Spotkania informacyjne

logaa

W okresie od 12 sierpnia do 17 września br. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” organizowała spotkania informacyjne dla społeczności lokalnej, dotyczące opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20. W sumie odbyło się 14 spotkań, po dwa w każdej z gmin wchodzących w skład obszaru LGD oraz spotkania  z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W spotkaniach wzięło udział ponad 150 osób.

Spotkania prowadzone były przez pracowników Biura LGD: Natalię Kuliga – Helnarską, Gabrielę Liwacz i Marlenę Jakieła oraz członków Zarządu: Janinę Gołąbek, Stanisława Chochołka, Edwarda Jakiełę.

Spotkania dotyczące opracowywanej przez nasze stowarzyszenie strategii podzielone były na dwa cykle. Pierwszy skierowany był m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, lokalnych liderów, sołtysów i innych mieszkańców działających na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego obszaru. W drugim cyklu spotkań, konsultacje dotyczące LSR prowadzone były z mieszkańcami prowadzącymi lub planującymi rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcami, rolnikami
i przedstawicielami branży turystycznej, pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i turystycznego obszaru oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Spotkania poświęcone były w szczególności dokonaniu analizy SWOT obszaru (słabe i mocne strony) oraz wspólne wypracowanie celów, kierunków działań naszej lokalnej grupy w nowym okresie programowania. Spotkania pozwoliły na poznanie problemów, oczekiwań oraz pomysłów i inicjatyw społeczności lokalnej, które zawarte zostaną w opracowywanej strategii.

Na potrzeby spotkań i konsultacji z mieszkańcami przygotowana została ankieta – analiza potrzeb i potencjału obszaru, której wyniki pozwoliły nam właściwie ukierunkować działania, które zawarte zostaną w LSR, określić cele, zadnia i wskaźniki. Należycie przeprowadzona diagnoza obszaru jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego opracowywania i późniejszej realizacji założeń LSR.

Ponadto udostępniona została fiszka projektowa, w której mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje i instytucje – mogli wskazywać propozycje projektów, własne pomysły i inicjatywy, które chcieliby zrealizować za pośrednictwem LGD. 

Przeprowadzone spotkania i konsultacje z mieszkańcami pozwoliły zyskać wiele istotnych informacji i danych dotyczących nie tylko poszczególnych gmin LGD, ale  i lokalnej społeczności. Zebrany materiał wykorzystany zostanie w kolejnych etapach tworzenia LSR przez LGD „Kraina Nafty”.

Docelowo planuje się organizację jeszcze jednego, wspólnego spotkania dla członków LGD i mieszkańców całego obszaru, w celu zaprezentowania wyników wspólnej pracy  i wypracowanych założeń strategii. Ostatecznym punktem planu komunikacji ze społecznością lokalną będą konsultacje społeczne LSR za pośrednictwem strony internetowej LGD.

Zapewnienie szerokiego udziału lokalnej społeczności w pracach dotyczących przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju jest podstawowym i priorytetowym elementem rzetelnego i właściwego przygotowania LSR, prawidłowego określenia celów i planowanych działań przez LGD „Kraina Nafty” w nowym okresie programowania.