Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, złożonych w ramach naboru nr 5/2018 trwającego od 25 maja do 5 czerwca 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

W wyniku oceny wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z LSR oraz wybrane do dofinansowania w limicie środków dla tego naboru.

Dokumenty do pobrania: