Informowanie o uzyskanej pomocy EFRROW

Umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zobowiązuje Beneficjentów do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z  przepisami  Załącznika  III  do  rozporządzenia  nr  808/2014  opisanymi  w  Księdze wizualizacji  znaku  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020, opublikowanej  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi oraz z  uwzględnieniem  zasad  określonych  przez  LGD  i  zamieszczonych  na  jej  stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy.

Wielkość kwoty wsparcia publicznego

na realizację operacji

Obowiązki

Beneficjenci realizujący operację dofinansowaną ze

środków publicznych na kwotę powyżej 500 tys. euro

jeśli dotyczy:

a) działań w zakresie infrastruktury lub/i,

b) prac budowlanych.

Tymczasowy bilbord dużego

formatu w trakcie realizacji operacji

Beneficjenci, którzy zakończyli realizację operacji

dofinansowanej ze środków publicznych na kwotę

powyżej 500 tys. euro, jeśli dotyczyła:

a) działań w zakresie infrastruktury lub/i,

b) prac budowlanych lub/i,

c) zakupu środków trwałych.

Stała tablica lub bilbord

dużego formatu nie później niż 3 miesiące po zakończeniu operacji

Beneficjenci operacji na kwotę dofinansowania ze

środków publicznych powyżej 50 tys. euro

Plakat A3 lub Tablica informacyjna

w trakcie realizacji operacji.

Niezależnie od wysokości kwoty operacji

informacja na stronie

internetowej w okresie

realizacji operacji

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 500 tys. euro

mogą umieszczać stałe tablice lub bilbordy dużego formatu przy swoich operacjach

Beneficjenci operacji na kwotę dofinansowania ze

środków publicznych poniżej 50 tys. euro

Zaleca się Plakat A3 lub Tablicę informacyjną w trakcie realizacji operacji.

Szczegóły informowania i przykładowe wzory dostępne są w Księdze wizualizacji  znaku  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020.

Skąd pobrać znaki i wzory graficzne?

Wszystkie niezbędne logotypy w tym logo PROW 2014-2020, LEADER i znak (symbol) Unii Europejskiej znajdują się na stronie internetowej MRiRW, w zakładce PROW 2014-2020/działania informacyjne PROW 2014-2020/ księga wizualizacji i logotypy (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy). Znajdują się tam logotypy zapisane w odpowiednim formacie graficznym. Ponadto LGD zaleca stosowanie logotypu „Kraina Nafty”(plik do pobrania).

Księga Wizualizacji PROW 2014-2020

Przykładowy wzór plakatu informującego – format A4 pion

Przykładowy wzór plakatu informującego – format A3 poziom