Funkcjonowanie LGD

Cel działania:
Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Forma  pomocy:

  1. W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:
  2. badań nad obszarem objętym LSR;
  3. informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
  4. szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
  5. wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;
  6. szkolenia lokalnych liderów;
  7. animowania społeczności lokalnych;
  8. koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

Beneficjent pomocy:
Lokalne grupy działania