Author - admin

OGŁOSZENIE O NABORZE 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

Rekrutacja trwa do 3 października 2018 r.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,
  • płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

  • przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,
  • pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

Oczekiwania względem przedsiębiorcy, który chce przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
  • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
tel. 13 43 234 47
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz więcej...

Sieć infrastruktury Rekreacyjnej – środki pozyskane przez LGD na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

Sieć infrastruktury Rekreacyjnej – środki pozyskane przez LGD
na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” wspólnie z trzema partnerami
tj. Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, w ramach programu współpracy realizuje projekt pn. Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej, w ramach którego na obszarze naszej lokalnej grupy powstanie 6 nowych siłowni plenerowych (po jednej w każdej gminie).

Jest to duży projekt, opiewający na ponad pięćset tysięcy złotych, w ramach którego powstaną 24 siłownie plenerowe, po jednej na obszarze każdej z gmin parterów projektu. Na jego realizację pozyskaliśmy wsparcie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (więcej…)

Zobacz więcej...

Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich

Szanowni Państwo !

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior, LGD Kraina Wokół Lublina oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru zaprasza do udziału w operacji pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich”. W ramach operacji zaplanowano wizytę studyjną po woj. podkarpackim. W załączniku karta zgłoszeniowa oraz plakaty dotyczące wyjazdów. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub email-owy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2018 r. do godz. 16:00

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, złożonych w ramach naboru nr 5/2018 trwającego od 25 maja do 5 czerwca 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

W wyniku oceny wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z LSR oraz wybrane do dofinansowania w limicie środków dla tego naboru.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

Szkolenie z pisania wniosku i biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby zainteresowane na szkolenie z pisania wniosku i biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Szkolenie odbędzie się 16 maja br. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym.

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...