Blog

Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

Poniżej znajduje się do pobrania Lokalna Strategia Rozwoju. Jest to dokument opracowany przez Stowarzyszenie LGD Kraina Nafty i stanowi wytyczne dla wnioskodawców zamierzających ubiegać się o finansowanie z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.

 

Lokalna Strategia Rozwoju (13.12.2011r.)

Lokalna Strategia Rozwoju (26.01.2011r.)

Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

Załączniki do Lokalnej Strategii Rozwoju:

 

Karta oceny zgodnosci operacji z LSR (26.01.2011r.)

Regulamin Rady (26.01.2011r.)

Szczegółowy opis procedury wyboru operacji (26.01.2011r.)

 

Doświadczenie członków LGD w realizacji projektów

Instrukcja dokonywania oceny operacji

Karta oceny zgodności według lokalnych kryteriów

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karty opisu stanowisk biura

Karta przyjęcia wniosku

Procedura naboru wniosków

Regulamin Rady

Wykaz spotkań informacyjnych

Zasady rekrutacji pracowników do biura LGD

 

Zobacz więcej...

Oś 4 – Leader

 

Leader działa w oparciu o  rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

 

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiając osiągnięcie celów osi 3 PROW.

 

Celem osi 4 jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

 

Leader łączy partnerów społecznych i gospodarczych. Razem planują i wdrażają lokalne inicjatywy.

 

Działanie na pewnym, określonym obszarze umożliwia zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.

 

Leader realizowany jest przez Lokalne Grupy Działania (LGD), które opracowują – wraz z lokalną społecznością – Lokalną Strategię Rozwoju (LSR).

 

LGD wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR.

 

W ramach podejścia Leader będzie również  wspierana działalność lokalnych grup działania poprzez realizację projektów współpracy.

Zobacz więcej...

Dokumenty

      

             I.            2008 rok

 

            UCHWAŁY z dnia 28.02.2008r. Zebrania Założycielskiego

 

 1. UCHWAŁA Nr 1/2008o powołaniu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2008 o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” – PDF oraz tekst jednolity statutu – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2008 o wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnieniu go do dokonania czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 4/2008o wyborze Zarządu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 5/2008o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty”  – PDF
 6. UCHWAŁA Nr  6/2008o wyborze Rady Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty”  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 12.12.2008r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 7/2008w sprawie składek członkowskich  na rok 2008  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 8/2008 w sprawie składek członkowskich na rok 2009 – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 9/2008w sprawie przyjęcia LSR – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 10/2008w sprawie nagród dla Zarządu  – PDF

 

   II.            2009 rok

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 27.03.2009 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 1/2009w sprawie aktualizacji LSR  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2009w sprawie udzielenia absolutorium za 2008r.  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2009w sprawie składek członkowskich gminnych jednostek organizacyjnych  – PDF

 

            UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 26.11.2009 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 4/2009w sprawie dokonania zmian w Statucie  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 5/2009w sprawie zmian w LSR  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 6/2009w sprawie diet dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF

 

 

III.            2010 rok

 

UCHWAŁY  WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z 21.01.2010 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 1/2010 w sprawie zmiany LSR – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2010w sprawie zmiany Statutu  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2010w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 02.03.2010 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 4/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 5/2010 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 6/2010w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Rady – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 09.04.2010 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 7/2010 w sprawie zmian w LSR – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 8/2010w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 9/2010w sprawie zmiany Statutu  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 10/2010w sprawie ustalenia limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 11/2010w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla członków Rady  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 29.06.2010 r.

 1. UCHWAŁA Nr 12/2010w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 13/2010w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2009 – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 14/2010w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego KR  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 15/2010w sprawie wyboru Przewodniczącego KR  – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 16/2010zmieniająca uchwałę nr 5/2008 z dnia 28.02.2008 r. Zebrania Założycielskiego o wyborze KR Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty”  – PDF

 

 

 

 IV.            2011 rok

 

         UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 26.01.2011 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 1/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY”- PDF

2.      UCHWAŁA Nr 2/2011 w sprawie zmiany Statutu – PDF

3.      UCHWAŁA Nr 3/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej – PDF

4.      UCHWAŁA Nr 4/2011 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich na 2011 rok – PDF

5.      UCHWAŁA Nr 5/2011 w sprawie ustalenia limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 06.04.2011 r.

 

1.      UCHWAŁA nr 6/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2010 – PDF

2.      UCHWAŁA nr 7/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2010 – PDF

3.      UCHWAŁA nr 8/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 – PDF

4.      UCHWAŁA nr 9/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2010 – PDF

5.      UCHWAŁA Nr 10/2011 w sprawie zmiany Statutu – PDF

6.      UCHWAŁA nr 11/2011 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF

7.      UCHWAŁA nr 12/2011 w  sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF

8.      UCHWAŁA nr 13/2011 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF

9.      UCHWAŁA nr 14/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania – PDF

 

         UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 13.12.2011 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 15/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY” – PDF

2.      UCHWAŁA nr 16/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zarządu – PDF

3.      UCHWAŁA Nr 17/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej – PDF

4.      UCHWAŁA Nr 18/2011 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich – PDF

 

 

 

    V.            2012 rok       

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 12.04.2012 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2011- PDF

2.      UCHWAŁA Nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2011 – PDF

3.      UCHWAŁA Nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 – PDF

4.      UCHWAŁA Nr 4/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2011 – PDF

5.      UCHWAŁA Nr 5/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” – PDF

 

a)     Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2011-Tabela nr15 Zestawienie działań PROW 2007-2013, oś IV Leader,

b)     Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2011– Tabela nr18aSzczegółowy opis przedsięwzięcia „Dziedzictwo kulturowe  i przyrodnicze obszaru LGD”,

c)      Załącznik nr 3 do uchwały nr 5/2011– Pkt 9 –Określenie procedury zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i odwołań od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji,

d)     Załącznik nr 4 do uchwały nr 5/2011– Tabela nr 20 Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009-2015,

e)     Załącznik nr 5 do uchwały nr 5/2011– Załącznik nr 8 LSR – Regulamin Rady LGD „Kraina Nafty”,

f)       Załącznik nr 6 do uchwały nr 5/2011– Załącznik nr 8a LSR – Karta oceny zgodności z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o naborze,

g)     Załącznik nr 7 do uchwały nr 5/2011 – Załącznik nr 12 LSR – Instrukcja dokonywania oceny operacji oraz wypełniania kart oceny operacji,

h)     Załącznik nr 8 do uchwały nr 5/2011– Załącznik nr 13 LSR – Szczegółowy opis procedury wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

 

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Z 02.08.2012 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 6/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY” – PDF

a)    Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2012 – Pkt 9 –Określenie procedury zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i odwołań od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji,

d)     Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/2012– Tabela nr 20 Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009-2015,

e)     Załącznik nr 3 do uchwały nr 6/2012– Załącznik nr 8 LSR – Regulamin Rady LGD „Kraina Nafty”,

f)       Załącznik nr 4 do uchwały nr 6/2012– Załącznik nr 10 LSR – Karta oceny punktowej operacji,

g)     Załącznik nr 5 do uchwały nr 6/2012 – Załącznik nr 12 LSR – Instrukcja dokonywania oceny operacji oraz wypełniania kart oceny operacji,

 

VI.            2013 rok    

   

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA z 19.04.2013 r..

 

 1. UCHWAŁA NR 1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2012 – pdf
 2. UCHWAŁA NR 2/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2012 rok -pdf
 3. UCHWAŁA NR 3/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 – pdf
 4. UCHWAŁA NR 4/2013 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2012 -pdf

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA z 28.10.2013 r.

 

 1. UCHWAŁA NR 5/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” – pdf

  Załączniki:

  1. Zał. nr 1 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 11 – Powiązania celów, rodzajów przedsięwzięć i wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
  2. Zał. nr 2 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 12 – Poziom wskaźników realizacji przez LGD „Kraina Nafty” LSR za okres wdrażania – lata 2009 – 2015
  3. Zał. nr 3 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 20 – Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009 – 2015

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD “KRAINA NAFTY” – 15.05.2014 r.

 1. UCHWAŁA NR 1/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2013 – PDF
 2. UCHWAŁA NR 2/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2013 – PDF
 3. UCHWAŁA NR 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 – PDF
 4. UCHWAŁA NR 4/2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2013 – PDF
 5. UCHWAŁA NR 5/2014 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF
 6. UCHWAŁA NR 6/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF
 7. UCHWAŁA NR 7/2014 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD “KRAINA NAFTY” – 28.04.2015 r.

 

 1. UCHWAŁA NR 1/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2014 – PDF
 2. UCHWAŁA NR 2/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2014 – PDF
 3. UCHWAŁA NR 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 – PDF
 4. UCHWAŁA NR 4/2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2014 – PDF
 5. UCHWAŁA NR 5/2015 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Kraina Nafty” – PDF

Załączniki:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2015 – TABELA 20 – Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009 – 2015 – PDF 

 

 

Zobacz więcej...

Informacje o Stowarzyszeniu

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zwana dalej LGD jest Stowarzyszeniem powołanym na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 lutego 2008 roku w Bóbrce. Utworzyli ją przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego tj. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne – 98 członków założycieli.

 

Zebranie odbyło się w Skansenie-Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, miejscu nawiązującym do tradycji naftowych. Występująca na obszarze wszystkich sześciu gmin ropa naftowa, znalazła również odzwierciedlenie w nazwie stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy, z dnia 29.05.2008r. pod pozycją KRS 0000306953.

Zobacz więcej...