Wsparcie przygotowawcze.

loga

Dnia 27 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznana pomoc wynosi 132 tys. zł. W ramach umowy zobowiązani jesteśmy do:

 • opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020;
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych analizy SWOT, problemów i celów LSR na poziomie 6 gmin;
 • utrzymania zatrudnienia minimum 1,5 etatu;
 • prowadzenia strony internetowej www.kraina-nafty.pl;
 • prowadzenia biura LGD minimum 3 dni w tygodniu po 4h/dziennie

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014-2020, w związku z tym zwracamy się do lokalnych liderów, ośrodków kultury, przedstawicieli samorządów, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, osób prowadzących działalność agroturystyczna lub turystyczną, jak również innych osób, które w nowym okresie programowania 2014-2020 zamierzają składać projekty i realizować własne inicjatywy na obszarze LGD „Kraina Nafty” – do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i konsultacjach oraz badaniach ankietowych. Państwa pomysły, potrzeby i  inicjatywy będą pomocne przy określeniu właściwych działań, celów, przedsięwzięć oraz wskaźników w przygotowywanej strategii na nowy okres programowania dla obszaru LGD „Kraina Nafty”. 

pdf Harmonogram organizowanych spotkań – PDF

logaa

W okresie od 12 sierpnia do 17 września br. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” organizowała spotkania informacyjne dla społeczności lokalnej, dotyczące opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20. W sumie odbyło się 14 spotkań, po dwa w każdej z gmin wchodzących w skład obszaru LGD oraz spotkania  z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W spotkaniach wzięło udział ponad 150 osób.

Spotkania prowadzone były przez pracowników Biura LGD: Natalię Kuliga – Helnarską, Gabrielę Liwacz i Marlenę Jakieła oraz członków Zarządu: Janinę Gołąbek, Stanisława Chochołka, Edwarda Jakiełę.

Spotkania dotyczące opracowywanej przez nasze stowarzyszenie strategii podzielone były na dwa cykle. Pierwszy skierowany był m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, lokalnych liderów, sołtysów i innych mieszkańców działających na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego obszaru. W drugim cyklu spotkań, konsultacje dotyczące LSR prowadzone były z mieszkańcami prowadzącymi lub planującymi rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcami, rolnikami
i przedstawicielami branży turystycznej, pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i turystycznego obszaru oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Spotkania poświęcone były w szczególności dokonaniu analizy SWOT obszaru (słabe i mocne strony) oraz wspólne wypracowanie celów, kierunków działań naszej lokalnej grupy w nowym okresie programowania. Spotkania pozwoliły na poznanie problemów, oczekiwań oraz pomysłów i inicjatyw społeczności lokalnej, które zawarte zostaną w opracowywanej strategii.

Na potrzeby spotkań i konsultacji z mieszkańcami przygotowana została ankieta – analiza potrzeb i potencjału obszaru, której wyniki pozwoliły nam właściwie ukierunkować działania, które zawarte zostaną w LSR, określić cele, zadnia i wskaźniki. Należycie przeprowadzona diagnoza obszaru jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego opracowywania i późniejszej realizacji założeń LSR.

Ponadto udostępniona została fiszka projektowa, w której mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje i instytucje – mogli wskazywać propozycje projektów, własne pomysły i inicjatywy, które chcieliby zrealizować za pośrednictwem LGD. 

Przeprowadzone spotkania i konsultacje z mieszkańcami pozwoliły zyskać wiele istotnych informacji i danych dotyczących nie tylko poszczególnych gmin LGD, ale  i lokalnej społeczności. Zebrany materiał wykorzystany zostanie w kolejnych etapach tworzenia LSR przez LGD „Kraina Nafty”.

Docelowo planuje się organizację jeszcze jednego, wspólnego spotkania dla członków LGD i mieszkańców całego obszaru, w celu zaprezentowania wyników wspólnej pracy  i wypracowanych założeń strategii. Ostatecznym punktem planu komunikacji ze społecznością lokalną będą konsultacje społeczne LSR za pośrednictwem strony internetowej LGD.

Zapewnienie szerokiego udziału lokalnej społeczności w pracach dotyczących przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju jest podstawowym i priorytetowym elementem rzetelnego i właściwego przygotowania LSR, prawidłowego określenia celów i planowanych działań przez LGD „Kraina Nafty” w nowym okresie programowania.

loga

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku z pracami nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu, w zakresie:

 • celów LSR
 • kryteriów oceny projektów
 • zasad monitoringu i ewaluacji
 • planu komunikacyjnego.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krain-nafty.pl lub złożyć do Punktu konsultacyjnego – Biura LGD z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac na strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.

Załączniki:

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” z końcem 2015 r. zakończyła prace nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20, w styczniu br. podczas Walnego Zebrania Członków, dokonano zamian niezbędnych do pozytywnej oceny formalnej. Aktualnie złożona LSR przekazana została do oceny merytorycznej.

Prace nad LSR obejmowały:

 • cykl 15 spotkań na obszarze wszystkich gmin wchodzących w skład LGD, w których uczestniczyło ponad 200 osób,
 • badania ankietowe – łącznie ok. 300 ankietowanych,
 • konsultacje społeczne za pośrednictwem strony internetowej,
 • konsultacje w Biurze LGD.

Zarząd LGD oraz Pracownicy Biura, składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, członkom LGD, lokalnym liderom, mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w prace nad przygotowywaniem i opracowywaniem strategii, uczestniczyli w spotkaniach, badaniach ankietowych i prowadzonych konsultacjach.

Dziękujemy za trafne uwagi oraz głosy wsparcia.

Liczymy, że wspólnie opracowana Strategia zostanie dobrze oceniona przez ekspertów, czego efektem będzie realizowanie zaplanowanych inicjatyw, będących szansą rozwoju naszego obszaru.

Do pobrania: