Author - ania

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo!
W ramach realizacji zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej zapraszamy organizacje pozarządowe, KGW i Gminne Ośrodki Kultury działające na obszarze gminy Jaśliska, do składania ofert na zorganizowanie stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty.

Termin składania ofert od 28 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. do godziny 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Biura LGD.

Poniżej:

Zobacz więcej...

Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w ramach przedłużonego okresu programowania PROW 2014-2020/2022 dla LGD „Kraina Nafty” na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, z sukcesem zakończyła kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – realizacja budżetu LSR wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi 97,7%, a podkreślić należy iż nie wszystkie wnioski są w pełni rozliczone, a zmieniający się kurs Euro ma znaczenie do wykorzystania puli środków w pełnej wysokości.

W ramach krótkiego podsumowania, informujemy iż z naszych środków:

  • powstały 43 nowe firmy,
  • 9 firm pozyskało środki na rozwój działalności,
  • łącznie w ramach tych dwóch zakresów powstało ponad 90 nowych miejsc pracy, które muszą zostać utrzymane co najmniej 2 lub 3 lata,
  • powstały 44 nowe lub przebudowane/zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, były to zarówno inwestycje realizowane przez Gminy, jak również Parafie oraz Stowarzyszenia działające naszym obszarze,
  • wydaliśmy szereg publikacji promujących obszar, dofinansowaliśmy wiele imprez i wydarzeń regionalnych oraz zorganizowaliśmy liczne szkolenia i spotkania informacyjne dla mieszkańców LGD.

Ponadto informujemy, iż powoli wkraczamy w nowy okres programowania. Aktualnie trwają prace nad wydłużeniem o dwa lata perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020, z uwagi na fakt iż nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2027, z powodu pandemii Covid-19, jest w fazie projektowej, a nie wdrożeniowej. Tak więc w ramach wydłużonego „starego PROWu”, wszystkie lokalne grupy działania, które złożyły wnioski do Samorządu Województwa, otrzymają dodatkowe środki na nabory oraz na bieżące funkcjonowanie. Wysokość otrzymanych dodatkowych środków jest uzależniona od poziomu realizacji LSR i wykorzystania budżetu LSR, czyli kwoty zawartych umów w ramach poddziałania 19.2 wg stanu na dzień 28.02.2021 r., w naszym przypadku była to kwota ponad 10 mln zł.

Dzięki tak wysokiemu zakontraktowaniu budżetu LSR możemy otrzymać środki w wysokości 788 tys. Euro w ramach poddziałania 19.2 – czyli na wdrażanie LSR oraz 94 560 Euro w ramach 19.4 czyli na koszty bieżące i aktywizację.

Otrzymane środki w ramach wdrażania LSR planujemy przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z:

  • podejmowaniem działalności gospodarczej,
  • oraz rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Warto więc się o nie postarać, przy okazji planowanego naboru, tym bardziej,
iż obowiązują nowe, złagodzone warunki ubiegania się o wsparcie. Natomiast infrastruktura społeczna, służyć będzie mieszkańcom, turystom i poprawie wizerunku całego naszego obszaru.

Nabory w ramach tych zakresów zaplanowaliśmy na II półrocze bieżącego roku.

Budżet na powyższe nabory to:

  • w ramach podejmowania działalności gospodarczej – limit środków dostępnych to 350 tys. Euro, co wg indykatywnego kursu Euro wynosi 1,4 mln zł, czyli planujemy udzielenie, co najmniej 14 premii po 100 tys. zł.
  • na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – limit dostępnych środków to 438 tys. Euro, co wg indykatywnego kursu Euro wynosi 1 752 000 zł, czyli ok. 290 tys. zł. na projekt – przy założeniu, co najmniej 6 projektów.

Dziękujmy i gratulujemy wszystkim dotychczasowym Beneficjentom, Grantobiorcom oraz Gminom tworzącym LGD, które bezpośrednio były zaangażowane we wdrażanie LSR i skuteczną realizację poszczególnych projektów.

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnych naborach oraz zachęcamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa pracowników Biura LGD w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie.

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura

Zobacz więcej...

Spotkanie dla przedsiębiorców branży turystycznej 19 lipca 2021 w Lesku!

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować. że Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus i Starosta leski Andrzej Olesiuk, zapraszają przedsiębiorców branży turystycznej na spotkanie.
Celem spotkania jest wypracowanie i wskazanie potrzeb branży w celu umiejscowienia ich w dokumentach nowej perspektywy finansowej UE. Spotkanie ma charakter otwarty – odbędzie się w dniu 19 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Lesku, ul. Parkowa 1.

Osoba do kontaktu: p. Justyna Bartnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego, tel.: + 48 17 747 64 57

Zobacz więcej...

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo!
W związku z brakiem ofert na organizację stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty” z Gminy Miejsce Piastowe ponawiamy zapytanie. Skierowane jest ono do organizacji pozarządowych, KGW i Gminnego Ośrodka Kultury działających na obszarze gminy Miejsce Piastowe. Zapraszamy do składania ofert na realizację tego zadania.

Termin składania ofert od 08.07.2021 r. do 15.07.2021 r. godziny 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Biura LGD.

Poniżej:

Zobacz więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo!
W ramach realizacji zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej zapraszamy organizacje pozarządowe, KGW i Gminne Ośrodki Kultury działające na obszarze gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, do składania ofert na zorganizowanie stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty.

Termin składania ofert od 29.06.2021 r. do 05.07.2021 r. do godziny 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Biura LGD.

Poniżej:

Zobacz więcej...

Zwiększenie środków na działanie LEADER w nowej perspektywie finansowej.

Szanowni Państwo,
11 lutego br., prosiliśmy o wsparcie w staraniu się o zwiększenie budżetu Programu LEADER, na nową perspektywę finansową 2021-2027.
Bardzo dziękujemy za okazaną nam pomoc i tak duży odzew.

Miło nam Państwa poinformować, że na ten moment Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, planuje przeznaczyć na całe działanie LEADER 8% z II filara Wspólnej Polityki Rolnej – oznacza to zwiększenie kwoty działania z 231 mln € na ponad 372 mln €!
To bardzo dobra wiadomość dla budżetu naszego działania LEADER, który dzięki temu wzrośnie o 60% w stosunku do zaproponowanej jesienią ubiegłego roku kwoty.

Co warte podkreślenia, alokacja środków została w dużej mierze zwiększona w związku z dużą ilością pism poparcia dla LEADERa, które wpłynęły do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z różnych środowisk z całej Polski w tym od naszych zaangażowanych członków o oraz Beneficjentów.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Zobacz więcej...

„Świat się kręci wokół wsi” – ogólnopolski konkurs filmowy.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I
Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.
Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II
Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody
Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.
Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku
1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
2. Nagraj film.
3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa  z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

Zobacz więcej...

GreenFilmTourism – Filmowe Podkarpacie obszar Interreg PL-SK

Reszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa podkarpackiego planowanych w dniach 10 lub 11 czerwca w formie ONLINE.
Wydarzenie jest ważnym etapem działań projektu „GreenFilmTourism” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Warsztaty w formie konsultacji stanowią kolejny etap przygotowań opracowania koncepcji szlaku filmowego (szlak dziedzictwa kulturowego). Trasa zaprezentuje całokształt dorobku filmowego obszaru pogranicza PL-SK. Obszar regionu podkarpackiego, przez który będzie przebiegał szlak obejmuje powiaty – Polska (powiaty): bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.
Link do rejestracji
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia dużej liczby uczestników na warsztaty organizatorzy zastrzegają sobie możliwość udziału w wydarzeniu tylko 1 przedstawiciela każdej instytucji i podmiotu. Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do 8 czerwca 2021 r.   
Link do wydarzenia zostanie wysłany 9 czerwca 2021 r.

Link do ankiety
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu zapraszamy do wypełniania i odesłania ankiety która ma na celu zebranie informacji na potrzeby wytyczenia przebiegu szlaku filmowego zapraszamy do wypełnienia i przesłania ankiety. Prosimy o odesłanie ankiety do 8 czerwca 2021 r.

W razie dodatkowych pytań odnośnie organizacji spotkania prosimy o kontakt z p. Iwona Wilk, e-mail: iwilk@rarr.rzeszow.pl,  tel.: 17 8676 214

Zobacz więcej...

Aneksy łagodzące dla Beneficjentów PROW

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości aneksowania umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w zakresie z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
W przypadku chęci podpisania aneksu łagodzącego do zawartej Umowy o Przyznanie Pomocy, muszą Państwo wystosować w tym celu prośbę do Urzędu Marszałkowskiego bądź odpowiedzieć na przedstawioną przez Urząd ofertę.

W sytuacji, gdy Beneficjent planuje zmiany odnośnie wskaźników z Umowy, do których zrealizowania się zobowiązał, zmiany w obrębie Biznesplanu, konieczne jest zwrócenie się z pismem do LGD o wydanie w tym zakresie opinii przez organ decyzyjny – Radę Lokalnej Grupy Działania.

Zobacz więcej...