DOTACJE DLA MŁODYCH – II Nabór – 04.04.2022 do 25.04.2022 r. (z wyłączeniem 15.04.2022 r.)


Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku:

 – OSOBIŚCIE:

a) w biurze projektu LIDERA: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, w godzinach 7.30 – 15.30;

b) w biurze projektu PARTNERA: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, w godzinach 8.00 – 14.30;

lub

– ELEKTRONICZNIE w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: LIDER: biuro@kraina-nafty.pl; PARTNER: biuro@sli.org.pl, dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

W ramach projektu oferujemy:

 1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie eksperta dotacyjnego.
 3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej – 23.050,00 PLN.
 4. Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x max. do kwoty 2.700,00 PLN).

Projekt skierowany jest do osób:

 – bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat;

 – zamieszkujących lub uczących się na terenie w. podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

WAŻNE: Co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu, będzie zamieszkiwało (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Na terenie województwa podkarpackiego do miast spełniających powyższą definicje należą: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Na etapie wyłonienia Uczestników Projektu przyznawane będą punkty premiujące osobom będącym w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na rynku pracy tj.:

 • osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.
 • kobiety – 2 pkt.
 • osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze na terenie województwa podkarpackiego – 13 pkt.

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 1. Formularz rekrutacyjny, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”
 2. Oświadczenie – specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

UWAGA! Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z dokumentami projektowymi.

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH” wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH” wraz z załącznikami dostępne są na stronie LIDERA PROJEKTU: www.kraina-nafty.pl oraz na stronie PARTNERA PROJEKTU: www.sli.org.pl.

Informacje dodatkowe: Stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń min. z ZUS i UP, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia, w terminie wskazanym przez Beneficjenta. Brak potwierdzenia kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY

KOBIETY I OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

 

BIURO PROJEKTU:

LIDER: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, telefon: 725 995 723; 725 999 721, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

PARTNER: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, e-mail: biuro@sli.org.pl, telefon: 572 027 819, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”  

Formularz rekrutacyjny

 1. Oświadczenie – specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności;
 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 4. Karta oceny predyspozycji kandydata;
 5. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 14072013 z 18.12.2013;
 1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego;
 2. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych;
 3. Oświadczenie UP – przetwarzanie danych osobowych;
 4. Oświadczenie UP – udział w projektach w zakresie aktywizacji zawodowej i dane do SL;
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
 6. Oświadczenie UP – spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych;
 7. Wzór wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 8. Wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

WSPARCIE FINANSOWE

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu DOTACJE DLA MŁODYCH

 1. ZAŁ. 1 BIZNESPLAN
 2. ZAŁ. 2 KARTA OCENY BIZNESPLANU
 3. ZAŁ. 3 STANDARD OCENY BIZNESPLANÓW
 4. ZAŁ. 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
 5. ZAŁ. 5 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW I USŁUG
 1. ZAŁ. 6 OŚWIADCZENIA DO BIZNESPLANU
 2. ZAŁ. 7 WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
 3. ZAŁ. 8 OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
 1. ZAŁ. 9 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 1. ZAŁ. 10 OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z DWÓCH RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ
 1. ZAŁ. 11 KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
 2. ZAŁ. 12 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
 3. ZAŁ. 13 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 4. ZAŁ. 14 OŚWIADCZENIE O VAT
 5. ZAŁ. 15 OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA POMOCY PORĘCZYCIELA
 6. ZAŁ. 16 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI WERSJI PAPIEROWEJ BIZNESPLANU Z ELEKTRONICZNĄ