Składki członkowskie

Zgodnie z § 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty”:

ust. 3.   w przypadku nowych członków Stowarzyszenia obowiązani oni są opłacić składkę roczną w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków.
ust. 4.  każdą kolejną składkę roczną członkowie Stowarzyszenia opłacają do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość składek członkowskich określa Uchwała Nr  11/2015 WZC z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zatwierdzenia wysokości składek członkowskich.

Składkę członkowską należy wpłacić na r-ek bankowy  PBS o/Miejsce Piastowe 79 8642 1041 2006 4009 4065 0002 lub osobiście w Biurze LGD.