Aktualności

Analiza efektywności LGD

  Analiza efektywności LGD „Kraina Nafty”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zobowiązana jest do monitorowania swojej działalności i przeprowadzania ewaluacji realizacji strategii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju, lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest procesem niezbędnym do sprawnego wydatkowania środków publicznych w ramach LSR, a także do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego na terenie LGD.

Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych i spodziewanych efektów realizacji danego zadania. Jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy nasze działania przyniosły oczekiwane efekty.

Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. Obejmuje okresową ocenę odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości strategii w kontekście ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć strategii w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji strategii w przyszłości.

W celu zbadania czy nasza lokalna grupa działania dobrze realizuje postawione sobie zadania, podejmujmy szereg działań, mających na celu stałe podnoszenie naszej jakości i efektywności. Badania ewaluacyjne LGD realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych m.in: badań ankietowych (ankiety udostępnione w Biurze LGD, ankiety wśród członków stowarzyszenia i mieszkańców LGD, ankiety na stronie internetowej).

Ważny element mechanizmu wdrażania LSR stanowi system monitoringu. Zapewnia on skuteczną realizację procesów gromadzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych, obrazujących efekty realizacji LSR i podejmowanych w jej ramach projektów. Monitoring to systematyczne zbieranie danych, analizowanie ich oraz wykorzystywanie informacji w nich zawartych w celu bieżącej kontroli oraz dostosowania przebiegu realizacji przedsięwzięcia do zmieniających się warunków, zarówno wewnętrznych jak
i zewnętrznych. Pozyskiwane informacje umożliwią podejmowanie decyzji dotyczących dalszych kierunków wdrażania LSR, uzależnionych od zmieniających się czynników.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 9/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz w ramach naboru 10/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo, informujemy, iż:
– w ramach naboru 9/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy,
– w ramach naboru 10/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy.

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz.: 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny wyżej wymienionych wniosków.

Aktualizacja z dnia 30.11.2020 r.
Posiedzenia Rady zostało przedłużone na dzień 1.12.2020 r. na godz. 11.30

Zobacz więcej...

“Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość”

W imieniu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy na bezpłatne szkolenia na temat wsparcia przedsiębiorczości w turystyce wiejskiej, w ramach projektu współpracy transgranicznej o nazwie „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość”.

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków

Szanowni Państwo,

w ramach naboru na Podejmowanie działalności gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 25 Wniosków o przyznanie pomocy. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Niestety z uwagi na ograniczony budżet naboru tj. 900 000 zł do dofinansowania zostanie zakwalifikowanych tylko 9 najlepszych wniosków.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach w/w naboru odbędzie się w dniach 14 – 15 grudnia 2017 r.

Kolejne posiedzenie Rady LGD odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r.

Zobacz więcej...

Film promocyjny o LGD

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” wzięła udział w nagraniach realizowanych przez TVP Rzeszów na potrzeby filmu promującego pt. „PROWadzimy na starcie” .
Cykl programów „PROWadzimy na starcie” poświęcony jest lokalnym grupom działania z Województwa Podkarpackiego. Przedstawiane są w nim efekty wykorzystania środków finansowych z poprzedniej perspektywy PROW 2007-2013 oraz inicjatywy i zadania realizowane w ramach “nowej perspektywy” PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu – naszej LGD poświęcony jest pierwszy odcinek.

Zobacz więcej...

Informacja dot. naboru na Rozwijania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

w ramach naboru na Rozwijanie działalności gospodarczej do Biura LGD “Kraina Nafty” wpłynęło 18 Wniosków o przyznanie pomocy, na łączną wnioskowaną kwotę wsparcia prawie 4,5 mln zł. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Niestety z uwagi na ograniczony budżet naboru tj. 1.100.000,00 zł do dofinansowania zostanie zakwalifikowanych tylko kilka najlepszych wniosków.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach w/w naboru odbędzie się w dniach 10-11 lipca 2017 r.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r.

Zobacz więcej...