Słowniczek beneficjenta

Beneficjenci – grupy docelowe –ujęte w strategii to:
– mieszkańcy – osoby fizyczne, w tym planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej lub prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem rolników
– przedsiębiorcy – mikro i mali ,
– osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – j.s.t., GOKi, – organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe itp.

Wszystkie osoby / podmioty ubiegające się o wsparcie za pośrednictwem LGD „Kraina Nafty”, muszą mieć odpowiednio miejsce zamieszkania (os. fizyczna), miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) bądź siedzibę lub oddział (w przypadku osób prawnych) na obszarze LGD, tj. gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe.

Grupy defaworyzowane, w szczególności ze względu na dostęp do rynku pracy i/lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:
– długotrwale bezrobotni,
– osoby z niskim wykształceniem,
– osoby powyżej 50. roku życia,
– młodzież,
– mieszkańcy obszarów wiejskich,
– kobiety,
– osoby niepełnosprawne.

Innowacyjność jest pojęciem bardzo szerokim. Jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych, nowej metody marketingowej, nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Zalicza się tu produkty, procesy, sposoby i metody, które dany podmiot opracował jako pierwszy, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów.

Jeżeli dane przedsięwzięcie nie spełnia warunków, aby można było uznać je za innowacyjne, jednak pewne jego części wskazują na powiązania produktu, usługi, procesu, sposobu, metody z pojęciem innowacyjności to można mówić o takim przedsięwzięciu jako zawierającym elementy innowacyjne. Operacje zawierające elementy innowacyjne to projekty oparte na nowych rozwiązaniach, nieznanych lub niestosowanych na obszarze LGD, technologiach, pozwalających na efektywniejszą pracę i nowatorskie rozwiązania w sferze biznesu. W odniesieniu do operacji z innego zakresu to wykorzystanie nowego sprzętu, nowych zasobów, zastosowanie lepszego, efektywniejszego sposobu promocji obszaru lub usług lokalnych, nowe rozwiązania np. zintegrowanie różnych środowisk przy realizacji zadania, wykorzystanie lokalnych zasobów.

Numer identyfikacyjny– nadawany jest zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r., poz. 807 i 1419). Numer ten uzyskuje się w ARiMR (Biuro Powiatowe w Krosnie,
ul. Żwirki i Wigury 9), po złożeniu wniosku o Wpis do ewidencji producentów.