Uncategorised

PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna”.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” w okresie od V do VII 2013 r. realizowała projekt pn. „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami  członkowskimi Unii Europejskiej poprzez projekt “Alpy Karpatom “, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

Celem ogólnym projektu było  wzbogacenie oferty turystycznej obszaru LGD „Kraina Nafty” poprzez zakup nośników ekspozycyjnych z wizytówkami informującymi o specyfice i atrakcyjności turystycznej obszaru.

Budżet projektu  (Całkowite koszty kwalifikowalne) wynosił  25 341,94 PLN

Dotacja (Kwota wnioskowanego dofinansowania) –  21 000,00 PLN

Środki własne   4 341,94 PLN

W ramach projektu:

 • Utworzono  zakładkę na stronie www.kraina-nafty.pl poświęconą realizowanemu projektowi i Szwajcarsko-Polskiemu Programowi  Współpracy;
 •  Opracowano materiały promocyjno-informacyjne tj. ulotki, tabliczki i prezentację multimedialną;
 • Opracowano treści wizytówek o specyfice i atrakcyjności turystycznej obszaru;
 • Zakupiono 7 nośników ekspozycyjnych, 40 wzorów wizytówek informacyjnych (10 tys. sztuk każdego ze wzorów);
 • Dostarczono  6 nośników wraz z wizytówkami do gmin, będących partnerami projektu;
 • Zorganizowano „Dni Otwarte w LGD” dla ogółu społeczności na temat funkcjonowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz korzyści płynących ze wsparcia udzielonego w ramach projektu.
Zobacz więcej...

“Agroturystyka w uzdrowiskach”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje, że rozpoczęła realizację Mikroprojektu pn. „Agroturystyka w uzdrowiskach” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 (projekt parasolowy, którego Liderem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z Rzeszowa).

Mikroprojekt realizowany jest przy współpracy dwóch partnerów, tj.: “Local Development Agency of Drohobych Area” (Ukraina) i Fundacji Rozwoju Lokalnego INTEGRACJA, Dźwiniacz Dolny.

Celem projektu jest profesjonalizacja obsługi turystów i pensjonariuszy.

Projekt zakłada:

 1. Cykl seminariów i szkoleń dla właścicieli agroturystyk,
 2. Opracowanie Diagnozy stanu – analizy koniecznych zmian pod katem zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru,
 3. „Gospodarstwo agroturystyczne z pomysłem“ – indywidualne wsparcie ekspertów/rewolucje moderatorów,
 4. Warsztaty kulinarne – każde z gospodarstw będzie miało okazję wypracować swoją własną potrawę,
 5. Agroturystyczny serwis informacyjny połączony z bazami ofert i atrakcji turystycznych,
 6. Wirtualny spacer po wybranych agroturystykach.

Obszar LGD „Kraina Nafty” jest bardzo atrakcyjny pod względem kulturowym, historycznym i geograficznym. Mamy nadzieję, że działania ujęte w projekcie pozwolą ukazać to co najcenniejsze na naszym terenie.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na naszej stronie internetowej: www.kraina-nafty.pl w zakładce „Agroturystyka w uzdrowiskach”.

LGD „Kraina Nafty”

Zobacz więcej...

Promocja projektu

Planowany do realizacji projekt zakłada współfinansowanie z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST (FPPRTEN) w ramach projektu pn. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

LGD zobowiązuje się prowadzić działania promocyjne, tj. na zakupionych rekwizytach, przedmiotach i dokumentach umieszczone zostaną informacje, zawierające: logo  Swiss Contribution, Bundeslogo oraz informację o współfinansowaniu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zobacz więcej...

Trwałość projektu

Planowany do realizacji projekt zakłada kontynuację działań, przez kolejnych kilka lat, poprzez wystąpienia zespołu ludowego z widowiskiem obrzędowym pn. „Naftowe dziedzictwo” na licznych imprezach kulturalnych oraz podczas lekcji muzealnych.

Zobacz więcej...

Opis projektu

Projekt pn. NAFTOWE DZIEDZICTWO będzie polegał na:

 

– Zebraniu materiałów historyczno-kulturowych (opowieści, pieśni, legendy, wiersze, gwara, dokumenty, zdjęcia itp. – 1 komplet), związanych z wydobyciem ropy naftowej na naszym obszarze,

– Zakupie przedmiotów związanych z eksploatacją i wykorzystywaniem ropy naftowej na obszarze LGD, na potrzeby przygotowania Mini Galerii Dziedzictwa Naftowego  w Biurze LGD „Kraina Nafty”

– Zakupie strojów łebaków na potrzeby przygotowania i zaprezentowania widowiska obrzędowego pn. “NAFTOWE DZIEDZICTWO”

– Opracowaniu i druku oferty promującej widowisko obrzędowe pn. “NAFTOWE DZIEDZICTWO”

– Zakupie materiałów promocyjno – informacyjnych –  roll up,  tablica promocyjno-informacyjna, plakatów oraz lamp naftowych

– promocji i udzielaniu informacji na temat realizowanego projektu – 2 ogłoszenia w mediach lokalnych, informacje z realizacji projektu na stronie internetowej LGD i partnera projektu. 

– Zorganizowaniu konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży pn. “NASZE NAFTOWE DZIEDZICTWO LOKALNE” celem popularyzacji działalności Muzeum w Bóbrce, popularyzacji działalności naukowej, patriotycznej i społecznej twórcy przemysłu naftowego- Ignacego Łukasiewicza oraz rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Dodatkowym atutem będzie integracja społeczeństwa ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym regionu oraz wręczenie drobnych upominków dla uczestników tj. 20 pendriv-ów z logo LGD, Swiss Contribution i  Bundeslogo 

Zobacz więcej...

Cele projektu

Celem głównym projektu jest  zachowanie i pomnażanie dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez wzbogacenie wiedzy mieszkańców o historii wydobycia i eksploatacji ropy naftowej.

 Cele szczegółowe projektu to:

– wzbogacenie wiedzy o historii wydobycia i eksploatacji ropy naftowej (poprzez opowieści, pieśni, legendy, wiersze, gwarę, dokumenty, zdjęcia, widowisko obrzędowe);

– inspirowanie do promowania własnego regionu i jego dziedzictwa kulturalnego (poprzez opracowanie i wydanie oferty promującej widowisko obrzędowe pn. “NAFTOWE DZIEDZICTWO” i utworzenie Mini Galerii Dziedzictwa Naftowego w biurze LGD)

– integracja społeczeństwa ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym regionu (poprzez zorganizowanie konkursu plastycznego, skierowanego do dzieci i młodzieży pn. “NASZE NAFTOWE DZIEDZICTWO LOKALNE”)

– wzbudzanie postaw szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, dumy ze swojego regionu i potrzeby uczestnictwa w kulturze (poprzez zaangażowanie zespołu ludowego w przygotowanie i wystawianie podczas imprez kulturalnych widowiska obrzędowego pn. “NAFTOWE DZIEDZICTWO”

Zobacz więcej...

Partner projektu

24.08.2004r. powstała Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, której podstawowym celem jest prowadzenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.

Fundacja jest partnerem finansowym projektu, a do jej zdań należy pomoc przy opracowaniu oferty promującej widowisko obrzędowe; materiałów promocyjnych; pomoc w zakupie lamp naftowych oraz zorganizowanie konkursu plastycznego i wręczenie upominków.

Zobacz więcej...

BENEFICJENT PROJEKTU

LGD „Kraina Nafty” to stowarzyszenie powstałe w 2008r., obejmuje 6 gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe. Obszar jest spójny terytorialnie, hist., kulturowo i przyrod., związany wspólnym rozwojem i chęcią współpracy. LGD działa w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-13, realizuje wynikające z tego programu projekty, rozlicza wnioski w zakresie działania Funkcjonowanie LGD… oraz Wdrażanie proj. współpracy LGD działa na rzecz rozwoju i promocji obszaru, poprawy jakości życia poprzez aktywizację mieszkańców, szkolenia, imprezy promocyjno-kulturalne, działalność wydawniczą, promuje i wspiera lokalne dziedzictwo kulturowe. Działania te służą realizacji naborów wniosków dla NGO, przedsięb. oraz jst, które przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju obszaru.

Zobacz więcej...