Uncategorized

Staż w Biurze LGD “Kraina Nafty”

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” poszukuje osób chętnych do odbycia
6 miesięcznego stażu w Biurze LGD w Miejscu Piastowym, na stanowisku
Specjalista ds. pozyskiwania funduszy.

Po okresie stażu zapewniamy zatrudnienie na umowę o pracę na okres co najmniej 6 m-cy.
Wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: administracja, prawo, zarządzanie, tematyka unijna lub pokrewne.
Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej lub pisaniu projektów.
Wymagane prawo jazdy kat. B.

Niezbędne umiejętności:

 • obsługa komputera (MS Office, Excel, Power Point, Paint),
 • poczta e-mail,
 • ksero

Jeśli jesteś:

 • ambitny,
 • kreatywny,
 • komunikatywny,
 • samodzielny,
 • szybko się uczysz i łatwo nawiązujesz kontakty,
 • nie boisz się pracy z ludźmi,

to ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Nie jest wymagane zarejestrowanie w PUP. Osoby chętne proszone są o zapoznanie się z informacjami i warunkami dla kandydatów, zamieszczonymi na plakacie, szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://sli.org.pl/2020/04/29/ogloszenie-o-naborze-zalacznik-ogloszenie-ii-nabor/

Staż jest organizowany w ramach projektu „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI.

Informacji na temat stażu udziela Kierownik Biura LGD “Kraina Nafty” – Natalia Kuliga-Helnarska, tel. 725 995 723.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Komunikat – pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat – pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

 • zachowania terminu realizacji operacji,
 • podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
 • wykonywania działalności gospodarczej,
 • osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
 • utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
 • poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
 • realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
 • zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
 • zatrudnienia pracowników w ramach poddziałania 19.4.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zniesiony tryb konkurencyjny w ramach PROW 2014-2020

W dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Informacja w sprawie przekazywania dokumentów dotyczących PROW 2014-2020 w formie elektronicznej

Dokumentami tymi mogą być:

 • wnioski o przyznanie pomocy (WoPP),
 • wnioski o płatność (WoP),
 • wszystkie inne dokumenty/pisma.

Sposób przekazania dokumentacji:

 1. Korespondencję należy przekazywać jedynie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (https://bip.podkarpackie.pl/index.php/elektroniczna-skrzynka-podawcza)
 2. Korespondencja oraz załączone pliki (jeśli tego wymagają) musi być opatrzona jednym z następujących podpisów:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym, albo
  • podpisem osobistym lub uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 3. Korespondencja winna zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.
 4. Formularze dokumentów, które mogą być składane w formie elektronicznej na formularzach udostępnionych na stronie internetowej prow.podkarpackie.pl w zakładce dokumenty
 5. Dokumenty elektroniczne mogą być składane w jednym z następujących formatów: doc, docx, rtf, txt, gif, jpg, png, tif, pdf, xml.

Link do artykułu:

http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/187-informacja-w-sprawie-przekazywania-dokumentow-dotyczacych-prow-2014-2020-w-formie-elektroniczne

Zobacz więcej...

Informacja na temat możliwości zastosowania rozwiązań szczególnych w zakresie spełniania wymogów i zobowiązań dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19

Szanowni Państwo

W związku z wiadomością przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) publikujemy informację dotyczącą realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Mając świadomość trudności występujących po stronie Wnioskodawców i Beneficjentów w zakresie spełniania warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie informujemy, że przygotowana została zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca zastosowanie również do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, w związku z zaistniałą sytuacją (zagrożenie COVID-19) podjęła decyzję o zamknięciu do odwołania Biura LGD.

Podjęcie tej decyzji jest podyktowane odpowiedzialnością i troską o zdrowie i bezpieczeństwo personelu Biura i potencjalnych Beneficjentów.

Informujemy, iż pracownicy Biura, będą w tym czasie pracować zdalnie, pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów i e-mailami: 725 999 721, promocja@kraina-nafty.pl
oraz Kierownik Biura Natalia Kuliga-Helnarska – tel. 725 995 723, 509 956 144; biuro@kraina-nafty.pl

Informacje nt. możliwości pozyskiwania środków będą udzielane w formie telefonicznej lub e-mailowej.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod podanymi wyżej telefonami.

Zobacz więcej...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Kraina Nafty” ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty” połączone z III warsztatem refleksyjnym – Badanie stanu i efektywności wdrażania LSR, realizacja celów , poziom osiągnięcia wskaźników. Monitoring i Ewaluacja, które odbędzie się 25 lutego 2020 r. o godz. 16:00 w Restauracji “Rogaty Gościniec” w Rogach.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...