Słowniczek beneficjenta

Numer identyfikacyjny– nadawany jest zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r., poz. 807 i 1419). Numer ten uzyskuje się w ARiMR (Biuro Powiatowe w Krośnie, ul. Żwirki i Wigury 9), po złożeniu wniosku o Wpis do ewidencji producentów.

Innowacyjność jest pojęciem bardzo szerokim. Jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych, nowej metody marketingowej, nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Zalicza się tu produkty, procesy, sposoby i metody, które dany podmiot opracował jako pierwszy, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów.

Jeżeli dane przedsięwzięcie nie spełnia warunków, aby można było uznać je za innowacyjne, jednak pewne jego części wskazują na powiązania produktu, usługi, procesu, sposobu, metody z pojęciem innowacyjności to można mówić o takim przedsięwzięciu jako zawierającym elementy innowacyjne. Operacje zawierające elementy innowacyjne to projekty oparte na nowych rozwiązaniach, nieznanych lub niestosowanych na obszarze LGD, technologiach, pozwalających na efektywniejszą pracę i nowatorskie rozwiązania w sferze biznesu. W odniesieniu do operacji z innego zakresu to wykorzystanie nowego sprzętu, nowych zasobów, zastosowanie lepszego, efektywniejszego sposobu promocji obszaru lub usług lokalnych, nowe rozwiązania np. zintegrowanie różnych środowisk przy realizacji zadania, wykorzystanie lokalnych zasobów.

Zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnych produktów– bogactwo walorów
i zasobów kulturowych obszaru, które zdaniem mieszkańców należy pielęgnować, promować i wzmacniać, tym samym tożsamość mieszkańców z regionem. Dziedzictwem kulturowym są lokalne tradycje, folklor oraz lokalne produkty, do których zalicza się: rzeźbę, hafciarstwo, batic, krywulki, bibułkarstwo, wikliniarstwo, stolarstwo i kowalstwo artystyczne, regionalne wzornictwo, wytwarzane tu tradycyjne miody i jadło. Obszar LGD posiada liczne zasoby dziedzictwa kulturowego, znajduje się tu wiele zabytków kultury materialnej i sakralnej.

Przez zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego należy rozumieć m.in. zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne, atrakcje turystyczne, zabytki, tradycja, folklor, zwyczaje.

Przez lokalne produkty należy rozumieć – produkty związane z obszarem objętym LSR, specyficzne dla tego obszaru, w oparciu o które buduję się markę obszaru i które wpływają na promocję obszaru.

Przez lokalne produkty rolne należy rozumieć – produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR.

Grupy defaworyzowane, w szczególności ze względu na dostęp do rynku pracy i/lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:

– długotrwale bezrobotni,
– osoby z niskim wykształceniem,
– osoby powyżej 50. roku życia,
– młodzież,
– mieszkańcy obszarów wiejskich,
– kobiety,
– osoby niepełnosprawne.

Definicje szczegółowe grupy docelowej:

Długotrwale bezrobotni

– definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” w zależności od wieku:

  • młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
  • dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia.  (def. na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020)

oraz

– osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 m-cy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ. U. 2004, Nr 99, poz. 1001);

Osoby z niskim wykształceniem

Według definicji podanej w projekcie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby o niskich kwalifikacjach są to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.

xx

Osoby powyżej 50. roku życia

Młodzież

Młodzież to zróżnicowana kategoria ludności w wieku od 11 do 25 lat. W jej obręb wchodzą liczne subkategorie: – wg kryterium wieku: nastolatki (od 11 do 19 lat) i młodzi dorośli (od 20 do 25 lat); najczęściej w badaniach socjologicznych wyodrębnia się młodych ludzi w wieku 15 – 19 lub 15 – 24 lata; – wg kryterium płci: odmienne charakterystyki socjokulturowe
i częściowo odmienne problemy mają dziewczęta i chłopcy; młode kobiety i młodzi mężczyźni; – wg kryterium zdrowia w kategorii młodzież mieszczą się: osoby pełnosprawne i z określonymi typami niepełnosprawności fizycznej, umysłowej lub sprzężonej; a także osoby lepiej lub gorzej wyposażone biologicznie i/lub intelektualnie; zdrowe i chore (w tym przewlekle); wolne od nałogów, zagrożone uzależnieniami i uzależnione – np. od substancji psychoaktywnych; ponadto – “dostosowane” i “niedostosowane” społecznie; – wg kryterium sytuacji rodzinnej odróżnia się: młodzież z rodzin pełnych i niepełnych oraz pozostającą pod opieką  instytucji państwowych i niepaństwowych (opiekuńczych, wychowawczych itd.; realizujących  np. działania resocjalizacyjne, zdrowotne, itp.), a także wg innego aspektu tego kryterium – młodych ludzi na utrzymaniu rodziców i/lub opiekunów albo już usamodzielnionych, w tym posiadających własne rodziny; – wg kryterium terytorialnego wyróżnia się młodzież: zamieszkałą w miastach o różnych wielkościach
i różnych standardach cywilizacyjnych oraz zamieszkałą na wsi; – wg kryterium sytuacji edukacyjnej: młodzież ucząca się (w tym uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oraz studenci; ale także młodzież, która bądź wypadła z systemu szkolnego, bądź z różnych powodów zakończyła edukację na danym szczeblu kształcenia oraz taka, która nigdy do systemu szkolnego nie weszła; jest to jedno z najczęściej używanych kryteriów (oprócz wieku); – wg kryterium statusu społeczno-ekonomicznego (własnego lub rodziny pochodzenia): są to młodzi ludzie o wysokim lub przeciętnym dla Polski poziomie zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych, ale także młodzież ze środowisk ubogich oraz cywilizacyjnie i społecznie zaniedbanych;
– wg kryterium zatrudnienia: są to zarówno osoby bierne zawodowo, jak i czynne zawodowo; pracujące i bezrobotne; – wg kryterium prawnego do kategorii młodzież zalicza się osoby posiadające pełnię praw obywatelskich, posiadające nie wszystkie prawa obywatelskie  oraz takie, które pozostają pod opieką dorosłych (jakkolwiek praw
– np. dziecka czy ucznia nie pozbawione).

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga

Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, Definicja młodzieży, (w:) tejże (red.), “Biała Księga” młodzieży polskiej, Warszawa: MENiS, 2004, ss.12-13.

Data aktualizacji: piątek, 11 Lipiec, 2014 – 13:56

Mieszkańcy obszarów wiejskich – zamieszkanie na obszarze LGD „Kraina Nafty”, 
z wyłączeniem miast Dukla, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój.

Kobiety – płeć

Osoby niepełnosprawne – dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej (orzeczenie, decyzja, legitymacja)