Historia

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zwana dalej LGD jest Stowarzyszeniem powołanym na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 lutego 2008 roku w Bóbrce. Utworzyli ją przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego tj. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne – 98 członków założycieli.

Zebranie odbyło się w Skansenie-Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce – miejscu nawiązującym do tradycji naftowych. Występująca na obszarze wszystkich sześciu gmin ropa naftowa, znalazła również odzwierciedlenie w nazwie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy z dnia 29.05.2008r. pod pozycją KRS 0000306953.