Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” działa w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

PROW 2007 – 2013 to unijny program oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W Programie tym są również środki finansowe na udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich oraz na poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Z PROW 2007 – 2013 można uzyskać dofinansowanie także na działania poprawiające jakość życia mieszkańców oraz pobudzające aktywność lokalnych społeczności.

Oś 4 LEADER jest oddolnym, partnerskim, wielosektorowym i przekrojowym podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania.

Wdrażanie LSR jest to działanie, które ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja LSR powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywność lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Lokalna Strategia Rozwoju jest to dokument opracowany przez lokalną społeczność wiejską, który stanowi podstawę ubiegania się w wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji LSR. Składa się ona z wielu rozdziałów opisujących różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazuje kierunki działań, które mogą przyczynić się do zdynamizowania i rozwoju danego obszaru (LSR opracowana przez LGD „Kraina Nafty” znajduje się na stronie internetowej: www.kraina-nafty.pl).

Samorząd województwa ogłasza za pośrednictwem LGD nabory wniosków w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie następujących działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Małe Projekty

LGD przyjmuje w/w wnioski, a następnie ocenia i wybiera najlepsze projekty do realizacji, w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Wnioski oceniane są przez Radę LGD pod względem zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wg lokalnych kryteriów wyboru. Pracownicy Biura LGD udzielają wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację.

Wszyscy Beneficjenci działań muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina Nafty”.