Author - Kraina Nafty

Przyszłość programu Interreg Polska – Słowacja – liczymy na Twój głos!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedstawicieli instytucji do udziału w konsultacjach nt. przyszłego programu współpracy transgranicznej Interreg na polsko-słowackim pograniczu.

Do tej pory środki europejskie pomogły stworzyć w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja ponad 3000 km transgranicznych szlaków turystycznych, odnowić 480 obiektów infrastrukturalnych czy zmodernizować prawie 200 km dróg.

Konsultacje organizowane są przez Wspólny Sekretariat Programu a ich celem jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat kierunków współpracy transgranicznej po roku 2027.

Wyniki konsultacji posłużą do opracowania kolejnej edycji programu Interreg Polska – Słowacja.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza.

Do przedstawicieli instytucji działających na pograniczu, szczególnie dotychczasowych wnioskodawców i beneficjentów Programu Interreg Polska – Słowacja, dedykowana jest ankieta dla instytucji.

Do mieszkańców pogranicza, którzy chcą podzielić się swoją refleksją na temat aktualnej i przyszłej współpracy transgranicznej dedykowana jest Ankieta dla obywateli

Zachęcamy również do udostępnienia ankiet, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się i wpłynąć na przyszłość Programu Interreg Polska – Słowacja po roku 2027.

Ankiety można wypełnić do końca sierpnia 2024 roku.

Już teraz serdecznie dziękujemy za Państwa czas i wszystkie opinie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedstawicieli instytucji do udziału w konsultacjach nt. przyszłego programu współpracy transgranicznej Interreg na polsko-słowackim pograniczu.

Do tej pory środki europejskie pomogły stworzyć w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja ponad 3000 km transgranicznych szlaków turystycznych, odnowić 480 obiektów infrastrukturalnych czy zmodernizować prawie 200 km dróg.

Konsultacje organizowane są przez Wspólny Sekretariat Programu a ich celem jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat kierunków współpracy transgranicznej po roku 2027.

Wyniki konsultacji posłużą do opracowania kolejnej edycji programu Interreg Polska – Słowacja.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza.

Do przedstawicieli instytucji działających na pograniczu, szczególnie dotychczasowych wnioskodawców i beneficjentów Programu Interreg Polska – Słowacja, dedykowana jest ankieta dla instytucji.

Do mieszkańców pogranicza, którzy chcą podzielić się swoją refleksją na temat aktualnej i przyszłej współpracy transgranicznej dedykowana jest Ankieta dla obywateli

Zachęcamy również do udostępnienia ankiet, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się i wpłynąć na przyszłość Programu Interreg Polska – Słowacja po roku 2027.

Ankiety można wypełnić do końca sierpnia 2024 roku.

Już teraz serdecznie dziękujemy za Państwa czas i wszystkie opinie!

 

Zobacz więcej...

Strategia Rozwoju Lokalnego 2023-2027 : Współpraca, Innowacje i Wsparcie dla Społeczności Lokalnych

 

 

Szanowni Państwo,

W nowym okresie LGD będzie wielofunduszowe. Konkursy będą ogłaszane w dwóch programach, tj.

 • w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich,
 • w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027) finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

 

W ramach nowej LSR działania podzielone zostały na 4 cele tematyczne:

 • szeroko pojęty rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym wsparcie przedsiębiorstw z branży turystycznej, rozwój gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych oraz rozwój publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
 • wsparcie skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu, w tym rozwój infrastruktury publicznej zwiększającej dostępność, rozwój przedsiębiorczości i usług w zakresie srebrnej gospodarki, zwiększenie dostępu do usług społecznych, integracja społeczna i cyfryzacja;,
 • działania skierowane do osób w niekorzystnej sytuacji (os. z niepełnosprawnościami, bezrobotni, kobiety) oraz ukierunkowane na zatrzymanie odpływu ludzi młodych (do 25 r.ż.) z obszaru LSR, w tym dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej, aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie w zakresie usług opieki nad dziećmi i czasu wolnego dla młodzieży, wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną – działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, rozwijające kompetencje, uzdolnienia, umiejętności, wiedzę oraz zainteresowania uczniów.

 

Beneficjentami w powyższych celach mogą być m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze LGD „Kraina Nafty” planujące rozpoczęcie działalności gospodarczą,
 • firmy istniejące, mające siedzibę lub oddział na obszarze LGD, które chcą rozwinąć swoją działalność,
 • rolnicy prowadzący małe gospodarstwa rolne w zakresie rozwijania pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych.

 

W przypadku osób chcących założyć działalność gospodarczą bądź turystyczną oraz przedsiębiorców chcących rozwijać prowadzone działalności należy spełnić poniższe warunki:

 

 • Zakładanie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej: wnioskodawca musi być osobą fizyczną. Nie prowadził działalności gospodarczej przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Wnioskodawca nie może być wcześniej beneficjentem podobnej pomocy w ramach PROW 2014-2020 ani PS WPR​​.
 • Rozwój Działalności Gospodarczej: wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich trzech lat. Nie może być wcześniej beneficjentem pomocy na tę operację w ramach PS WPR. Musi upłynąć co najmniej 2 lata od wypłaty pomocy na operację w zakresie zakładania działalności gospodarczej​​.
 • Zakładanie Gospodarstw Agroturystycznych: pomoc przyznaje się rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom z małych gospodarstw rolnych. Wnioskodawca musi zarejestrować obiekty świadczące usługi hotelarskie w ewidencji innych obiektów hotelarskich. Beneficjent musi przystąpić do lokalnej, regionalnej lub ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej kwaterodawców wiejskich przed złożeniem wniosku​​.
 • Rozwój Gospodarstw Agroturystycznych: pomoc przyznaje się rolnikom, małżonkom rolników lub domownikom z małych gospodarstw rolnych. Wnioskodawca musi prowadzić działalność agroturystyczną przez co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich trzech lat. Musi upłynąć co najmniej 2 lata od wypłaty pomocy na operację w zakresie zakładania gospodarstw agroturystycznych​​.

 

 

W ramach LSR zaplanowałyśmy także szereg działań informacyjnych i szkoleniowych, umożliwiających dotarcie do jak największej liczby osób zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces wdrażania LSR i realizowania za jej pośrednictwem swoich pomysłów.

Zobacz więcej...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” przedkłada do konsultacji projekty:

 • Lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ,,Kraina Nafty” w ramach PS WPR na lata 2023-2027 oraz FEP na lata 2021-2027 wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów,
 • Procedury Wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania interwencji 13.1. – LEADER/RLKS ze środków PS WPR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,, Kraina Nafty” wraz z załącznikami,
 • Procedury Wyboru i oceny Grantobiorców w ramach wdrażania interwencji I.13.1. – LEADER/RLKS ze środków PS WPR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,, Kraina Nafty” na lata 2023-2027 wraz z załącznikami,
 • Regulamin Rady LGD ,,Kraina Nafty”.

Uwagi prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 999 721 do dnia 27.05.2024 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Nafty” 27 maja 2024 r. godz. 15.00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu LGD serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”, które odbędzie się 27 maja 2024 roku o godz. 15:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Dokumenty Lokalne kryteria wyboru LGD ,,Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Regulamin Rady zostaną przedstawione i omówione na WZC.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 999 721 do dnia 17.05.2024 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach. 

Zobacz więcej...