Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

Poprzyj Lokalne Grupy Działania w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023r.

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.
Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

  • 8 526 miejsc pracy,
  • 4 328 nowych firm,
  • 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

I te liczby ciągle rosną!

W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.

Prosimy, o wzięcie udziału w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (do 15 lutego 2021 r.).
Można to zrobić na stronie internetowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku – link do konsultacji

(więcej…)

Zobacz więcej...

WAŻNE – Beneficjenci naboru numer 8/2020 na podejmowanie działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą formularza Umowy o Przyznanie Pomocy, zmianie uległ również załącznik do umowy, jakim jest BiznesPlan.
Załączone przez Państwa (nabór numer 8/2020 podejmowanie działalności gospodarczej od 02.11.2020r. do 16.11.2020r.) do Wniosku o Przyznanie Pomocy BiznesPlany, są na nieaktualnej wersji i w związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wystosuje prośbę o zaktualizowanie BiznesPlanu do wersji 4z.

 

W celu usprawnienia i ułatwienia przesyłamy poniżej aktualne wersje dokumentów (obowiązujące od 21.12.2020r.):

W przypadku trudności z pobraniem załączników proszę wejść na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie znajdą Państwo aktualne wersje dokumentów: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Zobacz więcej...

Prośba o podpisanie petycji. PILNE!

Szanowni Państwo! Potrzebna nam jest Wasza pomoc – sprawa jest pilna.
HELP! DZIAŁAJMY WSPÓLNIE DLA LGD!
Rozpoczęliśmy akcje zbierania podpisów pod petycją z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie alokacji środków na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w nowej perspektywie unijnej, rażąco bowiem spada o blisko 70%!!!
Jeżeli uważacie, że to słuszny postulat PROSIMY WAS O WSPARCIE I PODPISANIE SIĘ POD TĄ PETYCJĄ. SPRAWA JEST PILNA.
Link do petycji: http://chng.it/gpTBd7SjKf

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie i przesłanie pisma w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa lub pismo można także podpisać u nas w LGD – jako pismo zbiorcze.
Wzór pisma: pismo do Ministerstwa Rolnictwa
Będziemy wdzięczni za informację zwrotną, co do wysłania pisma.
Podobne pisma będą wysyłane także przez same LGD.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA WASZE WSPARCIE I POMOC – RAZEM wspólnie działamy na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny!

Zobacz więcej...

Publikacja dotycząca projektów współpracy zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą projektów współpracy zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020, w tym również przez naszą Lokalną Grupę Działania “Kraina Nafty”. Publikacja jest efektem otrzymanych zgłoszeń w „Konkursie na projekty współpracy” organizowanym przez JC KSOW w II półroczu 2020 roku. Przekazane materiały zgłoszeniowe zostały opracowane w formie publikacji pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”, przez Roberta Siewiorka.

Obecnie niniejsza broszura dostępna jest w wersji elektronicznej, niemniej jednak planowane jest wydrukowanie książki przez KSOW w najbliższej przyszłości.

Celem publikacji jest m.in. uświadomienie szerokiej opinii publicznej, jak wiele interesujących i różnorodnych działań można realizować na obszarach wiejskich przy współpracy z lokalną grupą działania.
Zapraszamy do lektury broszury, na portalu KSOW pod linkiem: http://ksow.pl/aktualnosc/razem-lepiej-ciekawiej-trzydziesci-dwie-opowiesci-o-wspolnocie-poznaj-najnowsza-publikacje-ksow

Plik do pobrania – Broszura Razem lepiej

Zobacz więcej...

Wpływ Lokalnych Grup Działania na przedsiębiorczość i rozwój gmin, na których obszarach działają.

Według danych z sierpnia 2020 r., na obszarach wiejskich zostało utworzonych przez Przedsiębiorców 8 526 miejsc pracy – było to możliwe, dzięki otrzymanemu wsparciu od Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020.
Do sierpnia ubiegłego roku przy wsparciu Lokalnych Grup Działania powstało 4328 nowych firm.
Należy mieć na uwadze, że te liczby wciąż rosną, a lokalni przedsiębiorcy z obszarów wiejskich, dzięki wsparciu z LGD mają szansę na założenie własnej działalności gospodarczej, bądź rozwinięcie już działającej działalności, co bezpośrednio wpływa na rozwój gminy.

LGD mają realny i namacalny wpływ na wzrost przedsiębiorczości (i nie tylko) na terenie swoich gmin.

Zobacz więcej...

WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Szanowni Państwo

Działając zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.), informujemy o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów w brzmieniu nadanym przez przywołane na wstępie rozporządzenie.

Zmiana umowy o przyznaniu pomocy dokonana zostanie w oparciu o przekazany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu do umowy (dla wersji 4z i wcześniejszych) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jak już wcześniej informowaliśmy, w praktyce oznacza to wprowadzenie uproszczeń w realizacji i „trwałości” operacji, m.in. znosi obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług jak również w istotny sposób modyfikuje zobowiązania dotyczące miejsc pracy. Szczegółowe informacje dostępne są na: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci/8-aktualnosci/205-uproszczenia-w-leaderze.

Dalsze postępowanie samorządu województwa zgodne będzie z postanowieniami § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r.

Uwaga! Oferta zmiany umowy dotyczy operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Zobacz więcej...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD dotyczącym rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 8/2020

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu 4 stycznia 2021 r., od godziny 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady LGD, mające na celu rozpatrzenie złożonych Protestów w zakresie naboru: Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór numer 8/2020) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Kraina Nafty” dotyczący rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 8/2020

Zobacz więcej...

Analiza efektywności LGD

  Analiza efektywności LGD „Kraina Nafty”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zobowiązana jest do monitorowania swojej działalności i przeprowadzania ewaluacji realizacji strategii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju, lepszego zrozumienia. Ewaluacja jest procesem niezbędnym do sprawnego wydatkowania środków publicznych w ramach LSR, a także do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia społeczno-gospodarczego na terenie LGD.

Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych i spodziewanych efektów realizacji danego zadania. Jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy nasze działania przyniosły oczekiwane efekty.

Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii. Obejmuje okresową ocenę odpowiedzialności, efektywności, skuteczności, realności ekonomicznej i finansowej oraz trwałości strategii w kontekście ustalonych celów. Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć strategii w stosunku do planowanych oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji strategii w przyszłości.

W celu zbadania czy nasza lokalna grupa działania dobrze realizuje postawione sobie zadania, podejmujmy szereg działań, mających na celu stałe podnoszenie naszej jakości i efektywności. Badania ewaluacyjne LGD realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych m.in: badań ankietowych (ankiety udostępnione w Biurze LGD, ankiety wśród członków stowarzyszenia i mieszkańców LGD, ankiety na stronie internetowej).

Ważny element mechanizmu wdrażania LSR stanowi system monitoringu. Zapewnia on skuteczną realizację procesów gromadzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania danych, obrazujących efekty realizacji LSR i podejmowanych w jej ramach projektów. Monitoring to systematyczne zbieranie danych, analizowanie ich oraz wykorzystywanie informacji w nich zawartych w celu bieżącej kontroli oraz dostosowania przebiegu realizacji przedsięwzięcia do zmieniających się warunków, zarówno wewnętrznych jak
i zewnętrznych. Pozyskiwane informacje umożliwią podejmowanie decyzji dotyczących dalszych kierunków wdrażania LSR, uzależnionych od zmieniających się czynników.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"