Blog

Rekrutacja w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie!

Zapraszamy do Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie!

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.
Kształcimy w zawodach:

 • animator kultury regionalnej
 • animator fotografii
 • animator tańca
 • animator działań teatralnych.

Nauka w Studium trwa dwa lata w systemie stacjonarnym i zaocznym.
Termin składania dokumentów do 25.08.2020 r.
Więcej informacji na stronie: https://studiumkrosno.pl/2011/

Zobacz więcej...

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła nabór wniosków o pomoc w formie grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR) ruszyła z długo wyczekiwanym przez przedsiębiorców projektem: „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe”.

Termin składania wniosków wyłącznie w wersji elektorniczniej (złożonej przy użyciu platformy gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego) – 12.08.2020r. od godz. 00:00 do 30.09.2020r. do godz. 16:00.
 

 
(więcej…)

Zobacz więcej...

KIERUNEK MŁODZIEŻ – Rozpoczęcie naboru do Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse.

Szczegóły pod linkiem: http://fundacjasmk.pl/mlodzi-gniewni/rownac-szanse/
Od 4 sierpnia lokalne organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości mogą składać wnioski o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą! W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 01.02.2021 r. a 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców: powiatowe, miejskie i gminne biblioteki, miejskie i gminne domy kultury, organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), Ochotnicze Straże Pożarne, nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).
   
Najważniejsze terminy:
04.08.2020 r.- ogłoszenie konkursu,
27.10.2020 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12:00,
15.12.2020 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

Zobacz więcej...

Rozpoczęły się warsztaty w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce!

W dniach 03.08 w Zręcinie i 04.08 w Kobylanach odbyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci wykonywały m.in. bociany, motylki, laurki oraz wspaniale bawiły się podczas zabaw animacyjnych. Jak widać na załączonych zdjęciach zabawa była naprawdę przednia! Wakacje się już powolutku kończą, ale nie kończą się warsztaty organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce – przed nami jeszcze zajęcia w Szczepańcowej (18.08), Świerzowej Polskiej (24.08) i w Żeglcach (26.08). Zapisy pod numerem telefonu 693 696 473 (liczba osób ograniczona).

Warsztaty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zobacz więcej...

Polski e-bazarek.pl – zakupy on-line prosto od rolnika!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl. Zachęcamy do korzystania – bezpośredni odnośnik do podkarpackiego e-bazarku https://podkarpackiebazarek.podrb.pl/

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów –  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

(więcej…)

Zobacz więcej...

„PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Projekt „PODKARPACKA KUŹNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest realizowany przez CENTRUM SZKOLENIOWO KONSULTINGOWE DLA BIZNESU Jerzy Gałuszka, ul. Szajnochy 45/9, 38-200 Jasło.
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i zatrudnienia do 30.12.2022r. w ramach własnej działalności gospodarczej dla 72 osób .

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie wszystkie następujące kryteria:

 • osoba powyżej 29 roku życia,
 • osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego,
 • osoba bezrobotna (zarejestrowana lub nie zarejestrowana) lub osoba bierna zawodowo,
 • osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis 
do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS.
  W tym osoby o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kryteria preferencyjne) tj:
 • osoba w wieku od 50 roku życia,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba niepełnosprawna,
 • osoba o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • opiekun prawny posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia,
 • rolnik i członek jego rodziny prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 
2 ha przeliczeniowych, podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które zamierzają odejść z rolnictwa.

Grupę docelową w projekcie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie stanowi 90 osób (60 kobiet i 30 mężczyzn) bezrobotnych lub biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej w tym:
86 osób (60 kobiet i 26 mężczyzn) w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby 
z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (co najmniej 60% Uczestników Projektu);
4 mężczyzn bezrobotnych w wieku 30-49 lat nie kwalifikujących się do grupy osób 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Nabór w dniach 27.07.2020 do 07.08.2020. dokumenty należy składać w CENTRUM SZKOLENIOWO KONSULTINGOWYM DLA BIZNESU Jerzy Gałuszka, ul. Szajnochy 45/9, 38-200 Jasło.
Telefon: 13 448 23 89

Zobacz więcej...

POPW – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne. Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Konkurs organizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Celem konkursu Wdrażanie innowacji przez MŚP jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.
Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw,
  w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok,
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.
  Dofinansowanie:
 • minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.,
 • maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN.
  Wsparcie wyniesie maksymalnie:
 • do 70% na inwestycje,
 • do 85% w przypadku usług doradczych.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły ekspertów RARR S.A. tel: 17 867 62 05

Zobacz więcej...

“PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”

Zachęcamy do zapoznania się z projektem na rozpoczęcie własnej działalności „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 03.08.2020 r. do dnia 17.08.2020 r. w godz. od 8:00 do 14:30 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów.

Szczegółowe informacje pod linkiem: http://www.amd-group.pl/przystanek-wlasna-firma-aktualnosci.html
(zakładki: AKTUALNOŚCI, O PROJEKCIE, REKRUTACJA, DO POBRANIA)

Zobacz więcej...

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce zaprasza na “Twórcze lato” – plastyka, animacja, kulinaria

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Spotu w Chorkówce zaprasza na warsztaty organizowane w następujących miejscowościach:

 • 03.08 godzina: 10-12 ZRĘCIN – Dom Ludowy (zajęcia plastyczne i animacyjne od 6 do 9 lat),
 • 04.08 godzina: 10-12 KOBYLANY – Dom Kultury (zajęcia plastyczne i zabawy animacyjne od 6 do 9 lat),
 • 18.08 godzina: 10-12 SZCZEPAŃCOWA – Dom Ludowy (zajęcia kulinarne od 8 do 14 lat),
 • 24.08 godzina: 10-12 ŚWIERZOWA POLSKA – Dom Ludowy (zajęcia plastyczne i zabawy animacyjne od 6 do 9 lat),
 • 26.08 godzina: 10-12 ŻEGLCE – Dom Ludowy (warsztaty Decoupage od 10 do 14 lat).

Zapisy pod numerem telefonu: 693 696 473

Warsztaty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Iwejskich na lata 2014-2020.

Zobacz więcej...