Zasady i warunki przyznania pomocy – Granty

KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM?

 1. osoba fizyczna, która
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
 2. osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
 3. powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 2;
 4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim

– pod warunkiem, że nie wykonuje działalności gospodarczej.

WYSOKOŚĆ I FORMA POMOCY

Wysokość każdego grantu, jaki ma być udzielony grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych

Wysokość pomocy przyznanej dla LGD na jeden Projekt Grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych

Pomoc przyznawana jest wysokości określonej w LSR dla poszczególnych wskaźników i wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe z tytułu pomocy przyznawane są w formie refundacji kosztów kwalifikowanych i wypłacane, jeżeli beneficjent:

 1. zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane
  z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;
 2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

W przypadku Projektu Grantowego kosztami kwalifikowalnymi dla LGD są granty.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

 1. poniesione:
  • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
  • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 000,00 złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
 2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013;
 3. granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy
  o powierzenie grantu, w wysokości nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD;
 4. suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt;
 5. każdy grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem
  w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet gdy:

  • warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dotyczącego wdrażania LSR, nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana
   z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
  • grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana
   z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O POMOC

 1. operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej;
 2. nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;
 3. nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce;
 4. w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej dwóch zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość każdego z tych zadań nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych;
 5. koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę mieszczą się
  w zakresie kosztów kwalifikowalnych,
 6. podmiotowi ubiegającemu się o pomoc został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”,
 7. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie dotyczy j.s.t. oraz OPP);
 8. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 9. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifiko-walnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 10. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
 11. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE w ramach Grantów to koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia
  nr 1305/2013, nie przekraczające 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,
 6. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,
 7. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.

Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy,
i liczby 168.