Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w ramach przedłużonego okresu programowania PROW 2014-2020/2022 dla LGD „Kraina Nafty” na podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, z sukcesem zakończyła kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – realizacja budżetu LSR wg stanu na 30.06.2021 r. wynosi 97,7%, a podkreślić należy iż nie wszystkie wnioski są w pełni rozliczone, a zmieniający się kurs Euro ma znaczenie do wykorzystania puli środków w pełnej wysokości.

W ramach krótkiego podsumowania, informujemy iż z naszych środków:

  • powstały 43 nowe firmy,
  • 9 firm pozyskało środki na rozwój działalności,
  • łącznie w ramach tych dwóch zakresów powstało ponad 90 nowych miejsc pracy, które muszą zostać utrzymane co najmniej 2 lub 3 lata,
  • powstały 44 nowe lub przebudowane/zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, były to zarówno inwestycje realizowane przez Gminy, jak również Parafie oraz Stowarzyszenia działające naszym obszarze,
  • wydaliśmy szereg publikacji promujących obszar, dofinansowaliśmy wiele imprez i wydarzeń regionalnych oraz zorganizowaliśmy liczne szkolenia i spotkania informacyjne dla mieszkańców LGD.

Ponadto informujemy, iż powoli wkraczamy w nowy okres programowania. Aktualnie trwają prace nad wydłużeniem o dwa lata perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020, z uwagi na fakt iż nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2027, z powodu pandemii Covid-19, jest w fazie projektowej, a nie wdrożeniowej. Tak więc w ramach wydłużonego „starego PROWu”, wszystkie lokalne grupy działania, które złożyły wnioski do Samorządu Województwa, otrzymają dodatkowe środki na nabory oraz na bieżące funkcjonowanie. Wysokość otrzymanych dodatkowych środków jest uzależniona od poziomu realizacji LSR i wykorzystania budżetu LSR, czyli kwoty zawartych umów w ramach poddziałania 19.2 wg stanu na dzień 28.02.2021 r., w naszym przypadku była to kwota ponad 10 mln zł.

Dzięki tak wysokiemu zakontraktowaniu budżetu LSR możemy otrzymać środki w wysokości 788 tys. Euro w ramach poddziałania 19.2 – czyli na wdrażanie LSR oraz 94 560 Euro w ramach 19.4 czyli na koszty bieżące i aktywizację.

Otrzymane środki w ramach wdrażania LSR planujemy przeznaczyć na przedsięwzięcia związane z:

  • podejmowaniem działalności gospodarczej,
  • oraz rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Warto więc się o nie postarać, przy okazji planowanego naboru, tym bardziej,
iż obowiązują nowe, złagodzone warunki ubiegania się o wsparcie. Natomiast infrastruktura społeczna, służyć będzie mieszkańcom, turystom i poprawie wizerunku całego naszego obszaru.

Nabory w ramach tych zakresów zaplanowaliśmy na II półrocze bieżącego roku.

Budżet na powyższe nabory to:

  • w ramach podejmowania działalności gospodarczej – limit środków dostępnych to 350 tys. Euro, co wg indykatywnego kursu Euro wynosi 1,4 mln zł, czyli planujemy udzielenie, co najmniej 14 premii po 100 tys. zł.
  • na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – limit dostępnych środków to 438 tys. Euro, co wg indykatywnego kursu Euro wynosi 1 752 000 zł, czyli ok. 290 tys. zł. na projekt – przy założeniu, co najmniej 6 projektów.

Dziękujmy i gratulujemy wszystkim dotychczasowym Beneficjentom, Grantobiorcom oraz Gminom tworzącym LGD, które bezpośrednio były zaangażowane we wdrażanie LSR i skuteczną realizację poszczególnych projektów.

Zapraszamy do składania wniosków w kolejnych naborach oraz zachęcamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa pracowników Biura LGD w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie.

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura

Zobacz więcej...

Spotkanie dla przedsiębiorców branży turystycznej 19 lipca 2021 w Lesku!

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować. że Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus i Starosta leski Andrzej Olesiuk, zapraszają przedsiębiorców branży turystycznej na spotkanie.
Celem spotkania jest wypracowanie i wskazanie potrzeb branży w celu umiejscowienia ich w dokumentach nowej perspektywy finansowej UE. Spotkanie ma charakter otwarty – odbędzie się w dniu 19 lipca 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Lesku, ul. Parkowa 1.

Osoba do kontaktu: p. Justyna Bartnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego, tel.: + 48 17 747 64 57

Zobacz więcej...

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo!
W związku z brakiem ofert na organizację stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty” z Gminy Miejsce Piastowe ponawiamy zapytanie. Skierowane jest ono do organizacji pozarządowych, KGW i Gminnego Ośrodka Kultury działających na obszarze gminy Miejsce Piastowe. Zapraszamy do składania ofert na realizację tego zadania.

Termin składania ofert od 08.07.2021 r. do 15.07.2021 r. godziny 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Biura LGD.

Poniżej:

Zobacz więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE STOISKA

Szanowni Państwo!
W ramach realizacji zadania w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej zapraszamy organizacje pozarządowe, KGW i Gminne Ośrodki Kultury działające na obszarze gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, do składania ofert na zorganizowanie stoiska promującego dziedzictwo kulturowe i produkty lokalne obszaru LGD „Kraina Nafty.

Termin składania ofert od 29.06.2021 r. do 05.07.2021 r. do godziny 15:30. Liczy się data wpływu oferty do Biura LGD.

Poniżej:

Zobacz więcej...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo, 

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie poszczególnych kryteriów oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawnych, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD.

Propozycje zmian znajdują się w kartach określających kryteria do poszczególnych zakresów znajdujących się w załącznikach. 

Zmiany dotyczą wszystkich 3 zakresów operacji, realizowanych w ramach poddziałania 19.2,
z wyłączeniem Grantów. 

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 995 723 do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach. 

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura LGD
„Kraina Nafty”

Zobacz więcej...

Zwiększenie środków na działanie LEADER w nowej perspektywie finansowej.

Szanowni Państwo,
11 lutego br., prosiliśmy o wsparcie w staraniu się o zwiększenie budżetu Programu LEADER, na nową perspektywę finansową 2021-2027.
Bardzo dziękujemy za okazaną nam pomoc i tak duży odzew.

Miło nam Państwa poinformować, że na ten moment Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, planuje przeznaczyć na całe działanie LEADER 8% z II filara Wspólnej Polityki Rolnej – oznacza to zwiększenie kwoty działania z 231 mln € na ponad 372 mln €!
To bardzo dobra wiadomość dla budżetu naszego działania LEADER, który dzięki temu wzrośnie o 60% w stosunku do zaproponowanej jesienią ubiegłego roku kwoty.

Co warte podkreślenia, alokacja środków została w dużej mierze zwiększona w związku z dużą ilością pism poparcia dla LEADERa, które wpłynęły do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z różnych środowisk z całej Polski w tym od naszych zaangażowanych członków o oraz Beneficjentów.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"