KRAJOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY

Sieć infrastruktury Rekreacyjnej – środki pozyskane przez LGD
na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej – krajowy projekt współpracy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” wspólnie z trzema partnerami tj. Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, realizuje projekt pn. Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej, w ramach którego na obszarze naszej lokalnej grupy powstanie
6 nowych siłowni plenerowych (po jednej w każdej gminie).

Jest to duży projekt, opiewający na ponad kilkaset tysięcy złotych, w ramach którego powstaną 24 siłownie plenerowe, po jednej na obszarze każdej z gmin parterów projektu. Na jego realizację pozyskaliśmy wsparcie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: poprawa jakości życia, aktywizacja mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi LGD poprzez budowę 24 obiektów infrastruktury rekreacyjnej – siłowni plenerowych na terenie każdej z gmin objętych LSR parterów projektu współpracy oraz działania promocyjne polegające na wydaniu broszur, zakupie gadżetów, utworzeniu zakładki na stronie internetowej LGD oraz organizacji 4 imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wnioskowana kwota pomocy: 553 366 zł (z umowy przyznania pomocy)
Wnioskowana kwota po wyborze wykonawcy : 425 172 zł (z aneksu)

Cel ogólny 2 „Podnoszenie jakości życia na obszarze LGD „Kraina  Nafty”;
Cel szczegółowy 2.1 „Poprawa stanu infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej)”;
Przedsięwzięcie 2.1.1 „Przestrzeń publiczna i baza turystyczna LGD „Kraina Nafty”;
Cel ogólny 4 „Budowanie kapitału społecznego i rozwój samoorganizacji na poziomie lokalnym”;
Cel szczegółowy 4.3 „Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń”
Przedsięwzięcie 4.3.1 „Realizacja projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”

 • Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 24 szt., w tym 6 obiektów na obszarze LGD „Kraina Nafty”
 • Liczba zorganizowanych imprez – 4 szt., w tym 1 na obszarze LGD „Kraina Nafty”
 • Liczba wydanych publikacji – 800 szt. / 1 kpl.
 • Liczba przygotowanych projektów współpracy – 1 szt.
 • Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.
 • Liczba wykonanych podstron internetowych – 1szt.
 • Liczba zakupionych gadżetów promocyjnych – 300 szt.
 • Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy – 4 szt.
 • Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne – 1 szt.
 • Liczba osób zaktywizowanych w zakresie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu – 300 osób
 • Liczba osób korzystających z nowopowstałych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 11476 osób.

W ramach projektu współpracy pn. Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej przewidziano do realizacji trzy zadania:

 1. Przygotowanie projektu współpracy – w ramach zadania planowane jest zorganizowanie spotkania dotyczącego realizacji projektu współpracy. Celem spotkania planowanego w ramach przygotowanie projektu jest zacieśnienie współpracy i partnerstwa 4 lokalnych grup działania, w celu wspólnej realizacji projektu. Realizacja zadania zakłada omówienie, dopracowanie i doprecyzowanie wspólnie realizowanych zagadnień w ramach planowanego projektu współpracy. Na potrzeby planowanego spotkania grupa inicjująca spotkanie – Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” poniesie koszty jego organizacji. Spotkanie odbędzie się na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.
 2. Budowa obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne – w ramach zadania zostaną wybudowane 24 ogólnodostępne siłownie plenerowe pełniąca funkcje rekreacyjne. Siłownie zostaną wybudowane we wszystkich LGD biorących udział w projekcie współpracy. Każda z nowopowstałych siłowni plenerowych zostanie wyposażona w odpowiednie elementy/urządzenia potrzebne do wykonywania ćwiczeń, zostaną zamontowane tablice informacyjne wraz z instrukcją obsługi oraz ławki i kosze. Kolejno u partnerów projektu powstanie następująca liczba siłowni plenerowych: partner nr 1-7 siłowni, partner nr 2-6 siłowni, partner nr 3-6 siłowni, partner nr 4-5 siłowni.W „Krainie Nafty” siłownie zlokalizowane będą w następujących miejscowościach:
  – Gmina Chorkówka, Żeglce, działka nr ewid. 341/6 (przy OSP),
  – Gmina Dukla, miasto Dukla, działka nr ewid. 206/18 (za MOSiRem).
  – Gmina Iwonicz-Zdrój, Lubatówka, działka nr ewid. 43/1 (przy placu zabaw, koło stadionu),
  – Gmina Jaśliska, Daliowa, działka nr ewid. 322/1 (przy drodze prowadzącej na Jaśliska),
  – Gmina Jedlicze, Potok, działka nr ewid. 695 (przy Szkole Podstawowej),
  – Gmina Miejsce Piastowe, Rogi, działka nr ewid. 2943 (przy ul. Kościelnej od strony Lubatówki)
  Nasze siłownie będą składać się z 3 zestawów ćwiczeniowych zamontowanych na pylonach dwustanowiskowych, tj. orbitrek, prasa nożna, twister, wyciąg górny, wioślarz, rower.
  Ponadto na terenie obiektu umieszczona zostanie tablica informacyjna z regulaminem oraz ławka z oparciem i kosz na śmieci. Powstały obiekt będzie ogólnodostępny i niekomercyjny, zwiększy ofertę rekreacyjną obszaru LGD i zachęci do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów.
 3. Promocja zdrowego trybu życia – w ramach zadania zostaną wykonane działania promocyjne mające na celu aktywizację mieszkańców obszaru projektu SIR poprzez zwiększenie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia oraz promocji nowopowstałej infrastruktury. W ramach tego zadania zostaną wykonane 4 akcje promocyjne o różnych zakresach rzeczowych w każdym LGD uczestniczącym w projekcie współpracy. Realizacja tego zadania przyczyni się także do popularyzacji sportu i rekreacji. Zakres rzeczowy u poszczególnych partnerów wygląda następująco:
  – LGD Nowa Galicja – wydanie broszur (800 sztuk)
  – LGD „Kraina Nafty”  – zakup gadżetów (tj. bidony 300 sztuk)
  – Czarnorzecko-Strzyżowską LGD – wykonanie podstrony internetowej
  – LGD „LIWOCZ” – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

W ramach realizacji projektu przewidziano także imprezę inaugurującą otwarcie siłowni,
z udziałem profesjonalnego trenera fitness oraz gadżetami promocyjnymi dla uczestników. O jej miejscu i terminie będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca maja 2019 r.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SIR ŻEGLCE

SIR DUKLA

SIR ROGI

SIR POTOK

SIR DALIOWA


SIR LUBATÓWKA

Pozostałe zdjęcia: