Naftowe dziedzictwo

Projekt „Naftowe dziedzictwo” był realizowany we współpracy z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Obszar, a jego celem było zachowanie i pomnażanie dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez wzbogacenie wiedzy mieszkańców o historii wydobycia i eksploatacji ropy naftowej. Obszar na którym działa LGD wyróżnia występująca na całym terenie ropa naftowa, która od drugiej połowy XIX wieku przyczyniła się do znacznej promocji i rozwoju tych ziem. Z tego też powodu LGD przyjęła wdzięcznie brzmiącą nazwę „Kraina Nafty”. Nazwę historycznie i kulturowo uzasadnioną – uboga niegdyś Galicja zaczęła się znacznie bogacić na rozwoju przemysłu naftowego. Obok pierwszej kopalni w Bóbrce powstały kolejne w okolicznych miejscowościach co spowodowało wzrost techniki wiertniczej, aż do 1896 r. kiedy to odkryto złoża borysławskie i znaczną część ruchu naftowego przeniesiono na wschód…

Projekt pn.: „Naftowe dziedzictwo” polegał na:

  • zebraniu materiałów historyczno-kulturowych (opowieści, pieśni, legendy, wiersze, gwara, dokumenty, zdjęcia itp. – 1 komplet), związanych z wydobyciem ropy naftowej na naszym obszarze,
  • zakupie przedmiotów związanych z eksploatacją i wykorzystywaniem ropy naftowej na obszarze LGD, na potrzeby przygotowania Mini Galerii Dziedzictwa Naftowego w Biurze LGD „Kraina Nafty”,
  • zakupie strojów łebaków na potrzeby przygotowania i zaprezentowania widowiska obrzędowego pn.: „Naftowe dziedzictwo” ,
  • opracowaniu i druku oferty promującej widowisko obrzędowe pn.: „Naftowe dziedzictwo” – zakupie materiałów promocyjno – informacyjnych – roll up, tablica promocyjno-informacyjna, plakatów oraz lamp naftowych,
  • promocji i udzielaniu informacji na temat realizowanego projektu – 2 ogłoszenia w mediach lokalnych, informacje z realizacji projektu na stronie internetowej LGD i partnera projektu,
  • zorganizowaniu konkursu plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży pn. „Nasze Naftowe dziedzictwo lokalne” celem popularyzacji działalności Muzeum w Bóbrce, popularyzacji działalności naukowej, patriotycznej i społecznej twórcy przemysłu naftowego- Ignacego Łukasiewicza oraz rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Dodatkowym atutem była integracja społeczeństwa ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym regionu oraz wręczenie drobnych upominków dla uczestników tj. 20 pendriv-ów z logo LGD, Swiss Contribution i Bundeslogo.


Budżet projektu (Całkowite koszty kwalifikowalne) wynosił 25 341,94 PLN
Dotacja (Kwota wnioskowanego dofinansowania) – 21 000,00 PLN
Środki własne – 4 341,94 PLN