Bez kategorii

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021

nagloData publikacji: 8.11.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

nagloData publikacji: 8.11.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2020

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie
ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2020

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2020

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

naglo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie kryterium dotyczącego wykorzystania lokalnych zasobów, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD oraz uniknięcia protestów składanych przez Beneficjentów w zakresie tego kryterium.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

 informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 3/2018/G

naglo

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe, 
informuje o możliwości składania wniosków  o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od 12 do 26 marca 2018 r.

 1. Wnioski o powierzenie Grantu należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy
  ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 2. Wniosek o powierzenie Grantu należy złożyć w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej. Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
 3. Złożenie Wniosku o powierzenie Grantu w LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku przez pracownika Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer Wniosku nadany przez LGD, datę złożenia Wniosku, liczbę złożonych wraz z Wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą ten Wniosek w LGD.
 4. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD „Kraina Nafty”.
 5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
 6. Do Wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania Grantu albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz Wniosku o powierzenie Grantu, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru Grantu – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we Wniosku.
 8. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki.

Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez LGD „Kraina Nafty” Projektu Grantowego,
o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) w ramach
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ
I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ
– zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Podniesienie jakości życia na obszarze LGD „Kraina Nafty”
“Cel szczegółowy 2.1 Poprawa stanu infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej 
i kulturalnej)”
Przedsięwzięcie 2.1.1 Przestrzeń publiczna i baza turystyczna LGD „Kraina Nafty”

Wskaźniki produktu:
Liczba nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej) – 12 szt. ”

Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej)”

 1. Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD „Kraina Nafty”– do maja 2019 r.
 2. W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
  1. Budowa obiektów infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej  i kulturalnej)
 • Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów.

 • Intensywność wsparcia – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
  o naborze.
 2. Zgodność Grantu z zakresem tematycznym, terminem realizacji oraz zaplanowanymi zadaniami w ramach Projektu Grantowego LGD „Kraina Nafty” wskazanymi w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów.
 4. Zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność Grantu z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność Grantu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie Grantobiorców, zawarte są
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD w zakładce Nabór wniosków/Granty.

 1. Grant będzie wybrany do dofinansowania po pozytywnej weryfikacji: wstępnej, zgodności
  z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów Grantów oraz uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.), tj. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych dla Grantów w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 2. Przy ocenie Grantów pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami, Grant uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danego Grantu, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych kryteriów. Aby Grant mógł być powierzony, w wyniku oceny zgodności Grantu z lokalnymi kryteriami wyboru, Wniosek musi otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 19 punktów. Grant kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% punktów tj. 5,7 pkt.
 3. Pomoc na Granty przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów, do limitu środków wskazanych w ogłoszeniu.
 4. W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej liczby punktów o wyborze operacji do dofinansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych zakresów operacji, decyduje wcześniejsza data i godzina złożenia wniosku przez Beneficjenta w Biurze LGD „Kraina Nafty”.

Lokalne kryteria wyboru dla Grantów wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wniosków / Granty/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 300 000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy zł).

 1. Wypełniony formularz Wniosku o powierzenie Grantu wraz z wymaganymi załącznikami (odpowiednio do zakresu Grantu), w tym w szczególności:
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację inwestycji
  • Dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem organu, że nie wnosi sprzeciwu lub pozwolenie na budowę – jeśli dotyczy;
  • Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (zał. do niniejszego ogłoszenia)

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru Grantów wymagane na etapie naboru wniosków:

 • Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów wraz z Oświadczeniem Wnioskodawcy dotyczącym realizacji projektów– stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

3. Inne załączniki, dotyczące realizacji Grantu, mogące mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru np. innowacyjność, zgodność z zasadami ochrony środowiska.

Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formularz Wniosku o powierzenie Grantu, Umowę  o udzielenie Grantu oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Regulamin Konkursu na wybór i ocenę Grantów w ramach Projektów Grantowych, lokalne kryteria wyboru Grantów, udostępniono na stronie internetowej: www.kraina-nafty.pl.

Wymienione dokumenty są również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane na żądanie osobom zainteresowanym.

Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie przygotowania wniosku. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl

Zobacz więcej...