Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

Walne Zebranie Członków 16 września 2020 roku o godz.: 16:00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 września 2020 r. o godz. 16:00
w Hotelu Natura Zdrój Wellness & Spa
Aleja Słoneczna 7 w  Iwoniczu Zdroju (dawny Hotel Glorietta),
sala konferencyjna na I piętrze
odbędzie się  Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.

W załączeniu przesyłamy Państwu Porządek obrad, projekty uchwał oraz  materiały:

 • Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu za 2019 r.
 • Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 • Protokół Komisji Rewizyjnej za 2019 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium
 • Sprawozdanie z działalności Rady za 2019 r.
 • Broszura – podsumowanie okresu realizacji LSR 2014-2020,
 • Uchwała o zmianie LSR będzie przedstawiona na Walnym Zebraniu.

Prosimy o zapoznanie się z przekazanymi materiałami celem usprawnienia przeprowadzenia Walnego Zebrania i zrezygnowania z ich szczegółowego prezentowania podczas obrad.

Szanowni Państwo, planowane Walne Zebranie, z uwagi na trwający stan epidemii oraz zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19, będzie inne niż nasze dotychczasowe Walne Zebrania, prosimy więc z uwagi na bezpieczeństwo nas wszystkich o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności oraz zachowywanie bezpiecznych odległości. Walne zebranie musi odbyć się z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych, tak więc prosimy Państwa o zabranie ze sobą maseczek ochronnych i rękawiczek, będzie także zastosowana obowiązkowa dezynfekcja rąk.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Konsultacje społeczne – Europejski Zielony Ład: Komisja przygotowuje nowe inicjatywy w celu wzmocnienia sektora rolnictwa ekologicznego

Zachęcamy do konsultacji publicznych pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org/addFeedback?p_id=8473014 (kwestionariusz będzie dostępny w internecie przez okres 12 tygodni do dnia 27 listopada).

Komisja Europejska rozpoczęła 4 września 2020 roku konsultacje publiczne w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności.
(więcej…)

Zobacz więcej...

SZKOLENIE Z PISANIA WNIOSKU I BIZNESPLANU – 09.09.2020r. 10:30 w Iwoniczu-Zdroju.

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące przygotowywania wniosku i biznesplanu w ramach naboru na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej realizowanego w ramach podziałania 19.2 PROW.
Szkolenie będzie miało miejsce 09.09.2020r. (środa), o godz.: 10:30 w Iwoniczu Zdroju przy al. Słonecznej 7 – Hotel Natura Zdrój Wellness & SPA (dawny Hotel Glorietta).

Uczestnictwo w szkoleniu WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zapisie pod numerem telefonu 725 999 721 lub mailowo promocja@kraina-nafty.pl do dnia 07.09.2020r.
Obowiązek posiadania maseczki!

Zobacz więcej...

Mikropożyczki dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego z terenów wiejskich (wsie, miasta do 40 tys. mieszkańców)

Szczegóły pod linkiem: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/mikropozyczki/

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu “Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) na cele inwestycyjne i środki obrotowe,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy kwota pożyczki udzielana jest do 30 000 zł (na okres 36 miesięcy),
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy kwota pożyczki udzielana jest od 30 001 do 50 000 zł (na okres 48 miesięcy),
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych
 • notarialny akt dobrowolnego poddania się egzekucji

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.
(więcej…)

Zobacz więcej...

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA w KROŚNIE ogłasza nabór kandydatów do projektu DOTACJE NA START

NABÓR TRWA OD 28 sierpnia 2020 roku do 3 września 2020 roku!
Szczegóły pod linkiem: http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/875-dotacje-na-start-ogloszenie-rekrutacji-do-projektu

PIG KROSNO ogłasza nabór kandydatów do projektu DOTACJE NA START. Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) mieszkająca na terenie województwa podkarpackiego: miasto Krosno, powiat krośnieński, powiat jasielski, powiat strzyżowski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, powiat leski, powiat sanocki zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W szczególności projekt kierowany jest do:
a) osób bezrobotnych  lub biernych zawodowo  będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby niskowykwalifikowane  (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3),
b) rolników lub członków ich rodzin zarejestrowani jako osoby bezrobotne, których gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,
c) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 (nie będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
Osoby odchodzące rolnictwa podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w momencie założenia działalności gospodarczej będą zobowiązane do przejścia do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Co można otrzymać w ramach projektu?
– Szkolenia ABC przedsiębiorcy: 50 godzin dydaktycznych (5 dni szkoleniowych po 8 godz. i 2 dni szkoleniowe po 5 godz.), obejmuje moduły: Rozpoczęcie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej 8h; marketing i promocja 8h; biznesplan 26h, rachunkowość i zewnętrzne źródła finansowania 8h.
– Dotacje (ścieżka dotacyjna). – 71 os., nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana na utworzenie przedsiębiorstwa (23.050,00 PLN).
– Wsparcie pomostowe – wsparcie udzielne w okresie 12 m-c od założenia działalności (12 mies. x 2.000,00 PLN).

Na co można przeznaczyć środki?
Środki z bezzwrotnej dotacji na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na:

 •  zakup nowych środków trwałych,
 • zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),
 • zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:
  a) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
  b) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych – zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,
 • zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków (maksymalnie 20% wydatków), pomieszczeń  i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);
 • środki transportu pod warunkiem, że:
  a) stanowią maksymalnie 40% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w Biznes planie,
  b) stanowią niezbędny element działalności gospodarczej,
  c) o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 693 879 878 (Prosimy o kontakt w godzinach od 9:00 do 15:00)
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl
Więcej informacji: www.pigkrosno.pl

Zobacz więcej...

POLE DZIAŁANIA – projekt dla nastoletnich mieszkańców wsi! REKRUTACJA DO 17 WRZEŚNIA 2020 r.

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza osoby w wieku od 15 do 18 lat mieszkające na wsi lub w mieście do 20 tys., do przeprowadzenia projektu społecznego w swojej okolicy. Uczestnicy projektu będą mieli okazję zapoznania się kompleksowo z drogą jego powstawania: od zbadania potrzeb ludzi, na rzecz których chcą działać, przez zaplanowanie projektów, po ich realizację. Na program składają się cztery warsztaty szkoleniowe, na które zostaną zaproszeni uczestnicy, oraz zadania, które będę musieli wykonać między spotkaniami. Wszystko po to, żeby przygotować ich na przeprowadzenie projektów społecznych, a w dłuższej perspektywie, żeby stali się nowym pokoleniem liderów wiejskich.

Na tych warsztatach uczestnicy dowiedzą się:

 • jak rozpoznawać potrzeby ludzi, dla których chcą działać
 • jak pracować metodą projektową, żeby bez stresu zaplanować i zrealizować działanie
 • jak rozpoznawać sprzymierzeńców w swojej okolicy i nawiązywać z nimi kontakt, żeby pomogli w projekcie
 • jak zbudować zespół, podzielić się zadaniami i jak zadbać o komunikację w zespole, żeby praca nad projektem była przyjemnością
 • jak poradzić sobie z formalnościami przy realizacji projektu
 • jak skutecznie opowiadać o projekcie, czyli gdzie przedstawić informację o nim i jakim językiem mówić, żeby zdobył zainteresowanie
 • jak i skąd pozyskać pieniądze na działanie

Między spotkaniami uczestnicy wykonają zadania niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia projektu. Bez obaw! Każdy otrzyma wsparcie na etapie planowania i realizacji działań. W ramach zadań:

 • zmierzą się z przeprowadzeniem mini-diagnozy społecznej, czyli badania w swojej miejscowości, żeby poznać potrzeby mieszkańców, dla których będą działać
 • z naszą pomocą krok po kroku pomysł na projekt przekują w konkretny plan działania
 • przeprowadzą działanie społeczne w swojej miejscowości

Program Pole Działania trwa od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Warsztaty szkoleniowe odbędą się w Warszawie w październiku i listopadzie 2020 r. oraz w marcu i czerwcu 2021 r.
Projekty zostaną zrealizowane na terenie Waszych miejscowości lub gmin między marcem a czerwcem 2021 r.

Szczegóły na stronie internetowej projektu: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/poledzialania/

Zobacz więcej...

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców gminy Jedlicze, gminy Korczyna oraz miasta Krosna.

Myślisz o założeniu własnej firmy? STAWIL Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie! Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (niepracujących); w wieku 30 lat i więcej; zamieszkujących województwo podkarpackie – gminę Jedlicze lub gminę miasto Krosno lub gminę Korczyna. Dodatkowo muszą spełniać co najmniej jeden z wybranych warunków:

 • być kobietą i/ lub
 • mieć 50 lat lub więcej i/ lub
 • być bezrobotnym powyżej 12 miesięcy i/ lub
 • być osobą z niepełnosprawnościami i/ lub
 • posiadać wykształcenie średnie lub niższe.

W ramach projektu oferowane są:

 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł netto na zakup sprzętu i wyposażenia;
 • wsparcie pomostowe w łącznej wysokości 31 200,00 zł netto (maksymalnie 2 600,00 zł netto na miesiąc przez 12 miesięcy na opłacenie ZUS, podatków, czynszu itp.;
 • szkolenia.

Rekrutacja do projektu w ramach ostatniej już tury planowana jest na przełom września i października.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów: 793795130, (17) 3070090 oraz na stronie internetowej wsparciemofkrosno.stawil.pl

W szczególności zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie mieszkańców Gminy Jedlicze.

Zobacz więcej...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 25-27 września!

Zachęcamy do odwiedzania strony www.dniotwarte.eu i przekonania się jak Polska zmieniła się dzięki unijnym dotacjom. W weekend 25-27 września, online, będziemy mogli wspólnie świętować siódmą edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Jest to corocznie organizowana impreza, stanowiącą szerszą część kampanii prowadzonej przez Komisję Europejską: #europeinmyregion.

Z tej okazji zorganizowanych również dwa konkursy z atrakcyjnymi nagrodami:

 1. “Bliżej, niż myślisz!” (konkurs dla ogółu społeczeństwa): Rozejrzyj się, nagraj krótki filmik i pokaż nam, co zmieniło się w Twojej okolicy dzięki wsparciu ze środków unijnych. Na autorów najlepszych filmików czekają nagrody: 5 000zł, 3 000 zł i 2 000 zł! https://www.dniotwarte.eu/blizej-niz-myslisz
 2. “Pokaż nam swój projekt” (konkurs dla Beneficjentów): Zrealizowałeś przedsięwzięcie dzięki Funduszom Europejskim? Twoja jednostka (firma, fundacja, stowarzyszenie czy szkoła) zyskała nową infrastrukturę i dynamicznie się rozwinęła? A może założyłeś zupełnie nowy biznes i Twój innowacyjny pomysł podbił rynek? Pokaż nam swój projekt i zgarnij atrakcyjne nagrody! Do wygrania kamera, aparat, a dla zwycięzcy mamy coś specjalnego – nagranie profesjonalnego filmu i szeroka promocja. https://www.dniotwarte.eu/pokaz-swoj-projekt

Wejdź 25, 26 i 27 września na stronę dniotwarte.eu. Oglądaj materiały video i weź udział w mini quizach. Na zwycięzców czekają nagrody!

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"