Dokumenty – rok 2021

Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD “Kraina Nafty” – 27.09.2021 r.

 1. Uchwała Nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2020
 2. Uchwała Nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020
 3. Uchwała Nr 3/2021 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2020
 4. Uchwała Nr 4/2021 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna na lata 2014-2020 (LSR) LGD “Kraina Nafty”
 5. Uchwała Nr 5/2021 w sprawie zmiany Lokalneych kryteriów wyboru LGD “Kraina Nafty” wraz z procedurą  ustalania i zmiany kryteriów
 6. Uchwała Nr 6/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD “Kraina Nafty”
 7. Uchwała Nr 7/2021 w sprawie uzupełnienia składu Rady LGD “Kraina Nafty” i zmiany uchwały nr 10/2020 WZC z dnia 16 września 2020 r.

Załączniki:

 1. Załaczniki do Uchwały Nr 4/2021:
  Zał. 1 Cele i wskaźniki
  Zał. 2 Budżet
  Zał. nr 3 – Tabela 11: Plan działania
  Zał. nr 4 – LSR 2014-2020
 2. Załaczniki do Uchwały Nr 5/2021
  Zał. nr 1 – Lokalne kryteria rozwój dział. gosp.
  Lokalne kryteria podejmowanie dział. gosp.
  Lokalne kryteria infrastruktura
  Zał. nr 2 – Lokalne kryteria wyboru LGD “Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub  zmiany kryteriów
  Lokalne kryteria rozwój dział. gosp.
  Lokalne kryteria podejmowanie dział. gosp.
  Lokalne kryteria infrastruktura
  Lokalne kryteria Granty
 3. Załaczniki do Uchwały Nr 6/2021
  Zał. nr 1 – Karty oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
  Zał. nr 2 – Regulamin Rady LGD “Kraina Nafty” Zał. 1 Oświadczenie członka Rady dot. zachowania poufności danych oraz ochrony danych osobowych
  Zał. 2 Oświadczenie o bezstronności
  Zał. 3 Karta oceny operacji
  Zał. 3a Karta oceny grantów
  Zał. 4 Karta oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji
  Zał. 4a Karta oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji granty
  Zał. 5 Karta oceny punktowej operacji
  Zał. 5a Karta oceny punktowej Grantu
  Zał. 6 Karta ustalania kwoty wsparcia dla operacji