Blog

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, w związku z zaistniałą sytuacją (zagrożenie COVID-19) podjęła decyzję o zamknięciu do odwołania Biura LGD.

Podjęcie tej decyzji jest podyktowane odpowiedzialnością i troską o zdrowie i bezpieczeństwo personelu Biura i potencjalnych Beneficjentów.

Informujemy, iż pracownicy Biura, będą w tym czasie pracować zdalnie, pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów i e-mailami: 725 999 721, promocja@kraina-nafty.pl
oraz Kierownik Biura Natalia Kuliga-Helnarska – tel. 725 995 723, 509 956 144; biuro@kraina-nafty.pl

Informacje nt. możliwości pozyskiwania środków będą udzielane w formie telefonicznej lub e-mailowej.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod podanymi wyżej telefonami.

Zobacz więcej...

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Kraina Nafty” ma zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty” połączone z III warsztatem refleksyjnym – Badanie stanu i efektywności wdrażania LSR, realizacja celów , poziom osiągnięcia wskaźników. Monitoring i Ewaluacja, które odbędzie się 25 lutego 2020 r. o godz. 16:00 w Restauracji “Rogaty Gościniec” w Rogach.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

naglo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie kryterium dotyczącego wykorzystania lokalnych zasobów, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD oraz uniknięcia protestów składanych przez Beneficjentów w zakresie tego kryterium.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru nr 7/2019

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniach 27-28 listopada 2019 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożonych w ramach naboru nr 7/2019 trwającego od 9 do 25 października 2019 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 16 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja z dnia 18.12.2019 r.

Aktualizacja z dnia 03.02.2020 r.

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru nr 6/2019

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniach w dniach 15-16 października 2019 r., dokonał oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr 6/2019 trwającego od 9 września 2019 r. do 25 września 2019 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 10 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja z dnia: 9.12.2019 r.

Aktualizacja z dnia 12.11.2019 r.

 

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

 informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zaproszenie do udziału w konkursie Rural Inspiration Awards (RIA) organizowanym przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD)

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłasza konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę.

Cele konkursu:

 • Lepsza promocja polityki rozwoju obszarów wiejskich i wkładu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w biogospodarkę i walkę ze zmianami klimatu.
 • Promowanie wymiany wiedzy i sieciowania wśród interesariuszy na wsi.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w szczególności w następujących zadaniach
  – zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  – ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej
  – promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD.

Kategorie tematyczne konkursu:

 1. Biogospodarka: projekty / działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
 2. Łagodzenie zmian klimatu: projekty / działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
 3. Dostosowanie do klimatu: projekty / działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.
 4. Dane kontaktowe, strona internetowa i dodatkowe informacje.

Wszystkie zgłaszane projekty muszą być finansowane z PROW 2014-2020 w ramach wszystkich działań PROW: od typowych projektów inwestycyjnych (np. w ramach M04, M06, M07), a także szerszych projektów (np. szkolenia w ramach M01, usługi doradcze M02, współpraca M16), jak również przykłady działań obszarowych (na przykład wykorzystanie przez rolnika / grupę rolników wsparcia rolnośrodowiskowego w ramach M10 lub wsparcia ekologicznego w ramach M11 lub działań związanych z leśnictwem w ramach M08), oraz innych inicjatyw współfinansowanych z EFRROW.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 18 lutego 2020 r. na adresy poczty elektronicznej Jednostki Centralnej KSOW: ksow@cdr.gov.pl i a.markuszewska@cdr.gov.pl podpisane oraz w wersji elektronicznej edytowalnej.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do pani Agaty Markuszewskiej
z JC KSOW, tel. 22 623 28 38.

Więcej informacji dostępne są na stronie internetowej www.ksow.pl.

 

Pliki do pobrania:

Warunki udziału w konkursie
Formularz Zgłoszeniowy

Zobacz więcej...