Wsparcie przygotowawcze

loga

Dnia 7 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznana pomoc wynosi 74 tys. zł. W ramach umowy zobowiązani jesteśmy do:

  • opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027;
  • przeprowadzenia konsultacji społecznych analizy SWOT, problemów i celów LSR na poziomie 6 gmin;
  • prowadzenia strony internetowej www.kraina-nafty.pl

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rozpoczyna prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2021-2027, w związku z tym zwracamy się do Was – mieszkańcy, sołtysi, działacze społeczni, przedstawiciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, NGO, OSP, KGW, społeczności parafialne, jednostki edukacyjne (szkoły, przedszkola, żłobki) i placówki wychowawcze, a także przedsiębiorcy, osób prowadzące działalność agroturystyczną lub turystyczną – osoby, które w nowym okresie programowania 2021-2027 zamierzają składać projekty i realizować własne inicjatywy na obszarze LGD „Kraina Nafty” – do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i konsultacjach oraz badaniach ankietowych. Państwa pomysły, potrzeby i  inicjatywy będą pomocne przy określeniu właściwych działań, celów, przedsięwzięć oraz wskaźników w przygotowywanej strategii na nowy okres programowania dla obszaru LGD „Kraina Nafty”. 

pdf Harmonogram spotk.inf.

pdf Plakat informacyjny I cykl

pdf Plakat informacyjny II cykl

W okresie od 4 lipca do 28 września 2022 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” organizowała spotkania informacyjne dla społeczności lokalnej, dotyczące opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Spotkania prowadzone były przez Kierownik Biura LGD – p. Natalię Kuliga – Helnarską, przy zaangażowaniu pracowników Biura i członków Zarządu i były kierowane do mieszkańców, lokalnych działaczy, przedstawicieli instytucji publicznych ( w tym m.in. pracowników gmin, ośrodków kultury, GOPS-ów, szkół publicznych, radnych, sołtysów), przedstawicieli parafii, ngo, związków i zrzeszeń, KGW, OSP,  osób prowadzących działalności gospodarcze, rolników mających miejsce zamieszkania, siedzibę bądź działających na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz-Zdrój i Miejsce Piastowe.

Konsultacje podzielone były na dwa cykle.  Pierwszy cykl miał na celu przestawienie głównych wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej Ewaluacji Zewnętrznej LSR LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020, przedstawienie podstawowych założeń RLKS w kontekście projektu oraz dokumentu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 (31.08.2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany Plan Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przez Polskę). Została przeprowadzona analiza SWOT obszaru, określone jego słabe i mocne strony. Na potrzeby spotkań i konsultacji z mieszkańcami przygotowana została ankieta odnosząca się do analizy potrzeb i potencjału obszaru. W drugim cyklu spotkań zostały przedstawione wyniki badań ankietowych diagnozy obszaru LGD „Kraina Nafty”, przeprowadzonej podczas spotkań informacyjnych. Efektem prowadzonych konsultacji społecznych było wspólne wypracowanie i sformułowanie wstępnych celów strategiczne, określenie kierunków działań oraz podział środków w nowym okresie programowania.

W sumie odbyło się 8 spotkań, po jednym w każdej z gmin wchodzących w skład obszaru LGD w ramach I cyklu oraz dwa podsumowujące proces konsultacji społecznych. W spotkaniach wzięło udział prawie 200 osób, którym bardzo dziękujemy za osobiste zaangażowanie.

Przeprowadzone spotkania i konsultacje pozwoliły pozyskać wiele istotnych informacji i danych dotyczących nie tylko poszczególnych gmin LGD, ale  i lokalnej społeczności. Spotkania pozwoliły na poznanie problemów, oczekiwań oraz pomysłów i inicjatyw społeczności lokalnej, które zawarte zostaną w opracowywanej strategii.

Zapewnienie udziału lokalnej społeczności w pracach dotyczących przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju jest podstawowym i priorytetowym elementem rzetelnego i właściwego przygotowania LSR na nowy okres programowania.

W opracowaniu ….