MIĘDZYNARODOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY

Enoturystyka i promowanie obszaru – międzynarodowy projekt współpracy

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” wspólnie z trzema krajowymi partnerami tj. Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, a także partnerem węgierskim Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesüle, realizuje projekt pn Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego nr umowy przyznania pomocy 00004-6936-UM0930005/18 z dnia 23.10.2018r., operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3  „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: zwiększenie atrakcyjności turystycznej, promocja obszarów i produktów lokalnych oraz wzmacnianie współpracy obszarów objętych LSR partnerskich LGD, poprzez rozwój enoturystyki i produktów lokalnych, publikację, aplikację mobilną oraz wizytę studyjną.

Wnioskowana kwota pomocy: 183 000 zł (z umowy przyznania pomocy)

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty”

Cel ogólny 3: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona środowiska przyrodniczego;
Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie tożsamości mieszkańców w oparciu o tradycje i środowisko przyrodnicze;
Cel ogólny 4. Budowanie kapitału społecznego i rozwój samoorganizacji na poziomie lokalnym
Cel szczegółowy 4.3 Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń

 • Liczba wydanych publikacji – 1 szt.
 • Aplikacja mobilna – 1 szt.
 • Wyjazd studyjny – 1 szt.
 • Liczba przygotowanych projektów współpracy – 1 szt.
 • Liczba zrealizowanych projektów współpracy międzynarodowej – 1 szt.
 • Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne – 1 szt.
 • Liczba projektów skierowanych do następujących grupe docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne – 1 szt.
 • Liczba projektów skierowanych do przedsiębiorców, młodzieży, niepełnosprawnych, turystów – 1 szt.
 • Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy – 4 szt.
 • Liczba LGD uczestników wizyty studyjnej deklarujących zwiększenie świadomości w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia działalności enoturystycznej – 10 osób
 • Licza osób objętych działaniami promocyjnymi produktów, usług i regionu – 300 osób
 • Zwiększenie zainteresowania walorami i atrakcjami obszaru LGD – mierzone liczbą wejść na stronę interenetową i pobrań aplikacji mobilnej do 2020r. – 5000 osób
 • Liczba wydarzeń o charakterze promocyjno – informacyjnym – 3 wydarzenia/zadania
 • Liczba osób, które uzyskają wiedzę na temat enoturystyki na obszarze objętym LSR – 10000 osób

W ramach projektu pn Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego planowane jest podjęcie działań w zakresie promocji walorów i zasobów lokalnych obszaru, a tym samym dziedzictwa kulturowego, a także wzmacniania współpracy, w tym współpracy międzynarodowej. Realizacja projektu pozwoli na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerskimi LGD, oraz producentami lokalnymi z obszarów objętych projektem. Realizacja projektu pozwoli na międzynarodową promocję obszaru LSR partnerskich LGD oraz wpłynie na wzbogacenie oferty turystycznej tego obszaru.

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. Przygotowanie projektu – spotkanie z partnerami. W ramach zadania planowane jest zorganizowanie spotkania dotyczącego realizacji projektu współpracy. Celem spotkania jest zacieśnienie współpracy i partnerstwa 4 krajowych lokalnych grup działania oraz węgierskiego LGD, w celu wspólnej realizacji projektu. Realizacja zadania zakłada omówienie i doprecyzowanie wspólnie realizowanych zagadnień w ramach planowanego projektu współpracy, tak aby realizacja przebiegała prawidłowo, sprawnie oraz zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w szczególności organizacji wyjazdu studyjnego, przekazania materiałów dotyczących wydania publikacji, przygotowania aplikacji mobilnej oraz zakładki na stronie internetowej.
 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych – zadanie ma na celu przygotowanie różnorodnych materiałów, których celem jest promocja projektu i walorów obszaru LSR parterskich LGD oraz dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców. Dzięki czemu zwiększy się wiedza mieszkańców i turystów na temat atrakcji i walorów obszaru, w tym w zakresie enoturystyki, winiarstwa i lokalnych produktów. W ramach projektu zaplanowano:
  – wydanie publikacji – przewodnika – albumu promującego obszar 4 LGD oraz partnera węgierskiego, zawierającej opis najważniejszych zasobów, w nawiązaniu do enoturystyki – w tym historii winiarstwa, szlaków winnych, turystycznych, prezentację lokalnych produktów, a także innych atrakcji turystycznych. Publikacja będzie zawierała opisy w języku polskim, węgierskim oraz angielskim;
  – przygotowanie aplikacji mobilnej – – mobilnego „przewodnika” po obszarze partnerskich LGD, w tym także partnera węgierskiego, celem promocji obszaru, jako możliwość innowacyjnego i atrakcyjnego zaprezentowania walorów (przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy rozrywkowych, zabytki, atrakcje, w tym także winnic, gospodarstw enoturystycznych, producentów/przetwórców lokalnych produktów (miody ekologiczne, sery kozie, tradycyjne produkty), zlokalizowanych na obszarze partnerskich LGD,) obszaru z wykorzystaniem lokalizacji GPS. Aplikacja zawierać będzie moduł tras i miejsc, system ułatwiający planowanie wycieczki po danym regionie, listę szlaków turystycznych oraz najważniejsze informacje o regionie, zdjęcia, atrakcje, dojazd. Aplikacja będzie zawierała opisy i punkty w języku polskim, węgierskim i angielskim;
  – utworzenie galerii i historii winiarstwa i produktów lokalnych – zadanie realizowane będzie przez LGD „Kraina Nafty”, która w swojej siedzibie stworzy ekspozycję nawiązującą do historii i tradycji winiarstwa na obszarze objętym projektem współpracy, w tym partnera węgierskiego (zdjęcia, gabloty, opisy historyczne.) wraz z prezentacją lokalnych produktów (wyroby z siana, bibuły, koronki, tradycje naftowe, miody, sery kozie), dzięki czemu powstanie „materialny” element projektu, każda osoba odwiedzająca biuro będzie mogła zapoznać się z powstałą ekspozycją oraz poznać historię winiarstwa, a tym samym do szerszego kręgu dotrze informacja o zrealizowanym projekcie współpracy. Treści prezentowane w galerii będą dotyczyły całego obszaru objętego niniejszym projektem, a więc 4 LGD krajowych oraz partnera węgierskiego. Galeria będzie zawierała opisy w języku polskim, węgierskim i angielskim.
 3. Organizacja wizyty studyjnej – celem wizyty będzie prezentacja dobrych praktyk oraz lokalnych produktów, zacieśnienie współpracy, a także wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie winiarstwa, enoturystyki oraz produktów regionalnych. Wizyta będzie miała formę targów, połączona będzie z konferencją oraz prezentacją winiarstwa, enoturystyki oraz produktów lokalnych.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju turystyki, w tym enoturystyki na obszarze LSR. Będzie to doskonały sposób na promocję turystyczną partnerskich regionów. Niewielkie gospodarstwa winiarskie, agroturystyki, lokalni rzemieślnicy i wytwórcy mają szansę stać się trwałym elementem ich pejzażu. Wzrost liczby odwiedzających i korzystających z oferowanych przez nich usług wpłynie na zwiększenie dochodów tych osób, wzrost ekonomiczno-gospodarczy oraz poprawę jakości życia.