Projekt Grantowy III

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rezalizuje Projekt Grantowy III pn. Powstanie obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej na obszarze LGD „Kraina Nafty”
nr umowy przyznania pomocy 00561-6935–UM0921111/18 z dnia 21.09.2018, operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LGD „Kraina Nafty” poprzez powstanie 13 obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Wnioskowana kwota pomocy: 300 000 zł (z umowy przyznania pomocy)
Całkowita wartość planowanywch do zrealizowania zadań (uwzględniająca wkład własny Grantobiorców): 317 925, 75 zł

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty”
Cel ogólny LSR
Cel ogólny 2: Podniesienie jakości życia na obszarze LGD „Kraina Nafty”
Cel szczegółowy LSR
Cel szczegółowy 2.1 Poprawa stanu infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej)
Przedsięwzięcie LSR
Przedsięwzięcie 2.1.1 Przestrzeń publiczna i baza turystyczna LGD „Kraina Nafty”

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 11 szt./obiektów
  • Liczba nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej) – 2 szt/obiekty
  • Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej) – co najmniej 1000 osób

W ramach niniejszego Projektu Grantowego planowane jest zrealizowanie 12 zadań mających na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, dzięki czemu powstanie 11 nowych obiektów służących turystyce i rekreacji na obszarze LGD „Kraina Nafty”, ponadto 2 obiekty infrastruktury społecznej zostaną unowocześnione i doposażone, tak by w większym stopniu mogły pełnić funkcje turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne, a tym samym w pełni służyć mieszkańcom i turystom oraz wzbogacić ofertę spędzania czasu wolnego na obszarze LGD.

Projekt Grantowy służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, poprzez podjęcie działań w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a tym samym poprawę jakości życia i rozwój turystyczny obszaru LGD „Kraina Nafty”, a także podjęcie działań w kierunku propagowania aktywności fizycznej i ruchowej, i zdrowego stylu życia, dzięki czemu zwiększy się zainteresowanie mieszkańców aktywnymi formami spędzania czasu wolnego, powstanie nowa oferta dla mieszkańców, młodzieży i turystów. Powstanie obiektów turystyczno – rekreacyjnych sprzyjać będzie zacieśnianiu więzi społecznych i relacji sąsiedzkich. Powstanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej będzie służyć turystom i mieszkańcom. Wszystkie powstałe obiekty będą ogólnodostępne i wykorzystywane w sposób niekomercyjny.

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:

ZADANIE NR 1 “Tradycje Pszczelarskie w Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej – powstanie ogólnodostępnego miejsca turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego dotyczącego pszczelarstwa”.
Celem przedmiotowego Grantu jest rozwój przestrzeni publicznej poprzez powstanie ogólnodostępnego miejsca turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego dotyczącego pszczelarstwa,a tym samym uatrakcyjnienie bazy turystycznej na obszarze LGD “Kraina Nafty”. W ramach zadania w parku starego Dworu w Kopytowej w Muzeum Kultury Szlacheckiej, powstanie – ogólnodostępne i niekomercyjne miejsce rekreacyjne i turystyczne oraz edukacyjne dla mieszkańców i turystów, gdzie zostaną usytuowane barcie i ule edukacyjno-prezentacyjne (4 obiekty) oraz 4 tablice edukacyjno-informacyjne z zakresu pszczelarstwa. Dzięki temu powstanie „pasieka prezentacyjna” – pokazowa – swoisty produkt turystyczny – obiekt, który będzie udostępniony mieszkańcom i turystom.

ZADANIE NR 2 Budowa urządzeń terenowych służących turystyce i rekreacji – „WITACZE” w miejscowości Czeremcha oraz w miejscowości Szklary.
Zadanie polegać będzie  na budowie dwóch nowych urządzeń służących turystyce i rekreacji –„WITACZE”. Witacze będą miały formę zadaszonych obiektów, otwartych, umożliwiających schronienie turystom w czasie deszczu. Na wyposażeniu będą posiadać tablice informacyjne promujące obszar LGD. Lokalizacja przedsięwzięć nie jest przypadkowa, gdyż Witacze powstaną na obrzeżach Gminy Jaśliska.
W ramach kosztów zadania ujęto roboty budowlane (zgodnie z kosztorysem) oraz zakup wyposażenia witaczy w postaci: stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych.

ZADANIE NR 3 Budowa altany parkowej w ramach doposażania ogólnodostępnego placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy OSP w Żeglcach.
W ramach grantu planowane jest wybudowanie altany rekreacyjno-wypoczynkowej z grillowiskiem znajdującej się w użytkowaniu OSP w Żeglcach. W ramach kosztów niniejszego projektu ujęto następujące pozycje: przygotowanie terenu i wykonanie fundamentu pod grilowisko, wybrukowanie nawierzchni, montaż altany parkowej oraz wybudowanie grilowiska.

ZADANIE NR 4 Siłownia plenerowa w Iwoniczu-Zdroju
W ramach zadania planowana jest budowa i wyposażenie siłowni plenerowej w Iwoniczu-Zdroju, wyposażonej w następujące urządzenia fitness: orbitek 1 szt, podciąg górny 1 szt, drabinka 1 szt., jeździec 1 szt., motyl 1 szt., wyciskanie siedząc 1 szt., biegacz 1 szt., 1 tablica informacyjna z regulaminem, 1 ławka  miejska, 1 kosz.
Lokalizacja przedsięwzięcia nie jest przypadkowa, gdyż w najbliższej okolicy znajdują się sanatoria, „Kącik romantyczny” z altaną, fontanną i ławeczkami. Jest to więc centralny punkt sportowo-rekreacyjnych spotkań, miejsce organizacji różnego typu imprez oraz wydarzeń kulturalnych i sportowych.

ZADANIE NR 5 „Utworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Poręby.
W ramach zadania planowana jest budowa placu rekreacyjnego wyposażonego w urządzenia fitness – siłowni plenerowej przy Domu Ludowym w miejscowości Poręby: biegacz-stepper – 1 szt, orbitek 1 szt, wioślarz 1 szt, rower – 1 szt, wahadło – 1 szt.

ZADANIE NR 6  Powstanie siłowni na wolnym powietrzu oraz placu zabaw w miejscowości Łężany.
W ramach zadania planowane jest powstanie kompleksowego obiektu rekreacyjnego służącego mieszkańcom i turystom w postaci siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Łężany. Planowany obiekt zlokalizowany jest w pobliżu szkoły podstawowej, przy głównej ulicy prowadzącej do Targowisk. Taka lokalizacja sprawi,  iż będą z niej korzystać mieszkańcy kilku miejscowości.

ZADANIE NR 7 „Koło Ratunkowe dla rowerzystów” – powstanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej służącej turystom i społeczności lokalnej.

W ramach planowanego grantu wykonane zostaną następujące zadania:

  • budowa budynku gospodarczego wyposażonego w 5 rowerów górskich,
  • przed budynkiem na utwardzonym podłożu zostanie zamontowana samoobsługowa stacja naprawy rowerów, a dla wygody rowerzystów korzystających z tego miejsca postawiona zostanie ławka i stojak na 5 rowerów.

ZADANIE NR 8 Siłownia plenerowa w Bóbrce
W ramach zadania planowane jest powstanie siłowni plenerowej w miejscowości Bóbrka, wyposażonej w następujące urządzenia: twister 1 szt, prasa nożna 1 szt., wioślarz 1 szt., wahadło 1 szt., koło Tai Chi 1 szt., podciąg nóg 1 szt., 1 tablica informacyjna, 1 ławka z oparciem, 1 kosz na śmieci.

ZADANIE NR 9 Siłownia plenerowa w Draganowej
W ramach zadania planowane jest powstanie siłowni plenerowej  w miejscowości Draganowa, wyposażonej w następujące urządzenia: twister 1 szt, prasa nożna 1 szt., wioślarz 1 szt., wahadło 1 szt., koło Tai Chi 1 szt., podciąg nóg 1 szt., 1 tablica informacyjna, 1 ławka z oparciem, 1 kosz na śmieci.

ZADANIE NR 10 Budowa siłowni plenerowej w Lubatowej jako miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców
W ramach zadania planowana jest budowa siłowni plenerowej w miejscowości Lubatowa, wyposażonej w następujące urządzania: wahadło– 1 szt.; biegacz pojedynczy – 1 szt.; orbitek – 1 szt.; narty – 1 szt.; prasa nożna – 1 szt.; wyciskanie siedząc – 1 szt.; podciąg górny – 1 szt.; twister potrójny – 1 szt.; ławka do ćwiczeń podwójna – 1 szt; tablica informacyjna z regulaminem – 1 szt.; ławka mocowana do gruntu – 1 szt.; kosz na śmieci – 1 szt.

ZADANIE NR 11 Modernizacja obiektu infrastruktury turystycznej – „Cmentarz Choleryczny” w Niżnej Łące.
W ramach zadania planowana jest modernizacja i doposażenie obiektu infrastruktury turystycznej w Niżnej Łące. W chwili obecnej to niewielki teren ogrodzony drewnianym płotkiem, a po środku znajduje się niewielki krzyż na betonowym postumencie. Oba te elementy są w bardzo złym stanie i wymagają podjęcie działań naprawczych. Mimo to, obiekt ten posiada niezwykle walory turystyczne, z uwagi na swoje położenie, dlatego też postanowiono go wyposażyć w elementy infrastruktury turystycznej, tak aby stanowiły punkt spoczynkowy i informacyjny dla turystów.

W ramach kosztów zadania ujęto następujące zadania:

  • budowa chodnika betonowego, – przebudowa ogrodzenia, – odnowienie pamiątkowego krzyża i postumentu,
  • zakup i montaż infrastruktury turystycznej: 2 szt. dużych tablic informacyjnych, 2 szt. drogowskazów informacyjnych, 2 szt. ławek parkowych, 2 koszy na śmieci oraz stojaka na rowery na 5 miejsc.

ZADANIE NR 12 „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Potok.

W ramach zadania planowane jest utworzenie placu zabaw w miejscowości Potok, wyposażonego w następujące urządzenia: huśtawka Ważka – 1 szt, drabinka pozioma 1 szt, huśtawka podwójna z belką metalową – 1 szt, zjeżdżalnia wolnostojąca – 1 szt.

Powstałe obiekty infrastruktury rekreacyjnej będą ogólnodostępne i wykorzystywane w sposób niekomercyjny. Realizacja zadań pozwoli na zwiększenie oferty rekreacyjnej i turystycznej obszaru oraz stanowić będzie urozmaicenie możliwości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów.

Realizacja projektu: