Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

Ankieta dotycząca przyszłości rozwoju obszarów wiejskich – Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich

Szanowni Państwo,

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich – Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Ankieta przygotowana jest w języku polskim i dostępna na stronie Internetowej:

Dziękujemy za udział w badaniu.

Zobacz więcej...

Komunikat – pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat – pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

 • zachowania terminu realizacji operacji,
 • podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
 • wykonywania działalności gospodarczej,
 • osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
 • utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
 • poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
 • realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
 • zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
 • zatrudnienia pracowników w ramach poddziałania 19.4.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zniesiony tryb konkurencyjny w ramach PROW 2014-2020

W dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców, a także w pomocy technicznej ww. Programu przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Informacja w sprawie przekazywania dokumentów dotyczących PROW 2014-2020 w formie elektronicznej

Dokumentami tymi mogą być:

 • wnioski o przyznanie pomocy (WoPP),
 • wnioski o płatność (WoP),
 • wszystkie inne dokumenty/pisma.

Sposób przekazania dokumentacji:

 1. Korespondencję należy przekazywać jedynie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (https://bip.podkarpackie.pl/index.php/elektroniczna-skrzynka-podawcza)
 2. Korespondencja oraz załączone pliki (jeśli tego wymagają) musi być opatrzona jednym z następujących podpisów:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym, albo
  • podpisem osobistym lub uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 3. Korespondencja winna zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument.
 4. Formularze dokumentów, które mogą być składane w formie elektronicznej na formularzach udostępnionych na stronie internetowej prow.podkarpackie.pl w zakładce dokumenty
 5. Dokumenty elektroniczne mogą być składane w jednym z następujących formatów: doc, docx, rtf, txt, gif, jpg, png, tif, pdf, xml.

Link do artykułu:

http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/187-informacja-w-sprawie-przekazywania-dokumentow-dotyczacych-prow-2014-2020-w-formie-elektroniczne

Zobacz więcej...

Informacja na temat możliwości zastosowania rozwiązań szczególnych w zakresie spełniania wymogów i zobowiązań dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z wystąpieniem zagrożenia COVID-19

Szanowni Państwo

W związku z wiadomością przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) publikujemy informację dotyczącą realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Mając świadomość trudności występujących po stronie Wnioskodawców i Beneficjentów w zakresie spełniania warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie informujemy, że przygotowana została zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca zastosowanie również do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"