Granty

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rezalizuje Projekt Grantowy pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD “Kraina Nafty”, operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa, poprzez renowację obiektów zabytkowych, wzmocnienie tradycji lokalnych oraz zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych, poprzez doposażenie organizacji działających w sferze kultury, zwiększenie oferty turystycznej i kulturowej poprzez organizację wydarzenia promującego lokalne walory, a także wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska poprzez organizację szkolenia.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania mające na celu:

 • zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym poprzez renowację obiektów zabytkowych,
 • wzmocnienie tożsamości mieszkańców z własnym regionem, tradycją i kulturą lokalną – jako narzędzia służącego  zaspokajaniu potrzeb społecznych,
 • zwiększenie integracji i aktywności mieszkańców i organizacji społecznych,
 • zwiększenie dostępności do zasobów lokalnego dziedzictwa oraz poprawę warunków do prowadzenia działalności kulturowej, poprzez doposażenie organizacji działających w sferze kultury,
 • podniesienie atrakcyjności regionu oraz zwiększenie oferty turystycznej i kulturowej, m.in. poprzez oragnizację wydarzenia promującego lokalne produkty i zasoby,
 • wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i zmian klimatycznych, poprzez organizację szkolenia.

Wnioskowana kwota pomocy:

241 519 zł
(z umowy przyznania pomocy)

Całkowita wartość zrealizowanych zadań (uwzględniająca wkład własny Grantobiorców):

272 757,29 zł

Ostateczna wnioskowana kwota pomocy:

241 490 zł (z rozliczenia)

Operacja wpisuje się w następujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty”

1.1  Cel ogólny LSR

Cel ogólny 3: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona środowiska przyrodniczego

1.2 Cel szczegółowy LSR

Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie tożsamości mieszkańców w oparciu o tradycję i środowisko przyrodnicze

1.3 Przedsięwzięcie LSR

Przedsięwzięcie 3.1.1 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD „Kraina Nafty”

 • Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 3 szt.
 • Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 9 szt.
 • Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury – 9 szt.
 • Liczba szkoleń podnoszących świadomość mieszkańców na temat ochrony środowiska i
 • przeciwdziałania zmianom klimatycznym – 1 szt.
 • Liczba wydarzeń w zakresie kultywowania tradycji i produktów lokalnych – 1 szt.

W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące zadania:
I. Zorganizowanie wydarzenia w zakresie kultywowania tradycji i produktów lokalnych.


1) Otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Tam gdzie chadzali wojowie” na Grodzisku w Wietrznie, prezentacja produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych Gminy Dukla   

Zakres Grantu obejmuje:
1. wytyczenie i oznakowanie ścieżki historyczno-przyrodniczej  na wzgórzu Grodzisko, na którym znajduje się miejsce po wczesnośredniowiecznym grodzisku Wietrzniów w Wietrznie – dł. 3km, z postaciami „wojów średniowiecznych”.
2. wykonanie  postaci 3 wojów średniowiecznych z drewna lipowego, nawiązujących do historii wczesnośrednowiecznego grodziska Wietrzniów z X-XI w. n.e. o wysokości około 2 m. oraz ich rozmieszczenie na terenie lasu gromadzkiego w miejscowości Wietrzno na wzgórzu Grodzisko.
3. przygotowanie tablic informacyjnych, zawierających treści historyczne i przyrodnicze – 3 szt.,  tabliczek do oznakowania ścieżki – 15 szt, oraz 3  ławek na trasie ścieżki.
4. przygotowanie stoisk prezentujących produkty lokalne, regionalne i tradycyjne spożywcze:
– zielarskie – degustacja naparów z ziół (zioła z beskidzkiej łąki),pokaz wykonania kremu nagietkowego,
– jadło prosto ze wsi: degustacja chleba , proziaków, smalczyku wiejskiego, pesta ziołowego, konfitur domowych, soków naturalnych na zimno tłoczonych,
– serów kozich: produkowanych przez lokalnych rolników,
– wędlin ekologicznych produkowanych przez lokalnego przedsiębiorcę,
– miodów i ekologicznych produktów pszczelich: propolis, pyłek pszczeli, pierzga.

5. przygotowanie stoiska z rękodziełem artystycznym wytwarzanym przez lokalnych twórców: wytwarzanych z produktów naturalnych.
Termin realizacji Grantu: lipiec 2017 r.

Celem Grantu jest stworzenie nowego produktu turystycznego, promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD oraz produktów lokalnych.

II. Szkolenie podnoszące świadomość mieszkańców na temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
1) Szkolenie podnoszące świadomość mieszkańców na temat „Ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym”

Zakres Grantu obejmuje – organizację szkolenia z zakresu ochrony środowiska, segregacji śmieci, emisji spalin, odprowadzania nieczystości do oczyszczalni ścieków oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych mających na celu poprawę jakości życia ludności.
Koszty obejmują:
1. zatrudnienie prelegenta z dziedziny ochrony środowiska,
2. zamówienie cateringu (napoje, ciasteczka, przekąski zimne, ciepły posiłek),
3. druk materiałów informacyjnych (opracowanych przez prelegenta) oraz plakatów i zaproszeń.
Zaproszenia na szkolenie zostaną wystosowane do mieszkańców gminy Chorkówka i obszaru LGD. Informacje o szkoleniu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem stron internetowych gmin oraz LDG, a także tablic informacyjnych i ogłoszeń parafialnych. Rekrutacja uczestników będzie miała charakter otwarty. Udział w szkoleniu nie będzie ograniczony spełnieniem żadnych dodatkowych kryteriów poza zgłoszeniem uczestnictwa. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie, przez przedstawiciela Stowarzyszenia FIS. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń, do wyczerpania miejsc. Limit osób uzależniony jest od warunków lokalowych w miejscu organizacji szkolenia oraz planowanych do zakupu materiałów promocyjnych, zgodnie z opisem we Wniosku. Warsztaty są zaplanowane na 6 godzin . Przewiduje się udział co najmniej 40 osób , wszystkim uczestnikom szkolenia zostaną przekazane materiały w postaci broszur informacyjnych, kubków i długopisów.
Szkolenie odbędzie się w obecnej siedzibie Stowarzyszenia w budynku Starej Szkoły ul. Szkolna 2 w Zręcinie.
Termin realizacji Grantu: lipiec – wrzesień 2017 r. (dokładny termin szkolenia zostanie ustalony przy podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu).

Celem Grantu jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

III. Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków lub objętych Gminną Ewidencją Zabytków.

1) Renowacja pomnika ku czci żołnierzy poległych w I wojnie światowej położonego w miejscowości Wrocanka
Zakres Grantu obejmuje wykonanie prac konserwatorsko- restauratorskich w/w pomnika (obiektu zabytkowego), tj.:
1. wstępne wzmocnienie pow. oraz dezynfekcja,
2. renowację posadowienia  oraz wykonanie izolacji pionowej i drenażu,
3. usuwanie nawarstwień,
4. uzupełnianie ubytków masami,
5. konserwację tablic kamiennych,
6. konserwację tablic z metalu,
7. renowację orła i krzyża wieńczącego,
8. kompleksową renowację kutego ogrodzenia,
9. wzmacnianie strukturalne oraz hydrofobizacja,
10. wykonanie nawierzchni wokół pomnika.
Termin realizacji Grantu: lipiec – listopad 2017 r.

2) Konserwacja Drogi Krzyżowej z Kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach

Zadanie polegać na odrestaurowaniu XIX –wiecznej  Drogi Krzyżowej.  Zabytkowy obiekt składa się z tzw. 14 stacji o wymiarach 120 x 78 cm. Są to obrazy olejne na płótnie umieszczone w bogato stylizowanych drewnianych  ramach. Droga Krzyżowa znajduje się w Kościele Parafialnym w Jaśliskach.
Przeprowadzana konserwacja i restauracja opisanego zabytku odbędzie się w następujący sposób:
1. konserwacja bogato zdobionych drewnianych ram: usunięcie warstw wtórnych farb, zapraw, polichromii i złoceń, wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji , impregnacja zdegradowanego drewna, uzupełnienie ubytków drewna, zapraw, polichromii, złoceń i srebrzeń w technikach oryginału, zabezpieczenie werniksem końcowym;
2. demontaż obrazów, oddzielenie od drewnianego podłoża, oczyszczenie lic i odwroci obrazów z zabrudzeń powierzchniowych, reperacje lokalne płócien, prostowanie płóciennych podobrazi na krosnach pomocniczych, ewentualny dublaż obrazów;
3. sporządzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.
Termin realizacji Grantu: lipiec – listopad /grudzień 2017 r.

3) Renowacja i konserwacja polichromii ściennej nawy- ściana zachodnia Kościoła Parafialnego pw. Chrystusa Króla w Trzcianie (dawnej cerkwi greckokatolickiej)

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromii ściennej nawy – ściana zachodnia  Kościoła Parafialnego pw. Chrystusa Króla w Trzcianie, polegających na: usunięciu przemalowań, podklejaniu pęknięć, rozwarstwień, spęcherzeń w warstwie tynków, wzmocnieniu strukturalnym tynków, uzupełnieniu ubytków i scalenie kolorystyczne, werniksowaniu powierzchni polichromii wraz z zakupem materiałów.
Termin realizacji Grantu: lipiec – listopad 2017 r.

Celem Grantów w zakresie renowacji i konserwacji zabytków jest podtrzymanie, zachowanie i pielęgnowanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocja obszaru LGD oraz poprawa jego atrakcyjności turystycznej.

IV. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
1) Zakup instrumentów muzycznych i strojów dla zespołu ludowego „TEREŚCIACY”

Zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia zespołu ludowego „TEREŚCIACY” w instrumenty muzyczne i strojów dla członków. W ramach wyposażenia zakupione zostaną: 1 akordeon oraz pokrowiec plecakowy na akordeon, 2 mikrofony nagłowne (komplet),1 bęben, 2 pałki do bębna (komplet), 1 koszula męska (typ soroczka), 4 koszule damskie  (typ soroczka), 1 para butów ludowych męskich, 4 pary butów ludowych damskich.
Termin realizacji Grantu: lipiec – październik 2017 r.

2) Doposażenie Orkiestry Dętej w Lubatowej

Zakres zadania obejmuje  wyposażenie Orkiestry Dętej w Lubatowej polegające na  zakupie instrumentów muzycznych (1 saksofon tenorowy, 1 saksohorn tenorowy) oraz umundurowania galowego dla członków Orkiestry Dętej, w skład którego wchodzi: 5 mundurów galowych damskich, 5 mundurów galowych męskich, 10 kurtek strażackich ocieplanych, 5 czapek rogatywek, 5 kapeluszy damskich, 10 sznurów galowych, 4 koszule białe, 4 pagony do koszul.
Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2017 r.

3) Zakup elementów kostiumerii oraz drobnego sprzętu dla zespołu mażoretek oraz członków Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe

Zakres zadania obejmuje wyposażenie Orkiestry Dętej w elementy kostiumerii oraz drobny sprzęt, tj.:

zakup 25 par butów paradnych skórzanych damskich, zakup 26 szt. pałeczek mażoretkowych dla mażoretek i instruktorki, zakup 45 lampek do pulpitów dla muzyków Orkiestry Dętej.
Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2017 r.

4) IZBA PAMIĘCI szpitala partyzanckiego AK i płk. dra Józefa Aleksiewicza

Zakres Grantu obejmuje utworzenie Izby Pamięci szpitala partyzanckiego AK i płk. dra Józefa Aleksiewicza w siedzibie budynku „SANATO” mieszczącego się w Iwoniczu Zdroju. Koszty obejmują:
1. renowację posiadanych zabytkowych eksponatów -sprzętu (wyposażenia) szpitala AK (łóżko metalowe 2 szt., szafka metalowa 2 szt., stelaż taboretu 2 szt., stolik na posiłki 3 szt., szafka lekarska 1 szt., wieszak 1 szt., stół 1 szt.);
2. dostosowanie oświetlenia sal do celów wystawienniczych eksponatów – 1 usługa;
3. zakup gablot do eskpozycji: witryny szklane –  6 szt., gabloty wewnętrzne wiszące – 4 szt., gabloty stojące – 5 szt., aluramy – 10 szt.;
4. wydanie i opracowanie materiałów informacyjnych celem propagowania działalności Izby Pamieci – 1 usługa.
Termin realizacji: lipiec – listopad 2017 r.

5) „Dbałość o dziedzictwo kulturowe w Gminie  Jedlicze”

W ramach realizacji zadania zostaną zakupione mundury galowe dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedlicze, oraz stroje ludowe dla gospodyń Koła Gospodyń Wiejskich z Potoka i Żarnowca:. Koszty obejmują zakup:
1. mundurów dla OSP – 40 kompletów (10 kpl. dla OSP w Żarnowcu, 10 kpl. dla OSP w Jaszczwi, 2 kpl. dla OSP w Jedliczu, 2 kpl. dla OSP w Męcince, 2 kpl dla OSP w Moderówce, 2 kpl. dla OSP w Potoku, 2 kpl. dla OSP w Dobieszynie, 2 kpl. dla OSP w Długiem, 2 kpl. dla OSP w Piotrówce, 2 kpl. dla OSP w Chlebnej, 2 kpl. dla OSP w Porębach, 2 kpl. dla OSP w Podniebylu. Na kompletny mundur wchodzi: gabardyna, spodnie, koszula, czapka rogatywka, sznur do munduru, sznur do koszuli, pagony, dystynkcje, krawat.;
2. stroje ludowe dla Kół Gospodyń Wiejskich – 22 kompletne stroje (16 kpl. dla KGW z Potoka, 6 kpl. dla KGW z Żarnowca).
Termin realizacji Grantu: lipiec – wrzesień 2017 r.

6) Rozwijanie działalności Jaśliskiego Chóru Kameralnego poprzez zakup strojów galowych i sprzętu dokumentującego jego działalność.

Zakres zadania obejmuje wyposażenie Jaśliskiego Chóru Kameralnego w :
1. stroje galowe dla obecnych jak i nowych członków (17 sztuk sukni dla kobiet i 12 sztuk koszul męskich);
2. zakup sprzętu audiowizualnego (aparat fotograficzny z funkcją nagrywania filmów).
Termin realizacji Grantu: lipiec – wrzesień/październik 2017 r.

7) Doposażenie zespołu śpiewaczo-obrzędowego działającego przy Stowarzyszeniu „Nasza Piotrówka” 
 
Zakres Grantu obejmuje zakup wyposażenia w postaci nagłośnienia oraz akordeonu dla członków zespołu śpiewaczo-obrzędowego, działającego przy Stowarzyszeniu „Nasza Piotrówka. Koszty Grantu obejmują zakup: 2 kolumn aktywnych, 4 mikrofonów pojemnościowych, 1 mikrofonu bezprzewodowego, 6 statywów do mikrofonu, 1 kompletu okablowania, 2 monitory sceniczne, 1 mikser dźwięku, 2 kolumy basowe, 1 akordeon 80-basowy.
Termin realizacji Grantu: lipiec – wrzesień 2017 r.

8) Wyposażenie Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce w sprzęt nagłośnieniowy.

W ramach zadania do sali Gminnego Ośrodka Kultury zostanie zakupione i zamontowane na stałe nagłośnienie w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Koszty Grantu obejmują: zakup 2 szt. kolumn głośnikowych, 2 szt. uchwytów ściennych kolumn, 1 szt. kolumny basowej, 1 wzmacniacza , 1 procesora głośnikowego,  1 szafy Rack, 2 mikrofony, 1 zestaw bezprzewodowy oraz  prace techniczne związane z instalacją i zestrojeniem aparatury nagłaśniającej- instalacja zakupionego nagłośnienia wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2017 r.

9) Zakup nagłośnienia w ramach rozwoju kulturalnego parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Wietrznie

Grant obejmuje zakup nagłośnienia zapewniającego wyższą jakość odbioru  organizowanych wydarzeń i koncertów, na które składa się:  1 wzmacniacz cyfrowy automatyczny AMWL-9 DSP1A/400 s, 2 kolumny głośnikowe K3R-20 reg., 1 kolumna głośnikowa K2R-30, 1 kolumna głośnikowa K2R-40, 3 kolumny głośnikowe K2R-60, 2 kolumny głośnikowe K2R-80, 6 mikrofonów elektretowych MEG-15w, 2 podstawki mikrofonowe PO,1 podstawka mikrofonowa PA, 3 statywy mikrofonowe ST-A, 3 gniazda mikrofonowe XLR-OBx1, 1 gniazdo mikrofonowe XLR-OBx2, 1 minimikser MX-2, 8 wtyków mikrofonowych męskich, 2 wtyki mikrofonowe żeńskie, 1 zestaw bezprzewodowy LDU505HHD, 1 kolumna głośnikowa (zewn.) KGT-50/25 kolor, 1 wzmacniacz akustyczny (zewn.) WM-400DT, 1 komplet materiałów instalacyjnych pomocniczych oraz
usługę wykonania instalacji, montaż i uruchomienie nagłośnienia.

Termin realizacji: lipiec – wrzesień 2017 r.

Celem Grantów dotyczących wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury jest poprawa warunków prowadzenia przez lokalne organizacje działalności kulturowej i rozszerzenia ich ofert  oraz aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru będących formami zachowania i pielęgnowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także promocja obszaru.