Author - admin

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo, 

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie poszczególnych kryteriów oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawnych, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD.

Propozycje zmian znajdują się w kartach określających kryteria do poszczególnych zakresów znajdujących się w załącznikach. 

Zmiany dotyczą wszystkich 3 zakresów operacji, realizowanych w ramach poddziałania 19.2,
z wyłączeniem Grantów. 

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 995 723 do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach. 

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura LGD
„Kraina Nafty”

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 9/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz w ramach naboru 10/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo, informujemy, iż:
– w ramach naboru 9/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy,
– w ramach naboru 10/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy.

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz.: 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny wyżej wymienionych wniosków.

Aktualizacja z dnia 30.11.2020 r.
Posiedzenia Rady zostało przedłużone na dzień 1.12.2020 r. na godz. 11.30

Zobacz więcej...

Badanie ewaluacyjne LGD „Kraina Nafty”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zobowiązana jest do monitorowania swojej działalności i przeprowadzania ewaluacji realizacji strategii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

W celu zbadania czy nasza lokalna grupa działania dobrze realizuje postawione sobie zadania, podejmujmy szereg działań, mających na celu stałe podnoszenie naszej jakości i efektywności. (więcej…)

Zobacz więcej...

OGŁOSZENIE O NABORZE 

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

Rekrutacja trwa do 3 października 2018 r.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane
w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni).

Ponadto ze względu na założenia projektu zachęcamy do udziału kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby niepełnosprawne.

W RAMACH DZIAŁAŃ PROJEKTU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA:

  • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców,
  • płatne staże zawodowe do 5 miesięcy.

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

  • przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,
  • pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

Oczekiwania względem przedsiębiorcy, który chce przyjąć pracownika na staż jest deklaracja zatrudnienia stażysty po stażu przez co najmniej 3 miesiące w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę).

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
  • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
tel. 13 43 234 47
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz więcej...

Sieć infrastruktury Rekreacyjnej – środki pozyskane przez LGD na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

Sieć infrastruktury Rekreacyjnej – środki pozyskane przez LGD
na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” wspólnie z trzema partnerami
tj. Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, w ramach programu współpracy realizuje projekt pn. Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej, w ramach którego na obszarze naszej lokalnej grupy powstanie 6 nowych siłowni plenerowych (po jednej w każdej gminie).

Jest to duży projekt, opiewający na ponad pięćset tysięcy złotych, w ramach którego powstaną 24 siłownie plenerowe, po jednej na obszarze każdej z gmin parterów projektu. Na jego realizację pozyskaliśmy wsparcie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (więcej…)

Zobacz więcej...