Dokumenty – rok 2019

Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD “Kraina Nafty” – 05.06.2019 r.

  1. UCHWAŁA NR 1/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2018 – PDF
  2. UCHWAŁA NR 2/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2018 – PDF
  3. UCHWAŁA NR 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 – PDF
  4. UCHWAŁA NR 4/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2018 – PDF
  5. UCHWAŁA NR 5/2019 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014 – 2020 (LSR) LGD “KRAINA NAFTY” – PDF
  6. UCHWAŁA NR 6/2019 w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD “KRAINA NAFTY” i zmiany uchwały nr 5/2017 r. WZC z dnia 22 marca 2017 r. – PDF

.