Blog

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” działa w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PROW 2007 – 2013 to unijny program oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W Programie tym są również środki finansowe na udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich oraz na poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Z PROW 2007 – 2013 można uzyskać dofinansowanie także na działania poprawiające jakość życia mieszkańców oraz pobudzające aktywność lokalnych społeczności.

Oś 4 LEADER jest oddolnym, partnerskim, wielosektorowym i przekrojowym podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania.

Wdrażanie LSR jest to działanie, które ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja LSR powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Lokalna Strategia Rozwoju jest to dokument opracowany przez lokalną społeczność wiejską, który stanowi podstawę ubiegania się w wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji LSR. Składa się ona z wielu rozdziałów opisujących różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazuje kierunki działań, które mogą przyczynić się do zdynamizowania i rozwoju danego obszaru (LSR opracowana przez LGD „Kraina Nafty” znajduje się na stronie internetowej: www.kraina-nafty.pl).

Samorząd województwa ogłasza za pośrednictwem LGD nabory wniosków w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie następujących działań:

 

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Małe Projekty

LGD przyjmuje w/w wnioski, a następnie ocenia i wybiera najlepsze projekty do realizacji, w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Wnioski oceniane są przez Radę LGD pod względem zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wg lokalnych kryteriów wyboru. Pracownicy Biura LGD udzielają wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację.

Wszyscy Beneficjenci działań muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty”.

Zobacz więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

Poniżej znajduje się do pobrania Lokalna Strategia Rozwoju. Jest to dokument opracowany przez Stowarzyszenie LGD Kraina Nafty i stanowi wytyczne dla wnioskodawców zamierzających ubiegać się o finansowanie z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.

 

Lokalna Strategia Rozwoju (13.12.2011r.)

Lokalna Strategia Rozwoju (26.01.2011r.)

Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

Załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju:

 

Karta oceny zgodnosci operacji z LSR (26.01.2011r.)

Regulamin Rady (26.01.2011r.)

Szczegółowy opis procedury wyboru operacji (26.01.2011r.)

 

Doświadczenie członków LGD w realizacji projektów

Instrukcja dokonywania oceny operacji

Karta oceny zgodności według lokalnych kryteriów

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karty opisu stanowisk biura

Karta przyjęcia wniosku

Procedura naboru wniosków

Regulamin Rady

Wykaz spotkań informacyjnych

Zasady rekrutacji pracowników do biura LGD

 

Zobacz więcej...

Oś 4 – Leader

 

Leader działa w oparciu o  rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

 

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiając osiągnięcie celów osi 3 PROW.

 

Celem osi 4 jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

 

Leader łączy partnerów społecznych i gospodarczych. Razem planują i wdrażają lokalne inicjatywy.

 

Działanie na pewnym, określonym obszarze umożliwia zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.

 

Leader realizowany jest przez Lokalne Grupy Działania (LGD), które opracowują – wraz z lokalną społecznością – Lokalną Strategię Rozwoju (LSR).

 

LGD wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR.

 

W ramach podejścia Leader będzie również  wspierana działalność lokalnych grup działania poprzez realizację projektów współpracy.

Zobacz więcej...

Dokumenty

      

             I.            2008 rok

 

            UCHWAŁY z dnia 28.02.2008r. Zebrania Założycielskiego

 

 1. UCHWAŁA Nr 1/2008o powołaniu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2008 o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” – PDF oraz tekst jednolity statutu – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2008 o wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnieniu go do dokonania czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 4/2008o wyborze Zarządu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 5/2008o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty”  – PDF
 6. UCHWAŁA Nr  6/2008o wyborze Rady Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty”  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 12.12.2008r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 7/2008w sprawie składek członkowskich  na rok 2008  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 8/2008 w sprawie składek członkowskich na rok 2009 – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 9/2008w sprawie przyjęcia LSR – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 10/2008w sprawie nagród dla Zarządu  – PDF

 

   II.            2009 rok

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 27.03.2009 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 1/2009w sprawie aktualizacji LSR  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2009w sprawie udzielenia absolutorium za 2008r.  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2009w sprawie składek członkowskich gminnych jednostek organizacyjnych  – PDF

 

            UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 26.11.2009 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 4/2009w sprawie dokonania zmian w Statucie  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 5/2009w sprawie zmian w LSR  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 6/2009w sprawie diet dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF

 

 

III.            2010 rok

 

UCHWAŁY  WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z 21.01.2010 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 1/2010 w sprawie zmiany LSR – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2010w sprawie zmiany Statutu  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2010w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 02.03.2010 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 4/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 5/2010 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 6/2010w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Rady – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 09.04.2010 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 7/2010 w sprawie zmian w LSR – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 8/2010w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 9/2010w sprawie zmiany Statutu  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 10/2010w sprawie ustalenia limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 11/2010w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla członków Rady  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 29.06.2010 r.

 1. UCHWAŁA Nr 12/2010w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 13/2010w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2009 – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 14/2010w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego KR  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 15/2010w sprawie wyboru Przewodniczącego KR  – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 16/2010zmieniająca uchwałę nr 5/2008 z dnia 28.02.2008 r. Zebrania Założycielskiego o wyborze KR Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty”  – PDF

 

 

 

 IV.            2011 rok

 

         UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 26.01.2011 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 1/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY”- PDF

2.      UCHWAŁA Nr 2/2011 w sprawie zmiany Statutu – PDF

3.      UCHWAŁA Nr 3/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej – PDF

4.      UCHWAŁA Nr 4/2011 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich na 2011 rok – PDF

5.      UCHWAŁA Nr 5/2011 w sprawie ustalenia limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 06.04.2011 r.

 

1.      UCHWAŁA nr 6/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2010 – PDF

2.      UCHWAŁA nr 7/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2010 – PDF

3.      UCHWAŁA nr 8/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 – PDF

4.      UCHWAŁA nr 9/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2010 – PDF

5.      UCHWAŁA Nr 10/2011 w sprawie zmiany Statutu – PDF

6.      UCHWAŁA nr 11/2011 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF

7.      UCHWAŁA nr 12/2011 w  sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF

8.      UCHWAŁA nr 13/2011 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF

9.      UCHWAŁA nr 14/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania – PDF

 

         UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 13.12.2011 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 15/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY” – PDF

2.      UCHWAŁA nr 16/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zarządu – PDF

3.      UCHWAŁA Nr 17/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej – PDF

4.      UCHWAŁA Nr 18/2011 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich – PDF

 

 

 

    V.            2012 rok       

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 12.04.2012 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2011- PDF

2.      UCHWAŁA Nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2011 – PDF

3.      UCHWAŁA Nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 – PDF

4.      UCHWAŁA Nr 4/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2011 – PDF

5.      UCHWAŁA Nr 5/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” – PDF

 

a)     Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2011-Tabela nr15 Zestawienie działań PROW 2007-2013, oś IV Leader,

b)     Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2011– Tabela nr18aSzczegółowy opis przedsięwzięcia „Dziedzictwo kulturowe  i przyrodnicze obszaru LGD”,

c)      Załącznik nr 3 do uchwały nr 5/2011– Pkt 9 –Określenie procedury zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i odwołań od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji,

d)     Załącznik nr 4 do uchwały nr 5/2011– Tabela nr 20 Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009-2015,

e)     Załącznik nr 5 do uchwały nr 5/2011– Załącznik nr 8 LSR – Regulamin Rady LGD „Kraina Nafty”,

f)       Załącznik nr 6 do uchwały nr 5/2011– Załącznik nr 8a LSR – Karta oceny zgodności z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o naborze,

g)     Załącznik nr 7 do uchwały nr 5/2011 – Załącznik nr 12 LSR – Instrukcja dokonywania oceny operacji oraz wypełniania kart oceny operacji,

h)     Załącznik nr 8 do uchwały nr 5/2011– Załącznik nr 13 LSR – Szczegółowy opis procedury wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

 

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Z 02.08.2012 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 6/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY” – PDF

a)    Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2012 – Pkt 9 –Określenie procedury zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i odwołań od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji,

d)     Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/2012– Tabela nr 20 Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009-2015,

e)     Załącznik nr 3 do uchwały nr 6/2012– Załącznik nr 8 LSR – Regulamin Rady LGD „Kraina Nafty”,

f)       Załącznik nr 4 do uchwały nr 6/2012– Załącznik nr 10 LSR – Karta oceny punktowej operacji,

g)     Załącznik nr 5 do uchwały nr 6/2012 – Załącznik nr 12 LSR – Instrukcja dokonywania oceny operacji oraz wypełniania kart oceny operacji,

 

VI.            2013 rok    

   

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA z 19.04.2013 r..

 

 1. UCHWAŁA NR 1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2012 – pdf
 2. UCHWAŁA NR 2/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2012 rok -pdf
 3. UCHWAŁA NR 3/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 – pdf
 4. UCHWAŁA NR 4/2013 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2012 -pdf

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA z 28.10.2013 r.

 

 1. UCHWAŁA NR 5/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” – pdf

  Załączniki:

  1. Zał. nr 1 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 11 – Powiązania celów, rodzajów przedsięwzięć i wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
  2. Zał. nr 2 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 12 – Poziom wskaźników realizacji przez LGD „Kraina Nafty” LSR za okres wdrażania – lata 2009 – 2015
  3. Zał. nr 3 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 20 – Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009 – 2015

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD “KRAINA NAFTY” – 15.05.2014 r.

 1. UCHWAŁA NR 1/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2013 – PDF
 2. UCHWAŁA NR 2/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2013 – PDF
 3. UCHWAŁA NR 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 – PDF
 4. UCHWAŁA NR 4/2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2013 – PDF
 5. UCHWAŁA NR 5/2014 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF
 6. UCHWAŁA NR 6/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF
 7. UCHWAŁA NR 7/2014 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD “KRAINA NAFTY” – 28.04.2015 r.

 

 1. UCHWAŁA NR 1/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2014 – PDF
 2. UCHWAŁA NR 2/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2014 – PDF
 3. UCHWAŁA NR 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 – PDF
 4. UCHWAŁA NR 4/2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2014 – PDF
 5. UCHWAŁA NR 5/2015 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Kraina Nafty” – PDF

Załączniki:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2015 – TABELA 20 – Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009 – 2015 – PDF 

 

 

Zobacz więcej...

Informacje o Stowarzyszeniu

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zwana dalej LGD jest Stowarzyszeniem powołanym na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 lutego 2008 roku w Bóbrce. Utworzyli ją przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego tj. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne – 98 członków założycieli.

 

Zebranie odbyło się w Skansenie-Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, miejscu nawiązującym do tradycji naftowych. Występująca na obszarze wszystkich sześciu gmin ropa naftowa, znalazła również odzwierciedlenie w nazwie stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy, z dnia 29.05.2008r. pod pozycją KRS 0000306953.

Zobacz więcej...