Zasady i warunki przyznania pomocy – Rozwój Działalności Gospodarczej

KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM?

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 1. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jeżeli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do CEIDG, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR tj. na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe, albo
 2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

W przypadku w/w podmiotów o pomoc mogą się ubiegać mikro lub małe przedsiębiorstwa.

WYSOKOŚĆ I FORMA POMOCY

Pomoc na operację przyznawana jest do wysokości 200 000,00 złotych. 

Wysokość dofinansowania wynosi max 70% kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe z tytułu pomocy przyznawane są w formie refundacji kosztów kwalifikowanych i wypłacane, jeżeli beneficjent:

 1. zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;
 2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

 1. poniesione:
  • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
  • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru wykonawców z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
  • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 000,00 złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
 2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

UWAGA!!!

Realizacja operacji i ponoszenie kosztów dotyczących inwestycji dopiero po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy.

WARUNKI UBIEGANIA O POMOC

Pomoc jest przyznawana jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal wykonuje tę działalność;
 2. operacja zakłada:
  • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy
   o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
  • utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 3. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej;
 4. podmiotowi ubiegającemu się o pomoc został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym” (numer z ARiMR);
 5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 6. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 8. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 9. podmiot ten wykaże, że:
  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 10. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi;
 11. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
 12. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 13. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 14. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie wsparcia inwestycji w środki trwałe w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA

Umowa przyznania pomocy zawiera zobowiązania beneficjenta m.in. do:

 1. zapewnienia trwałości operacji oraz utrzymania miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 2. osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.
 3. osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
 4. niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
 5. zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy, wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ;
 6. przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
 7. przekazywania danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;
 8. uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, w tym prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (In blanco) wraz z deklaracją wekslową.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Do kosztów kwalifikowalnych należą koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych  rzeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEOBJĘTYCH POMOCĄ

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana wg PKD jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobywanie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11. gospodarka magazynowa.