Wsparcie przygotowawcze

loga

Dnia 7 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznana pomoc wynosi 74 tys. zł. W ramach umowy zobowiązani jesteśmy do:

  • opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027;
  • przeprowadzenia konsultacji społecznych analizy SWOT, problemów i celów LSR na poziomie 6 gmin;
  • prowadzenia strony internetowej www.kraina-nafty.pl

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rozpoczyna prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2021-2027, w związku z tym zwracamy się do Was – mieszkańcy, sołtysi, działacze społeczni, przedstawiciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, NGO, OSP, KGW, społeczności parafialne, jednostki edukacyjne (szkoły, przedszkola, żłobki) i placówki wychowawcze, a także przedsiębiorcy, osób prowadzące działalność agroturystyczną lub turystyczną – osoby, które w nowym okresie programowania 2021-2027 zamierzają składać projekty i realizować własne inicjatywy na obszarze LGD „Kraina Nafty” – do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i konsultacjach oraz badaniach ankietowych. Państwa pomysły, potrzeby i  inicjatywy będą pomocne przy określeniu właściwych działań, celów, przedsięwzięć oraz wskaźników w przygotowywanej strategii na nowy okres programowania dla obszaru LGD „Kraina Nafty”. 

pdf Harmonogram spotk.inf.

pdfzał. nr 5 Opis obszaru

pdfZał. nr 6 Opis procesu przygotowania LSR

pdf Plakat informacyjny I cykl

pdf Plakat informacyjny II cykl

W okresie od 4 lipca do 28 września 2022 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” organizowała spotkania informacyjne dla społeczności lokalnej, dotyczące opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Spotkania prowadzone były przez Kierownik Biura LGD – p. Natalię Kuliga – Helnarską, przy zaangażowaniu pracowników Biura i członków Zarządu i były kierowane do mieszkańców, lokalnych działaczy, przedstawicieli instytucji publicznych ( w tym m.in. pracowników gmin, ośrodków kultury, GOPS-ów, szkół publicznych, radnych, sołtysów), przedstawicieli parafii, ngo, związków i zrzeszeń, KGW, OSP,  osób prowadzących działalności gospodarcze, rolników mających miejsce zamieszkania, siedzibę bądź działających na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz-Zdrój i Miejsce Piastowe.

Konsultacje podzielone były na dwa cykle.  Pierwszy cykl miał na celu przestawienie głównych wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej Ewaluacji Zewnętrznej LSR LGD „Kraina Nafty” na lata 2014-2020, przedstawienie podstawowych założeń RLKS w kontekście projektu oraz dokumentu Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 (31.08.2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany Plan Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przez Polskę). Została przeprowadzona analiza SWOT obszaru, określone jego słabe i mocne strony. Na potrzeby spotkań i konsultacji z mieszkańcami przygotowana została ankieta odnosząca się do analizy potrzeb i potencjału obszaru. W drugim cyklu spotkań zostały przedstawione wyniki badań ankietowych diagnozy obszaru LGD „Kraina Nafty”, przeprowadzonej podczas spotkań informacyjnych. Efektem prowadzonych konsultacji społecznych było wspólne wypracowanie i sformułowanie wstępnych celów strategiczne, określenie kierunków działań oraz podział środków w nowym okresie programowania.

W sumie odbyło się 8 spotkań, po jednym w każdej z gmin wchodzących w skład obszaru LGD w ramach I cyklu oraz dwa podsumowujące proces konsultacji społecznych. W spotkaniach wzięło udział prawie 200 osób, którym bardzo dziękujemy za osobiste zaangażowanie.

Przeprowadzone spotkania i konsultacje pozwoliły pozyskać wiele istotnych informacji i danych dotyczących nie tylko poszczególnych gmin LGD, ale  i lokalnej społeczności. Spotkania pozwoliły na poznanie problemów, oczekiwań oraz pomysłów i inicjatyw społeczności lokalnej, które zawarte zostaną w opracowywanej strategii.

Zapewnienie udziału lokalnej społeczności w pracach dotyczących przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju jest podstawowym i priorytetowym elementem rzetelnego i właściwego przygotowania LSR na nowy okres programowania.

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

pdf Ankieta dot. aktywizacji

pdf Ankieta dot. kryteriów dostępu i wyboru operacji

Szanowni Państwo – mieszkańcy obszaru,

w związku z pracami nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu, w zakresie:

  • Celów LSR – ankieta dotycząca celów/zakresów tematycznych i zakresów wsparcia dostępna TUTAJ
  • Planu komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029
  • Celów i wskaźników LSR

W celu zapoznania się z cała treścią LSR – zapraszamy na konsultacje bezpośrednie do Biura LGD w godzinach jego otwarcia.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krain-nafty.pl lub złożyć do Punktu konsultacyjnego – Biura LGD z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14 – na załączonym formularzu uwag  w terminie do 19 maja 2023 r.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac na strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.

Plan-komunikacji-z-lokalną-społecznością-na-lata-2024-2029

Cele-i-wskaźniki-LSR-do-konsultacji-społecznych

PROJEKT LSR

Formularz_uwag-LGD-Kraina-Nafty (1)

Spotkanie podsumowujące opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2023-2027.

W dniu 5 czerwca 2023 roku w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło się spotkanie podsumowujące prace nad opracowaniem
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkanie połączone było z Walnym Zebraniem Członków, podczas którego przyjęta została nowa LSR. W trakcie spotkania omówione zostały najważniejsze założenia, budżet, główne kryteria wyboru operacji, cele, przedsięwzięcia i wskaźniki planowane w ramach nowej LSR, potencjalne grupy docelowe, w tym grupy w niekorzystnej sytuacji. Po krótce wskazano zakres poszczególnych rozdziałów oraz dane statystyczne i wyniki konsultacji społecznych ujętych w LSR, które stały się bazą do określenia celów tematycznych wokół których skupiają się działania zawarte w LSR. Przedstawiono możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach dostępnych źródeł finansowania tj. EFRROW i EFS +. Omówiono także etapy przygotowywania LSR i podziękowano wszystkim mieszkańcom i członkom LGD za aktywny udział w badaniach ankietowych i konsultacjach społecznych.
Na bieżąco wyjaśniano ewentualne wątpliwości oraz zgłaszane uwagi. Przedstawiona przez LGD ,,Kraina Nafty’’ Strategia została zaakceptowana i przyjęta jednogłośnie przez Walne Zebranie. W pełni odpowiada ona na aktualne potrzeby lokalnej społeczności i pozwoli na zrównoważony i wszechstronny rozwój lokalnej społeczności oraz jest zgodna z obowiązującymi programami, z których będzie finansowana.