Leader

Funkcjonowanie LGD

 

Cel działania:
Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Forma  pomocy:

 1. W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:
 2. badań nad obszarem objętym LSR;
 3. informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
 4. szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
 5. wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;
 6. szkolenia lokalnych liderów;
 7. animowania społeczności lokalnych;
 8. koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

 

Beneficjent pomocy:
Lokalne grupy działania

Zobacz więcej...

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” działa w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PROW 2007 – 2013 to unijny program oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W Programie tym są również środki finansowe na udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich oraz na poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Z PROW 2007 – 2013 można uzyskać dofinansowanie także na działania poprawiające jakość życia mieszkańców oraz pobudzające aktywność lokalnych społeczności.

Oś 4 LEADER jest oddolnym, partnerskim, wielosektorowym i przekrojowym podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania.

Wdrażanie LSR jest to działanie, które ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja LSR powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Lokalna Strategia Rozwoju jest to dokument opracowany przez lokalną społeczność wiejską, który stanowi podstawę ubiegania się w wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji LSR. Składa się ona z wielu rozdziałów opisujących różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazuje kierunki działań, które mogą przyczynić się do zdynamizowania i rozwoju danego obszaru (LSR opracowana przez LGD „Kraina Nafty” znajduje się na stronie internetowej: www.kraina-nafty.pl).

Samorząd województwa ogłasza za pośrednictwem LGD nabory wniosków w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie następujących działań:

 

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Małe Projekty

LGD przyjmuje w/w wnioski, a następnie ocenia i wybiera najlepsze projekty do realizacji, w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Wnioski oceniane są przez Radę LGD pod względem zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wg lokalnych kryteriów wyboru. Pracownicy Biura LGD udzielają wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację.

Wszyscy Beneficjenci działań muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty”.

Zobacz więcej...

Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

Poniżej znajduje się do pobrania Lokalna Strategia Rozwoju. Jest to dokument opracowany przez Stowarzyszenie LGD Kraina Nafty i stanowi wytyczne dla wnioskodawców zamierzających ubiegać się o finansowanie z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.

 

Lokalna Strategia Rozwoju (13.12.2011r.)

Lokalna Strategia Rozwoju (26.01.2011r.)

Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

Załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju:

 

Karta oceny zgodnosci operacji z LSR (26.01.2011r.)

Regulamin Rady (26.01.2011r.)

Szczegółowy opis procedury wyboru operacji (26.01.2011r.)

 

Doświadczenie członków LGD w realizacji projektów

Instrukcja dokonywania oceny operacji

Karta oceny zgodności według lokalnych kryteriów

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karty opisu stanowisk biura

Karta przyjęcia wniosku

Procedura naboru wniosków

Regulamin Rady

Wykaz spotkań informacyjnych

Zasady rekrutacji pracowników do biura LGD

 

Zobacz więcej...

Oś 4 – Leader

 

Leader działa w oparciu o  rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

 

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiając osiągnięcie celów osi 3 PROW.

 

Celem osi 4 jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

 

Leader łączy partnerów społecznych i gospodarczych. Razem planują i wdrażają lokalne inicjatywy.

 

Działanie na pewnym, określonym obszarze umożliwia zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.

 

Leader realizowany jest przez Lokalne Grupy Działania (LGD), które opracowują – wraz z lokalną społecznością – Lokalną Strategię Rozwoju (LSR).

 

LGD wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR.

 

W ramach podejścia Leader będzie również  wspierana działalność lokalnych grup działania poprzez realizację projektów współpracy.

Zobacz więcej...