Plan komunikacji

Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania LSR jest podstawą osiągania założonych efektów. Istotnym elementem planowania skutecznej komunikacji jest jej obustronność, a więc komunikacja na linii LGD – społeczności lokalne – LGD. Takie podejście pozwala na pozyskiwanie informacji zwrotnej i służy transparentności działań LGD, co jest niezwykle ważne w budowaniu zaufania do LGD, która w swej działalności korzysta ze środków publicznych.

Plan komunikacji w swej konstrukcji zawiera opis celów, działań komunikacyjnych podporządkowanych tym celom, a także środków i narzędzi przekazu informacji na linii LGD – społeczności lokalne, jakich LGD zamierza używać w komunikowaniu się na poszczególnych etapach wdrażania LSR. Służy także identyfikacji występujących problemów komunikacyjnych (poprzez monitoring i ewaluację), dzięki czemu jest narzędziem kształtującym poziom współpracy i zaangażowania partnerów i interesariuszy LGD.

Plan komunikacji LGD „Kraina Nafty” został opracowany z zachowaniem zasady rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. w sposób oddolny przy udziale mieszkańców obszaru. Celem odzwierciedlenia oczekiwań mieszkańców zastosowano partycypacyjne metody komunikacji: badanie ankietowe mieszkańców obszaru LGD, spotkanie informacyjne oraz konsultacje społeczne planu komunikacyjnego za pośrednictwem strony internetowej. Zebrane dane pozwoliły na dobór trafnych kanałów komunikacyjnych, skierowanych do poszczególnych grup docelowych.

pdf Plan komunikacji – Tabela 14 z LSR
pdf 
Harmonogram realizacji planu komunikacji w II półroczu 2016 r.
pdf Zadania w zakresie współpracy i animacji społeczności lokalnej
pdf Harmonogram Planu Komunikacyjnego na 2017 r.
pdf Plan komunikacji na 2018 r.
pdf Harmonogram Planu Komunikacyjnego na 2019 r.
pdf Harmonogram Planu Komunikacyjnego na 2020 r
pdf Harmonogram Planu Komunikacyjnego na 2021 r.
pdfHarmonogram Planu Komunikacyjnego na 2022 r.
pdf Plan Konunikacji
pdf Harmonogram Planu komunikacyjnego na 2023 r.
pdf Harmonogram Planu komunikacyjnego na 2024 r.