II KRAJOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY

Sieć obiektów rekreacyjno-turystycznych – krajowy projekt współpracy realizowany
przez LGD mający na celu rozwój lokalnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” w partnerstwie z  Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady z siedzibą w Lesku, realizuje projekt pn. Sieć obiektów rekreacyjno-turystycznych. Jest to wysokobudżetowy projekt, opiewający na kwotę prawie miliona trzystu złotych, w ramach którego powstanie 11 altan rekreacyjno-turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (6 na obszarze naszej lokalnej grupy), po jednej na obszarze każdej z gmin partnerów projektu.

 

Cel operacji: Poprawa jakości życia, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi LGD Nasze Bieszczady i LGD “Kraina Nafty” poprzez powstanie sieci altan rekreacyjno-turystycznych (11 obiektów) wraz z obiektami małej infrastruktury.

 

Wnioskowana kwota pomocy z umowy przyznania pomocy: 1 283 286,00 zł

 

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty”

Cel ogólny 2 „Podnoszenie jakości życia na obszarze LGD „Kraina  Nafty”;

Cel szczegółowy 2.1 „Poprawa stanu infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej)”;

Przedsięwzięcie 2.1.1 „Przestrzeń publiczna i baza turystyczna LGD „Kraina Nafty”;

 

Cel ogólny 4 „Budowanie kapitału społecznego i rozwój samoorganizacji na poziomie lokalnym”;

Cel szczegółowy 4.3 „Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń”

Przedsięwzięcie 4.3.1 „Realizacja projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”

 • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 11 szt., w tym 6 obiektów na obszarze LGD „Kraina Nafty”
 • Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.
 • Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy – 2 szt.
 • Liczba wydarzeń informacyjno-promocyjnych – 1 szt.
 • Liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych – 1 komplet
 • Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym projektów współpracy międzynarodowej – 1 szt.

W ramach projektu współpracy pn. Sieć obiektów rekreacyjno-turystycznych przewidziano do realizacji następujące zadania:

1. Budowa altan rekreacyjno-turystycznych oraz obiektów małej infrastruktury na terenie LGD Nasze Bieszczady – w ramach zadania powstanie 5 nowych obiektów po jednym w każdej gminie objętej LSR LGD Nasze Bieszczady -Mchawa, Przysłup, Szczawna, Lesko i Zagórz. Obiekty będą wyposażone w altany z  ławkami, stoły, paleniska.

2. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie LGD „Kraina Nafty” – w ramach zadania zostanie wybudowanych 6 altan wraz z wyposażeniem, pełniących funkcje rekreacyjno – turystyczne, które zlokalizowane będą w następujących miejscowościach:

 • Gmina Chorkówka, miejscowość Zręcin, działka nr ewid. 893 (za Domem Ludowym);
 • Gmina Dukla, miejscowość Chyrowa, działka nr ewid. 38 (przy drodze powiatowej nr 1911R Iwla – Polany);
 • Gmina Iwonicz-Zdrój, miejscowość Iwonicz-Zdrój, działka nr ewid. 1539/6, 1381 (przy ulicy Piwarskiego);
 • Gmina Jaśliska, miejscowość Daliowa, działka nr ewid. 269/2 (parking przy DW 897);
 • Gmina Jedlicze, miejscowość Jedlicze, działka nr ewid. 2240/28 (plac przy Skateparku);
 • Gmina Miejsce Piastowe, miejscowość Niżna Łąka, działka nr ewid. 57 (teren za mostem w kierunku ul. Sportowej).

Nasze obiekty będą wyposażone w altany z ławami, stoły i grillowiska, zadaszone stoły biesiadne, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, ławki solarne, kosze na śmieci, tablice informacyjne, gry edukacyjne (2 gry / działce), miejsca ogniskowe z ławkami, monitoring i oświetlenie solarne. Ponadto zostaną wykonane miejsca postojowe. Powstałe obiekty będą ogólnodostępne
i niekomercyjne, zwiększą ofertę rekreacyjno-turystyczną  obszaru LGD oraz zachęcą do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów, a także wzmocnią więzi społeczne.

3. Promocja obszarów – w ramach zadania zostaną wydane materiały promocyjne – w formie map oraz biuwarów, popularyzujące działania oraz treści promujące powstałe obiekty, a także zabytki i obiekty rekreacyjno-turystyczne, zabytki, punkty widokowe, muzea, trasy rowerowe i samochodowe oraz treści krajoznawcze znajdujące się po obu obszarach partnerskich. Przygotowane materiały promocyjne będą rozdysponowane wśród mieszkańców i turystów poszukujących informacji o możliwościach spędzania czasu na świeżym powietrzu, atrakcyjnym wypoczynku i atrakcjach znajdujących się na naszych obszarach. Planowane nakłady:

LGD Nasze Bieszczady – wydanie broszur 1000 bloczków

LGD „Kraina Nafty”  – wydanie map 1500 sztuk

 

W ramach realizacji projektu przewidziano także wydarzenie informacyjno-promocyjne na obszarach działania Partnerskich LGD realizujących projekt współpracy w miejscowościach: Zręcin, Niżna Łąka, Jedlicze, Daliowa, Iwonicz-Zdrój, Chyrowa, Mchawa, Przysłup, Szczawne, Lesko oraz Zagórz. Wydarzenie będzie  miało formę objazdowych spotkań z mieszkańcami, lokalnymi liderami przedstawicielami ngo, sołtysami, pracownikami informacji turystycznych oraz ośrodków kultury i będzie otwarciem sieci obiektów rekreacyjno – turystycznych, powstałych w ramach realizacji operacji. O jej miejscu i terminie będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca maja 2023 r.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z dniem 11 maja 2023 r. dokonano końcowego odbioru realizacji zadania pn. Budowa obiektów małej architekury w miejscu publicznym w miejscowościach:

 • Gmina Chorkówka, miejscowość Zręcin, działka nr ewid. 893 (przy Domu Ludowym);
 • Gmina Dukla, miejscowość Chyrowa, działka nr ewid. 38 (przy drodze powiatowej nr 1911R Iwla – Polany);
 • Gmina Iwonicz-Zdrój, miejscowość Iwonicz-Zdrój, działka nr ewid. 1539/6, 1381 (przy ulicy Piwarskiego);
 • Gmina Jaśliska, miejscowość Daliowa, działka nr ewid. 269/2 (parking przy DW 897);
 • Gmina Jedlicze, miejscowość Jedlicze, działka nr ewid. 2240/28 (plac przy Skateparku);
 • Gmina Miejsce Piastowe, miejscowość Niżna Łąka, działka nr ewid. 57 (teren za mostem w kierunku ul. Sportowej).

Odbioru dokonali:

 • po stronie Inwestora – członkowie Zarządu LGD “Kraina Nafty” oraz Zastępca Koordynatora projektu współpracy
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Gracjan Knap,
 • Wykonawca zadania – DOMLUX Wojciech Turek.

Nasze obiekty są wyposażone w altany z ławami, stoły i grillowiska, zadaszone stoły biesiadne, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, ławki solarne, kosze na śmieci, tablice informacyjne, gry edukacyjne, miejsca ogniskowe z ławkami, monitoring i oświetlenie solarne. Ponadto wykonane zostały miejsca postojowe, w tym wydzielone dla osób niepełnosprawnych.

Powstałe obiekty są ogólnodostępne i niekomercyjne, prosimy o zachowanie porządku i używanie dostępnej infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach realizacji projektu współpracy zrealizowano także działania promocyjne poprzez wydanie materiałów w formie map oraz biuwarów, popularyzujące działania oraz treści promujące powstałe obiekty, a także zabytki i obiekty rekreacyjno-turystyczne, zabytki, punkty widokowe, muzea, trasy rowerowe i samochodowe oraz treści krajoznawcze znajdujące się po obu obszarach partnerskich.

Ponadto Leader projektu zorganizował 25 maja 2023 r. wydarzenie informacyjno/promocyjne w formie objazdowych spotkań z mieszkańcami, lokalnymi liderami przedstawicielami ngo, sołtysami, pracownikami informacji turystycznych oraz ośrodków kultury, na obszarach działania LGD Nasze Bieszczady oraz LGD „Kraina Nafty”.

 

 

GALERIA