Projekt Grantowy II

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rezalizuje Projekt Grantowy II pn. Promowanie obszaru objętego LSR, poprzez organizacje imprez kulturalnych oraz wydawnictwa dotyczące obszaru LGD „Kraina Nafty”, nr umowy przyznania pomocy 00386-6935-UM0921052/18 z dnia 21.06.2018, operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Promowanie obszaru oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego LGD “Kraina Nafty”, poprzez organizację 6 wydarzeń promocyjno-kulturalnych oraz wydanie 9 wydawnictw dotyczących obszaru objętego LSR.

Wnioskowana kwota pomocy: 250 000 zł (z umowy przyznania pomocy)
Całkowita wartość planowanywch do zrealizowania zadań (uwzględniająca wkład własny Grantobiorców): 259 098,07 zł

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty”
Cel ogólny LSR
Cel ogólny 3: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona środowiska przyrodniczego
Cel szczegółowy LSR
Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie tożsamości mieszkańców w oparciu o tradycję i środowisko przyrodnicze
Przedsięwzięcie LSR
Przedsięwzięcie 3.1.2 Działania promujące walory obszaru LGD

 • Liczba wydarzeń/imprez – 6 szt.
 • Liczba wydawnictw promujących obszar LGD – 9 szt.

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania: organizacja cyklu 6 wydarzeń / imprez – pn. Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty” oraz wydanie publikacji promujących obszar LGD – 9 różnego typu publikacji.

1.) Koncert kameralny muzyki poważnej w Dukli – „Muzyka łączy narody”.

Grantobiorca w ramach planowanego grantu planuje organizację wydarzenia kulturalnego tj. Koncert kameralny muzyki poważnej w Dukli- „Muzyka łączy narody”. Zaplanowane zadania to: zaproszenie zespołu kameralnego 3 muzyków z Francji, kierowanego przez Serge’a Paloyan’a; zaproszenie zespołu kameralnego z Ośrodka Kultury w Dukli; promocja koncertu: przygotowanie  zaproszeń, plakatów, spot reklamowy o koncercie; przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości
i uczestników koncertu z produktów regionalnych z Dukielszczyzny.

Planowany koncert odbędzie się w  pałacu – Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli, przebudowanym w XVIII w. przez Mniszchów, którzy będąc właścicielami Dukli posiadali w swoim pałacu scenę teatralną, na której były grane sztuki teatralne i koncerty muzyczne. Dzięki scenerii zabytkowego obiektu osoby uczestniczące w koncercie poczują klimat dawnych wieków i swoje związki z tym miejscem

Celem operacji jest promocja gminy Dukla, promocja LGD „Kraina Nafty” poprzez dziedzictwo kulturowe jakim jest muzyka, a także obiekty architektoniczne, w którym odbywać będzie się koncert i poprzez produkty regionalne –  poczęstunek dla uczestników koncertu.

2.) Wydarzenie promocyjno-kulturalne pn. „Festiwal pieśni przy Zagrodzie – dziedzictwo LGD Kraina Nafty” w Rogach;

W ramach organizacji zadania planuje się:

 • zakup 15 upominków/ nagród około 100 zł. dla występujących zespołów ; – zakup 3 upominków/ nagród dla laureatów 3 pierwszych miejsc
 • zakup 200 koszulek pamiątkowych – gadżetów promocyjnych; – zapewnienie obsługi cateringowej dla 15 występujących podczas festiwalu  zespołów
 • przygotowanie stoisk z tradycyjnym jadłem oraz zatrudnienie elektroakustyka obsługującego imprezę.

Impreza zostanie zorganizowana w miejscowości Rogi, przy Zagrodzie Etnograficznej, będzie miała charakter imprezy plenerowej. Innowacyjnością w tym przypadku jest fakt, że zespoły na tym festiwalu nie będą oceniane przez specjalistyczne jury, a przez zespoły uczestniczące w wydarzeniu. Każdy zespół będzie dysponował jednym głosem, który może oddać na jednego wykonawcę-faworyta. Nie będzie możliwości oddania głosu na siebie. Głosowanie będzie jawne. Na specjalnie przygotowanej, umieszczonej na scenie tablicy, na której zamieszczone zostaną nazwy zespołów, przedstawiciel każdego z uczestniczących zespołów przypnie swój głos w formie „ laika” przy nazwie swojego faworyta. W tak czytelny i przejrzysty sposób wybrane zostaną trzy najlepsze zespoły, które zostaną nagrodzone i wystąpią w koncercie laureatów. Ponadto wszystkie zespoły biorące udział
w wydarzeniu otrzymają nagrody za udział. Po przeprowadzonym głosowaniu zostaną wybrani laureaci ( 1,2,3 miejsce), którzy zostaną nagrodzeni i wystąpią w konkursie laureatów. Wszystkim osobom biorącym czynny udział w organizacji imprezy oraz członkom zespołów i kapel rozdane zostaną pamiątkowe koszulki promujące festiwal.

Oprócz wyżywienia dla członków zespołów uczestniczących w festiwalu, przygotowane zostaną stoiska z tradycyjnym jadłem przyrządzone przez KGW. Przygotowanie stoisk z tradycyjnym jadłem zachęci panie z KGW do współpracy w organizacji imprezy i da bodziec w poszukiwaniu tradycyjnych przepisów i wysublimowanych dawnych smaków. Realizacja zadania wpłynie na aktywizację społeczności lokalnej, promocję walorów obszaru oraz będzie sprzyjać kultywowaniu tradycji lokalnych zwłaszcza w obszarze pieśni i kulinariów. Celem festiwalu będzie promocja walorów obszaru LGD „ Kraina Nafty”, poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych i produktów lokalnych.

3.) Wydarzenie promocyjno-kulturalne pn. Bezpieczni mieszkańcy promują Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty” w Lubatowej

W ramach realizacji Grantu planowana jest organizacja wydarzenia promocyjno-kulturalnego pn. Bezpieczni mieszkańcy promują Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty”. Celem wydarzenia będzie promocja walorów obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz zachowanie dziedzictwa obszaru dla przyszłych pokoleń, poprzez edukację w zakresie ochrony i wykorzystania zasobów kulturowych i produktów lokalnych. Wydarzenie promocyjno-kulturalne zostanie zorganizowane w Remizie OSP w Lubatowej. Jest to pierwsza tego typu impreza w tej miejscowości nawiązująca do uświadamiania uczestników
w zakresie ochrony dziedzictwa lokalnego, promocji lokalnej twórczości artystycznej, tradycyjnych zasobów oraz produktów lokalnych. Zakładany okres realizacji Grantu to wrzesień – październik 2018 r.

W ramach zadania we wrześniu planuje się zorganizowanie konkursu tematycznego. Pracami konkursowymi będą prace plastyczne, których hasłem i celem przewodnim będzie ochrona dziedzictwa obszaru oraz zachowanie go dla przyszłych pokoleń. Przewiduje się trzy kategorie wiekowe. Konkurs ten skierowany będzie do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z obszaru LGD „Kraina Nafty”.

W październiku odbędzie się wydarzenie promocyjno-kulturalne pn. „Bezpieczni mieszkańcy promują Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty”. Program wydarzenia będzie bogaty i nawiązujący zarówno do promowania i zachowania walorów przyrodniczych i lokalnych obszaru, jak również edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa.

Program wydarzenia obejmować będzie:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu tematycznego i wystawa prac konkursowych.
 2. Występ Orkiestry Dętej w Lubatowej.
 3. Prezentację i degustację produktów tradycyjnych i lokalnych dla uczestników wydarzenia.
 4. Zorganizowanie prelekcji / prezentacji dotyczącej ochrony dziedzictwa przyrodniczego
  i kulturowego obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz zachowania go dla przyszłych pokoleń.
 5. Pokazy z udzielania pierwszej pomocy na profesjonalnym sprzęcie, który posiadają.

Zadanie to przyczyni się do wzmocnienia tożsamości mieszkańców ze swoim obszarem oraz jego dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Zwiększy się świadomość mieszkańców, iż to oni wpływają w największym stopniu na to w jakim stanie dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i tradycyjne zostanie zachowane dla przyszłych pokoleń.

Konkurs tematyczny, prelekcja, występ orkiestry oraz prezentacja produktów tradycyjnych wzmocni zainteresowanie uczestników zachowywaniem i ochroną dziedzictwa naszego obszaru, przyczyni się do promocji jego walorów, wpłynie na aktywizację społeczności lokalnej i jej utożsamianie się ze swoim regionem oraz będzie elementem sprzyjającym kultywowaniu tradycji lokalnych.

W ramach niniejszego Grantu zostaną poniesione następujące koszty: zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników wydarzenia oraz degustacji produktów lokalnych i tradycyjnych; zakup nagród dla laureatów konkursu; zakup nagród za udział w konkursie – kubków; zakup upominków dla pierwszych 100 uczestników wydarzenia w postaci czujników dymu, które będą nawiązywać do idei wydarzenia – Twoje bezpieczeństwo to bezpieczeństwo obszaru i zachowanie jego dziedzictwa na dłużej. Realizacja zadania wpłynie na promocję dziedzictwa całego obszaru oraz zwiększenie aktywności społeczności lokalnej.

4.) Koncert pieśni religijnych i patriotycznych w Szczepańcowej

W ramach zadania planowana jest organizacja wydarzenia promocyjno-kulturalnego „Koncert pieśni religijnych i patriotycznych”. Wydarzenie zostanie zorganizowane w miejscowości Szczepańcowa, w kościele Parafii Rzymsko–katolickiej, będzie miało charakter imprezy otwartej dla mieszkańców.

W ramach wydarzenia planuje się koncert, na który będzie składać się występ ok. 15 zaproszonych zespołów śpiewaczych, chórów i solistów z terenu LGD. Każdy z nich zostanie nagrodzony pamiątkową statuetką. Po koncercie zaproszeni goście (chóry, zespoły, soliści, lokalni samorządowcy, stowarzyszenia, itp.) zostaną zaproszeni na obiad do Domu Ludowego w Szczepańcowej.

Zadanie przyczyni się do wzmocnienia tożsamości mieszkańców ze swoją kulturą, tradycją oraz historią. Celem koncertu jest również popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni religijnych
i patriotycznych. Pieśni patriotyczne stanowią ważny element dziedzictwa narodowego Polaków. Dzięki melodii i tekstom, które miały budzić ducha, do dziś potrafią wywołać wzruszenie wśród ludzi.

Realizacji zadania wpłynie na aktywizację społ. lokalnej, promocję walorów obszaru oraz będzie elementem sprzyjającym kultywowaniu tradycji lokalnych.

W ramach organizacji zadania planuje się:

 • zapewnienie obsługi cateringowej dla występujących zespołów, chórów, solistów  i zaproszonych gości
 • nagrody – pamiątkowe Statuetki dla uczestników Koncertu (chórów, solistów, zespołów) – 15 szt.
 • wynajem nagłośnienia i oświetlenia Kościoła podczas Koncertu
 • transport dla chórów i zespołów śpiewaczych z terenu LGD.

Planowany termin wydarzenia to: wrzesień 2018 r.

Realizacja zadania wpłynie na promocję zasobów kulturowych całego obszaru oraz zwiększenie atrakcyjności imprez lokalnych i ich urozmaicenie. Szersza oferta wydarzeń na obszarze LGD zachęci mieszkańców do bardziej aktywnego i licznego uczestnictwa.

5. Wydarzenie obrzędowe pn. Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty” – „Ach co to był za ślub” w Wietrznie

W ramach zadania planowana jest organizacja widowiska obrzędowego pn. . Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty” – „Ach co to był za ślub”. Celem imprezy będzie promocja walorów obszaru LGD „Kraina Nafty”, poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych produktów lokalnych. Impreza zostanie zorganizowana w miejscowości Wietrzno. W ramach tego zadania planuje się wystawę starych zdjęć ślubnych, konkurs tematyczny pod nazwą „Tradycje i zwyczaje weselne na terenie działania LGD”, przedstawienie obrzędu wesela przygotowanego przez członków Stowarzyszenia „Wiatr”, Stowarzyszenia Miłośników Równego, prezentację produktów tradycyjnych i lokalnych.

W ramach organizacji zadania planuje się:

 • przygotowanie i druk plakatów, zaproszeń, dyplomów, skalowanie zdjęć na wystawę;
 • zatrudnienie konferansjera – osoby prowadzącej imprezę oraz prowadzącej konkurs;
 • zatrudnienie osoby która opracuje  scenariusz wesela oraz zakupi materiały i przygotuje scenografię;
 • zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników imprezy ;
 • przygotowanie stołów z potrawami regionalnymi;
 • nagrody dla lokalnych organizacji za udział w konkursie „Tradycje i zwyczaje weselne na terenie działania LGD;

Planowany termin imprezy to: wrzesień 2018r. Realizacja zadania wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych.

6.) Wydarzenie promocyjno-kulturalne „Dziedzictwo LGD „Kraina Nafty” – drogą do zachowania naszej lokalnej tożsamości”.

Głównym celem wydarzenia będzie promocja walorów obszaru LGD „Kraina Nafty”, poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych i produktów lokalnych. Wydarzenie to zorganizowane zostanie na Rynku w Jaśliskach i będzie miało charakter imprezy plenerowej.

W ramach wydarzenia planuje się:

 • degustację połączoną z wystawą lokalnych produktów tj. przetwory, potrawy czy wypieki
 • konkurs na najlepszą potrawę lokalną – powołanie komisji konkursowej
 • wystawa rękodzieła połączona z prezentacją wyrobu niektórych dzieł artystów,
 • plebiscyt na najlepszego artystę-rękodzielnika – głosować będą mogli wszyscy, którzy przybędą na imprezę o zwycięstwie zadecyduje największa liczba głosów. Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na oficjalnym podsumowaniu, a przed występem kapeli,
 • przeprowadzenie konkursu malarskiego dla dzieci pt. „Moje ulubione danie”,
 • występ zespołu/kapeli folklorystycznej.


Zadanie z pewnością przyczyni się do wzmocnienia tożsamości mieszkańców ze swoją kulturą, tradycją oraz lokalną historią. Prezentacja lokalnych potraw przyczyni się do promocji kuchni tradycyjnej, wzmocni aktywność mieszkańców przez co w przyszłości chętniej będą brać udział
w różnego rodzaju inicjatywach organizowanych przez GOK.

Wydarzenie planowane jest do zorganizowania między miesiącem lipcem, a wrześniem.

Hasłem przewodnim wszystkich wskazanych imprez, jest promocja dziedzictwa kulturowego, nawiązanie do tradycji oraz produktów lokalnych.

Realizacja w/w zadań wpłynie na promocję zasobów kulturowych i produktów lokalnych całego obszaru LGD, zwiększenie atrakcyjności imprez lokalnych i ich urozmaicenie oraz zwiększenie oferty kulturowej obszaru.

Wszystkie wskazane wyżej imprezy nie są zaliczane do imprez cyklicznych, odbędą się po raz pierwszy na danym obszarze, mają odmienny charakter i zakres tematyczny niż dotychczas organizowane imprezy z wykorzystaniem nowych rozwiązań oraz zaangażowaniem innych zasobów.

Wszystkie wskazane wyżej imprezy mają charakter lokalny, będą ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców obszaru LGD oraz turystów.

Informacje o planowanych wydarzeniach będą zamieszczone na stronie internetowej LGD oraz lokalnych stronach internetowych. Informacja o wydarzeniach będą także zamieszczane przez Organizatorów – Grantobiorców na plakatach.

7.) Jaśliskie wędrowanie  – film promocyjny dotyczący Gminy Jaśliska i obszaru LGD „Kraina Nafty.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie wyprodukowanie filmu promującego walory i obszar gminy Jaśliska oraz LGD Kraina Nafty. W 25 minutowym filmie nawiązując do historii Jaślisk i okolic ukazane zostaną zachowane do dziś zabytki takie jak: kurhan szwedzki, zabytkowe piwnice, pozostałości murów obronnych, miejsca kultu. W wydaniu przedstawione będą również zabytki architektury drewnianej, ciekawi ludzie z naszego terenu, malarze, rzeźbiarze i inni tworzący rękodzieło. Film pokaże walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu Gminy Jaśliska
i obszaru LGD,
w tym ścieżki i trasy turystyczne, Gospodarstwa Agroturystyczne i inne obiekty służące turystyce
i atrakcyjnemu wypoczynkowi. W wydanym filmie promowane będą atrakcyjne turystycznie miejsca na terenie LGD takie jak: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, Muzeum
w Dukli, Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
i inne. Po zrealizowaniu filmu zorganizowana zostanie impreza promocyjna w październiku 2018 roku połączona z konkursem z wiedzy historycznej o Jaśliskach i okolicznych miejscowościach.

8.) Publikacja książkowa – „Historia Miejsca Piastowego”

Książka pt. „Historia Miejsca Piastowego” powstała na podstawie badań Grzegorza Wrony, absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukazuje historię wsi w ujęciu chronologicznym do 1914 r. Książka prezentuje warunki naturalne wsi i jej otoczenie, kształtowanie się samorządu, problemy społeczne, źródła dochodów, stosunki własnościowe, prace ludności i jej życie duchowe, miejscowy kościół, kulturę i oświatę.

W ramach kosztów zadania ujęto opracowanie graficzne, skład książki i druk publikacji, którego dokona profesjonale wydawnictwo.

Parametry techniczne publikacji:

– format: B5; – okładka 4/0 + folia soft touch; – oprawa twarda szyta, grzbiet okrągły; – ilość stron: 500 + 32 barwne; – nakład 500 szt.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN oraz będzie zawierać informację o  źródle dofinansowania z PROW.

Książka będzie bezpłatnie dystrybuowana na obszarze LGD „Kraina Nafty”, dla mieszkańców
i turystów odwiedzających ten obszar. Będzie ukazywać walory kulturowe  i stanowić cenne źródło wiedzy historycznej o tym regionie.

9.) Edukacyjna gra planszowa o „Krainie Nafty” – „Z TOŁHAJEM W BESKID”

W ramach Grantu Wnioskodawca planuje opracować, wydać i spopularyzować edukacyjną grę planszową. Tytuł nawiązuje do historii regionu i położenia geograficznego. Określenie w Beskid umiejscawia grę na obszarze LGD czyli w Kotlinie Krośnieńskiej i Beskidzie Niskim.

Ogólne założenia gry – Plansza przedstawia obszar LGD „Kraina Nafty” (szkic mapy). Na planszy zaznaczone są trasy turystyczno-krajoznawcze z polami, które są przeszkodą lub nagrodą dla zawodnika. Podczas gry zawodnicy posuwają się po polach i jeśli staną na oznaczonym polu losują kartę z pytaniami lub mają inne polecenia. Na każdej karcie jest po 5 pytań dotyczących osobliwości przyrodniczych, zabytków, historii, nazw geograficznych, tradycji, kulinarnych. Odpowiedzi znajdują się na drugiej stronie karty. Ciekawostki o tych miejscach są zamieszczone również pod opisem zasad gry. Pytania są o różnym stopniu trudności, a każda odpowiedź jest  punktowana. Gra rozbudzi
u uczestników zabawy zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, bogactwem przyrody występującym na obszarze gmin, które należą do LGD. Ułatwi ona zdobycie wiedzy o tym obszarze. Rozwinie umiejętności orientacyjno – poznawcze. Będzie motywować do poznawania obiektów przyrodniczych i kulturowych podczas wycieczek. Przyczyni się  do wspólnego spędzania czasu
w gronie koleżanek, kolegów i w rodzinie. Gra przeznaczona będzie zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Planowane zadania obejmuje:

– Opracowanie redakcyjne edukacyjnej gry planszowej; – Opracowanie grafiki;

– Wykonanie edukacyjnej gry  planszowej „Z Tołhajem w Beskid” – na wykonanie 1 gry składa się: druk  planszy, druk 20 kart, 8 pionków, 1 kostka i pudełko. Wszystkie elementy zostaną przygotowane przez firmę reklamową. Planowane jest wydanie 1500 sztuk gier.

10. Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru LGD poprzez wydanie publikacji poprzez wydanie 2 publikacji książkowych  – „Spacerem przez Lubatowę” oraz „IV Księgi Jubileuszowej wsi Lubatowa. Krople pamięci i patriotyzmu”.

Album fotograficzny „Spacerem przez Lubatowę” – zawiera ponad 160 fotografii, ukazujących krajobraz, przyrodę, wydarzenia oraz obiekty obszaru LGD ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Lubatowa. Album będzie w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski.

Parametry techniczne albumu:  format -A4; oprawa – twarda całopapierowa; liczba stron-  112

Planuje się wydanie 300 szt. albumu.

IV Księga Jubileuszowa wsi Lubatowa. Krople pamięci i patriotyzmu – ma ona charakter faktograficzno-wspomnieniowy i jej tematyka została zawarta w trzech rozdziałach. W dwóch pierwszych jest odwołanie do źródeł historycznych, natomiast ostatni oparty jest na osobistych wspomnieniach i relacjach mieszkańców zarówno rdzennych, jak i tych przebywających na emigracji.

Parametry techniczne książki: Format – B5; Ilość stron – 424; Oprawa – miękka. Planuje się wydanie 400 szt. książki.

Publikacje będą bezpłatnie dystrybuowane na obszarze LGD „Kraina Nafty” dla mieszkańców
i turystów odwiedzających ten obszar. Publikacje będą posiadały nadany nr ISBN. Będą oznakowane zgodnie z wymogami dla PROW 2014-2020.

Towarzystwo Miłośników Lubatowej posiada gotowe materiały do druku, które wymagają aktualizacji i niewielkich uzupełnień.

11. Album promujący Gminę Chorkówka

W ramach zadania planowane jest opracowanie i wydanie publikacji książkowej: Albumu promującego Gminę Chorkówkę, dotyczącej promocji obszaru LGD, walorów kulturowych, przyrodniczych, produktów lokalnych, atrakcji turystycznych oraz miejsc i osób ważnych z punktu widzenia promocji obszaru.

W ramach kosztów zadania ujęto następujące pozycje:

– koszt opracowania merytorycznego publikacji (zebranie i przygotowanie materiałów, tekstów, zdjęć aktualnych i archiwalnych, nawiązujących do historii i wielokulturowości obszaru),

– koszt wykonania projektu graficznego i składu albumu,

– koszt korekty i druku publikacji.

Parametry techniczne publikacji: – format A4, – oprawa twarda, ilość stron 96. Planuje się wydanie 1000 szt. albumu.

Album będzie bezpłatnie dystrybuowany na obszarze LGD „Kraina Nafty”, dla mieszkańców
i turystów odwiedzających ten obszar. Będzie przewodnikiem po obszarze i jego atrakcjach, w którym ukazane zostaną walory jego oraz najistotniejsze zasoby kulturowe, nawiązujące do tradycji
i lokalnego folkloru.

Publikacja będzie posiadała nadany nr ISBN. Będzie oznakowana zgodnie z wymogami dla PROW 2014 – 2020.

12. Publikacja książkowa – „Pamięci Tych, którzy znali tamten czas – zapisani w ziemi jedlickiej”

W ramach grantu planowane jest wydanie albumu pt. „Pamięci Tych, którzy znali tamten czas – zapisani w ziemi jedlickiej”, poświęconego znanym osobom, którzy wpisali się w historię i tradycję Gminy Jedlicze i okolic. Stowarzyszenie dysponuje wieloma ciekawymi informacjami i fotografiami związanymi z Gminą Jedlicze, cmentarzem w Jedliczu itp. We współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jedliczu zostanie opracowany album w formacie A4 w twardej oprawie, zawierający 120 stron. W ramach kosztów zadania ujęto następujące pozycje:

– Koszt opracowania merytorycznego publikacji – zebranie i przygotowanie materiałów, tekstów, zdjęć archiwalnych, nawiązujących do historii i tradycji obszaru, opracowanie wstępu, biogramów, części merytorycznej i korekta tekstu, wykonanie profesjonalnych fotografii i ich obróbka

– Koszt projektu graficznego, składu i druku publikacji

Parametry techniczne publikacji: Format A4; Okładka twarda, ilość stron – 120; Nakład 1000 egz.

Publikacja będzie posiadała nadany nr ISBNPublikacja będzie oznakowana zgodnie z wymogami dla PROW 2014-2020

Publikacja stanowić będzie podstawowe źródło informacji i wiedzy o dziedzictwie kultury Gminy Jedlicze i okolic, co z kolei pozytywnie wpłynie na promocję całego obszaru Lokalnej Grypy Działania „Kraina Nafty”. Album będzie bezpłatnie dystrybuowany na obszarze LGD „Kraina Nafty”, dla mieszkańców i turystów odwiedzających ten obszar.

13. Płyta muzyczna z utworami Orkiestry Dętej z Miejsca Piastowego z okazji jubileuszu 120 – lecia.

W ramach zadania planowane jest wykonanie opracowania muzycznego utworów na skład orkiestry, nagranie ścieżek dźwiękowych wykonanych utworów muzycznych oraz opracowanie graficzne
i wydanie płyty muzycznej z okazji Jubileuszu Orkiestry. Na płycie nagrane zostaną przekrojowe utwory z repertuaru Orkiestry wykonane w bieżącej aranżacji uwzględniającej realia powstania utworów i aktualnego składu orkiestry. Wydanie płyty muzycznej ma na celu daleko idącą promocję orkiestry i gminy oraz zachowanie w historii bieżącej twórczości orkiestry w zapisie elektronicznym.

Płyta będzie bezpłatnie dystrybuowana na obszarze LGD „Kraina Nafty”, dla mieszkańców i turystów odwiedzających ten obszar. Będzie zawierać informację o źródle dofinansowania z PROW.

14. Publikacja książkowa – „Opis wydarzeń historycznych i społecznych w Łężanach i Targowiskach od czasów piastowskich do roku 1971”.

W ramach Grantu planowane jest wydanie książki dotyczącej historii Polski, dziedzictwa kulturowego pisanej z perspektywy mieszkańców Łężan i Targowisk. Publikacja (zebrany materiał merytoryczny) zawiera opis wydarzeń historycznych.

W ramach kosztów zadania ujęto opracowanie graficzne, skład książki i druk publikacji, którego dokona w całości profesjonalne wydawnictwo.

Parametry techniczne publikacji: – format: B4/B5; – ilość stron: 70;- nakład 800 szt.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN oraz będzie zawierać informację o  źródle dofinansowania z PROW.

Książka będzie bezpłatnie dystrybuowana na obszarze LGD „Kraina Nafty”, dla mieszkańców
i turystów odwiedzających ten obszar. Będzie ukazywać walory kulturowe i stanowić cenne źródło wiedzy historycznej o tym regionie.

Realizacja zadań zwiększy dążenia LGD w kierunku promocji obszaru, promowania jego walorów, atrakcji i prezentowania historii, a tym samym przyczyni się do wzmacniania tożsamości mieszkańców oraz wspierania ich w zakresie kultywowania lokalnego dziedzictwa.

Wszystkie wydane materiały promocyjne – publikacje będą bezpłatnie dystrybuowane na obszarze LGD „Kraina Nafty” wśród mieszkańców i turystów odwiedzających ten obszar, m.in. w Biurze LGD lub podczas organizowanych na obszarze wydarzeń kulturalnych i promocyjnych. Będą stanowiły niezastąpione kompendium wiedzy o zasobach kulturowych, przyrodniczych  i historii regionu oraz będą wspaniałym przewodnikiem po obszarze i jego atrakcjach. W wydawnictwach zostaną ukazane najistotniejsze walory obszaru LSR oraz zasoby kulturowe, nawiązujące do tradycji i lokalnego folkloru.

Wszystkie publikacje będą oznakowana zgodnie z wymogami dla PROW 2014-2020.

Planowany do realizacji Projekt Grantowy służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, poprzez podjęcie działań w kierunku promocji obszaru, promowania jego walorów, kultury, tradycji i zasobów lokalnych, a tym samym wzmacniania tożsamości mieszkańców oraz wspierania ich w zakresie kultywowania lokalnego dziedzictwa.

 

Artykuły i zdjęcia dotyczące zrealizowanych imprez w ramach Projektu Grantowego:

http://www.gokmp.net/?lg=2&ap=3&i=8&off=4&ik=52&ip=711

https://gokjasliska.pl/wydarzenia/40-festiwal-kulinarny-i-artystyczny-w-gminie-jasliska

http://www.dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/0/7232/koncert-kameralny-muzyki-powaznej-w-dukli

http://www.dukla.pl/ekologia/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/0/7184/ach-co-to-byl-za-slub

http://osp.lubatowa.pl/index.php/component/content/article/9-uncategorised/329-bezpieczni-mieszka%C5%84cy-promuj%C4%85-dziedzictwo-lgd-kraina-nafty.html

http://chorkowka.pl/index.php/2018/10/01/koncert-piesni-religijnej-i-patriotycznej-w-szczepancowej/

Publikacje wydane w ramach Projektu Grantowego: