Dotacje dla Młodych

Aktualność – 12.04.2022 r.

 Wyniki oceny formalnej – I nabór

Poniżej prezentujemy Listę wyników oceny formularzy rekrutacyjnych do Projektu: „DOTACJE DLA MŁODYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

pdf Wyniki oceny formalnej 

 

Aktualność – 13.04.2022 r.

 Wyniki oceny merytorycznej – I nabór

pdf Lista oceny merytorycznej – K

pdf Lista oceny merytorycznej – M 

 

Aktualność – 25.04.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” (LIDER PROJEKTU) oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji (PARTNER PROJEKTU) ogłaszają wyniki rekrutacji do projektu, w ramach I naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Do pobrania:

pdf Lista osób przyjętych do projektu – kobiety

pdf Lista osób przyjętych do projektu – mężczyźni

pdf Lista osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie

 

Aktualność – 16.05.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

ogłaszają nabór biznesplanów dla wybranych w ramach I naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”,
realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach 26 –  31 maja 2022 r.

 

 

Dokumenty wymagane do złożenia:

 1. BIZNESPLAN – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”;
 2. Oświadczenie o zgodności papierowej i elektronicznej Biznesplanu – Załącznik nr 16 do Regulaminu;
 3. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej;
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 4 do Regulaminu;;
 5. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególnienia kwoty podatku VAT) – Załacznik nr 5 do Regulaminu ;
 6. Oświadczenia do Biznesplanu – Załącznik nr 6 do Regulaminu;
 7. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie/ lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis   – Załącznik nr 8 do Regulaminu;
 8. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (np. certyfikaty, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, itp. – kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Załączniki do Biznesplanu stanowiące kopię dokumentów m.in. dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu przewidzianym dla Uczestników projektu, dokumentów poświadczających posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika projektu.

Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Biznesplan należy parafować na każdej stronie oraz podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem w wyznaczonych do tego miejscach – niebieskim niezmazywalnym długopisem.

Sposób składania Biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami:

Uczestnicy projektu zobowiązani są do złożenia Biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji, opisaną w §1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Dokumenty można składać:

a) osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe) w Biurze Projektu Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w godz. 7.30 – 15.30.

b) elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

UWAGA!

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do Biura Projektu wraz z załącznikami oraz płytą CD (zawierającą Biznesplan oraz wszystkie niezbędne załączniki i skany dokumentów), spakowane w zamkniętej kopercie i opisanej zgodnie z wzorem podanym w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

W sytuacji składania Biznesplanu w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej do wiadomości należy dołączyć: Biznesplan, wszystkie wymagane załączniki oraz skany pozostałych dokumentów. Niniejsze dokumenty muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem. Hasło dostępu do pliku należy przesłać w innym e-mailu.

Adres mailowy, na który należy przesyłać dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@kraina-nafty.pl

BIURO PROJEKTU:

LIDER: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, telefon: 725 995 723; 725 999 721, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

PARTNER: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, e-mail: biuro@sli.org.pl, telefon: 572 027 819, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

 

 

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW

Aktualność – 01.06.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” (LIDER PROJEKTU) oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji (PARTNER PROJEKTU) ogłaszają wyniki wstępnej  oceny formalnej Biznesplanów, w ramach I naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Do pobrania:

pdf I NABÓR BP wstępne wyniki oceny formalnej

 

Aktualność – 02.06.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” (LIDER PROJEKTU) oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji (PARTNER PROJEKTU) ogłaszają wyniki ostateczej  oceny formalnej Biznesplanów, w ramach I naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Do pobrania:

pdf I NABÓR BP ostateczne wyniki oceny formalnej

 

Aktualność – 27.06.2022 r.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach I naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – ocena pozytywna

I NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – ocena negatywna

 

Aktualność – 26.04.2022 r.

 Wyniki oceny formalnej – II nabór

Poniżej prezentujemy Listę wyników oceny formularzy rekrutacyjnych do Projektu: „DOTACJE DLA MŁODYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

pdf Wyniki oceny formalnej

Aktualność – 27.04.2022 r.

 Wyniki oceny merytorycznej – II nabór

pdf Lista oceny merytorycznej – kobiety

pdf Lista oceny merytorycznej- mężczyźni

 

Aktualność – 09.05.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” (LIDER PROJEKTU) oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji (PARTNER PROJEKTU) ogłaszają wyniki rekrutacji do projektu, w ramach II naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Do pobrania:

pdf Lista osób przyjętych do projektu – kobiety

pdf Lista osób przyjętych do projektu – mężczyźni

 

Aktualność – 09.06.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” (LIDER PROJEKTU) oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji (PARTNER PROJEKTU) ogłaszają wyniki ostateczej  oceny formalnej Biznesplanów, w ramach II naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Do pobrania:

pdf II NABÓR BP ostateczne wyniki oceny formalnej

 

Aktualność – 27.06.2022 r.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach II naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – ocena pozytywna

II NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – ocena negatywna

Aktualność – 24.05.2022 r.

 Wyniki oceny formalnej – III nabór

Poniżej prezentujemy Listę wyników oceny formularzy rekrutacyjnych do Projektu: „DOTACJE DLA MŁODYCH” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

pdf Wyniki oceny formalnej

Aktualność – 25.05.2022 r.

 Wyniki oceny merytorycznej – III nabór

pdf Lista oceny merytorycznej – kobiety

pdf Lista oceny merytorycznej – mężczyźni

 

Aktualność – 03.06.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” (LIDER PROJEKTU) oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji (PARTNER PROJEKTU) ogłaszają wyniki rekrutacji do projektu, w ramach III naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Do pobrania:

pdf  Lista osób przyjętych do projektu – kobiety

pdf Lista osób przyjętych do projektu – mężczyźni

pdf Lista osób, które zrezygnowały z udziału w projekcie

 

Aktualność – 01.07.2022 r.

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” (LIDER PROJEKTU) oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji (PARTNER PROJEKTU) ogłaszają wyniki wstępnej  oceny formalnej Biznesplanów, w ramach III naboru do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”.

Do pobrania:

pdf  III NABÓR wyniki oceny formalnej BP

 

Aktualność – 07.07.2022 r.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY  biznesplanów w ramach III naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

III NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej

III NABÓR BP ostateczne wyniki oceny merytorycznej – LISTA REZERWOWA

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

realizują partnerski projekt „DOTACJE DLA MŁODYCH”
nr projektu POWR.01.02.01-18-0012/21 

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

W ramach projektu planuje się:

 1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie eksperta dotacyjnego.
 3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej – 23 050 zł dla 36 osób
 4. Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności – 2 700 zł netto x 6 miesięcy dla 36 osób

Liczba osób objętych wsparciem: 45 osób (25 Kobiet, 20 Mężczyzn).

36 Uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności.

 

Projekt skierowany jest do osób:

 Uczestnikami projektu będą wyłącznie os. bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa podkarpackiego (os. fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze w. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego). Grupa docelowa: 45 osób (25 Kobiet, 20 Mężczyzn) spełniających powyższe kryteria. W szczególności :

– Kobiety

– Osoby niepełnosprawne

– Osoby zamieszkałe w miastach średnich lub tracących funkcje społeczno-gospodarcze na terenie województwa podkarpackiego ( do miast spełniających powyższą definicje należą: Krosno,  Jasło, Sanok, Dębica, Jarosław, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

x11