200 gmin: 15 gmin miejskich, 37 gmin miejsko-wiejskich i 144 gmin wiejskich położonych w 28 powiatach, oraz 4 gmin – miast na prawach powiatu, w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Dokładny opis obszaru realizacji inicjtawy znajduje sie w Regulaminie.

O dotacje w łącznej kwocie 350 000,00 PLN  mogą ubiegać się:
─ młode organizacje pozarządowe,
─ grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację min. 35 karpackich inicjatyw w ramach naboru.

Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 14 września 2021 r. do godz. 15:00.

Wszystkie informacje o konkursie są dostępne pod adresem: https://procarpathia.pl/aktualnosci/konkurs-na-karpackie-inicjatywy-lokalne

Stowarzyszenie “Pro Carpathia” zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie mikrodotacji na realizację karpackich lokalnych inicjatyw, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00.

Szczegóły: https://procarpathia.pl/projekty/krajowe/karpackie-inicjatywy-lokalne/aktualnosci-karp-inicj/szkolenie-z-zakresu-przygotowania-wnioskow-o-przyznanie-mikrodotacji?fbclid=IwAR2NVvsSXNGV0KUthYn9V1he–sawyt1cjwHavd01n8Q6fF2yqUpJn9h3k4

Zobacz więcej...

LGD = przepis na sukces

W rozpoczynającej się perspektywie unijnej wiejskie miejscowości zyskają dodatkowe pieniądze na inwestycje i projekty realizowane za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. Wszystko za sprawą instrumentu, jakim jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który teraz będzie dodatkowo zasilany pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość!

Do tej pory RLKS zasilany był środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Na Podkarpaciu pieniądze te były rozdysponowywane poprzez kolejne edycje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). RLKS może mieć jednak inne źródła finansowania. I województwo postanowiło to wykorzystać.
W przypadku Podkarpacia będą to – pozostające w gestii samorządu województwa – środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. “Podjęliśmy taką decyzję, gdyż widzimy konieczność dodatkowego wsparcia obszarów wiejskich. A skoro jest potencjał w Lokalnych Grupach Działania i są sukcesy – to warto je wzmocnić” – tłumaczy marszałek województwa
Władysław Ortyl.
Zwiększone fundusze trafią na podkarpacką wieś właśnie poprzez Lokalne Grupy Działania (jest ich w sumie 26) i to właśnie LGD-y – tak jak w poprzednich latach – będą mogły sięgać po większe unijne fundusze na rozwój wsi. To, co od kilkunastu lat robią w województwie podkarpackim LGD-y zasługuje na wielkie uznanie. Mają one duży wpływ w rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury turystycznej i kulturalnej na wsi, a także na ochronę zabytków oraz integrację lokalnej społeczności”– zapewnia wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch.
W kończącej się perspektywie (2014-2020) podkarpackie lokalne grupy działania dysponowały kwotą przekraczającą 188 mln zł. W zdecydowanej większości środki te zostały rozdysponowane z sukcesem.
“Mamy świadomość, że wdrożenie RLKS-u w nowej formule będzie nieco skomplikowane, ale to rozwiązanie przyniesie mieszkańcom obszarów wiejskich dodatkowe możliwości i korzyści. LGD-y mają wielkie doświadczenie i na pewno poradzą sobie z nowymi wyzwaniami” – podsumowuje marszałek Ortyl.

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa wsparcie i zaangażowanie w całym procesie starania się o dodatkowe środki.

Zobacz więcej...

Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej!

Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi.
Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.
Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy na program LEADER – z 5% do 8% przyniosły taki efekt.

To dzięki Wam, zaangażowaniu mieszkańców, samorządowców i organizacji non profit udało się pozyskać większą ilość pieniędzy na rozwój lokalnych społeczności i ich oddolnych inicjatyw, mających czynić wieś bardziej atrakcyjną do życia dla mieszkańców oraz wyrównujących szanse zawodowe i te dotyczące rozwoju osobistego.

Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że w ślad za Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorzem Puda, podobne decyzje, dotyczące gospodarowania unijnymi funduszami podejmują kolejne Samorządy.

Dzięki tym działaniom – będziemy mogli umiejętnie zapobiegać emigracji ludności ze wsi do miasta, podnosić standard życia poza większymi aglomeracjami, czynić obszary wiejskie bardziej atrakcyjne i dostępne dla turystów, rozwijać lokalne sektory rolno-spożywcze i inne niż rolnicze gałęzie gospodarki.

Dziękujemy!
Konsultacje trwają do 15 września i odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Internetowej dostępnej pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Zobacz więcej...

Zaproszenie na warsztaty serowarskie oraz warsztaty kulinarne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie “Pro Carpathia” w ramach projektu “Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” zaprasza Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych:

1) warsztatach serowarskich, które odbędą się w dniach 9-10.08.2021 r. w Bukowcu.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.procarpathia.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-warsztaty-serowarskie

2) Warsztatach kulinarmych, które odbędą się w dniach 11-12.08.2021 w Ustrzykach Dolnych

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.procarpathia.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-warsztaty-kulinarne

Zobacz więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo!
W ramach realizacji zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej zapraszamy organizacje pozarządowe, KGW i Gminne Ośrodki Kultury działające na obszarze gminy Jaśliska, do składania ofert na zorganizowanie stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty.

Termin składania ofert od 28 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. do godziny 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Biura LGD.

Poniżej:

Zobacz więcej...

Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w ramach przedłużonego okresu programowania PROW 2014-2020/2022 dla LGD „Kraina Nafty” na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, z sukcesem zakończyła kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – realizacja budżetu LSR wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi 97,7%, a podkreślić należy iż nie wszystkie wnioski są w pełni rozliczone, a zmieniający się kurs Euro ma znaczenie do wykorzystania puli środków w pełnej wysokości.

W ramach krótkiego podsumowania, informujemy iż z naszych środków:

  • powstały 43 nowe firmy,
  • 9 firm pozyskało środki na rozwój działalności,
  • łącznie w ramach tych dwóch zakresów powstało ponad 90 nowych miejsc pracy, które muszą zostać utrzymane co najmniej 2 lub 3 lata,
  • powstały 44 nowe lub przebudowane/zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, były to zarówno inwestycje realizowane przez Gminy, jak również Parafie oraz Stowarzyszenia działające naszym obszarze,
  • wydaliśmy szereg publikacji promujących obszar, dofinansowaliśmy wiele imprez i wydarzeń regionalnych oraz zorganizowaliśmy liczne szkolenia i spotkania informacyjne dla mieszkańców LGD.

Ponadto informujemy, iż powoli wkraczamy w nowy okres programowania. Aktualnie trwają prace nad wydłużeniem o dwa lata perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020, z uwagi na fakt iż nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2027, z powodu pandemii Covid-19, jest w fazie projektowej, a nie wdrożeniowej. Tak więc w ramach wydłużonego „starego PROWu”, wszystkie lokalne grupy działania, które złożyły wnioski do Samorządu Województwa, otrzymają dodatkowe środki na nabory oraz na bieżące funkcjonowanie. Wysokość otrzymanych dodatkowych środków jest uzależniona od poziomu realizacji LSR i wykorzystania budżetu LSR, czyli kwoty zawartych umów w ramach poddziałania 19.2 wg stanu na dzień 28.02.2021 r., w naszym przypadku była to kwota ponad 10 mln zł.

Dzięki tak wysokiemu zakontraktowaniu budżetu LSR możemy otrzymać środki w wysokości 788 tys. Euro w ramach poddziałania 19.2 – czyli na wdrażanie LSR oraz 94 560 Euro w ramach 19.4 czyli na koszty bieżące i aktywizację.

Otrzymane środki w ramach wdrażania LSR planujemy przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z:

  • podejmowaniem działalności gospodarczej,
  • oraz rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Warto więc się o nie postarać, przy okazji planowanego naboru, tym bardziej,
iż obowiązują nowe, złagodzone warunki ubiegania się o wsparcie. Natomiast infrastruktura społeczna, służyć będzie mieszkańcom, turystom i poprawie wizerunku całego naszego obszaru.

Nabory w ramach tych zakresów zaplanowaliśmy na II półrocze bieżącego roku.

Budżet na powyższe nabory to:

  • w ramach podejmowania działalności gospodarczej – limit środków dostępnych to 350 tys. Euro, co wg indykatywnego kursu Euro wynosi 1,4 mln zł, czyli planujemy udzielenie, co najmniej 14 premii po 100 tys. zł.
  • na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – limit dostępnych środków to 438 tys. Euro, co wg indykatywnego kursu Euro wynosi 1 752 000 zł, czyli ok. 290 tys. zł. na projekt – przy założeniu, co najmniej 6 projektów.

Dziękujmy i gratulujemy wszystkim dotychczasowym Beneficjentom, Grantobiorcom oraz Gminom tworzącym LGD, które bezpośrednio były zaangażowane we wdrażanie LSR i skuteczną realizację poszczególnych projektów.

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnych naborach oraz zachęcamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa pracowników Biura LGD w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie.

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura

Zobacz więcej...

Spotkanie dla przedsiębiorców branży turystycznej 19 lipca 2021 w Lesku!

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować. że Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus i Starosta leski Andrzej Olesiuk, zapraszają przedsiębiorców branży turystycznej na spotkanie.
Celem spotkania jest wypracowanie i wskazanie potrzeb branży w celu umiejscowienia ich w dokumentach nowej perspektywy finansowej UE. Spotkanie ma charakter otwarty – odbędzie się w dniu 19 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Lesku, ul. Parkowa 1.

Osoba do kontaktu: p. Justyna Bartnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego, tel.: + 48 17 747 64 57

Zobacz więcej...