Festiwal Serwatkowych Smaków

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zrealizowała projekt pn.: „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, współfinansowany w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO /EKOLOGICZNEGO – NGO, JST, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – projekt pn. “Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”.

Celem ogólnym projektu było wsparcie, promocja i popularyzacja produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem serwatki oraz lokalnej twórczości i lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu imprez pn.: „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”.
Działania, które służyły do realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych:

  • kampania promocyjno-informacyjna projektu,
  • organizacja cyklu 3 imprez pn.: „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, na których producenci zrzeszeni w Klastrze serwatkowym prezentowali walory serwatki , KGW z obszaru LGD przygotowały tradycyjne, regionalne potrawy, a uczestnicy jak i wystawcy mogli przysłuchiwać się występom lokalnych zespołów ludowych. Imprezy zespoły zorganizowane:
    • 30 czerwca 2013 r. w Dukli,
    • 14 lipca 2013 r. w Chorkówce,
    • 4 sierpnia 2013 r. w Rogach,
  • organizacja seminarium – cykl 3 wykładów.

Grupa docelowa projektu: członkowie Klastra oraz podmioty działające w dziedzinie produktów lokalnych i tradycyjnych tj. uczestnicy seminarium 20 osób, osoby zaangażowane w organizację imprez: 9 KGW, 9 zespołów, twórcy i producenci (wystawcy) – w sumie około 100 osób.

Odbiory pośredni projektu: lokalni mieszkańcy, turyści.

Okres realizacji
01.04.2013 r. – 31.08.2013 r.

Wydatki kwalifikowalne
22 000,00 zł – 100%

Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego /Tradycyjnego /Ekologicznego – NGO
19 800,00 zł – 90%

Środki własne
2 200,00 zł – 10%