Zasady i warunki przyznania pomocy – Infrastruktura

KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM?

 1. osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 2. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim pod warunkiem, że nie wykonuje działalności gospodarczej, albo
 3. powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 1;

WYSOKOŚĆ I FORMA POMOCY

Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 • nie wyżej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są, jeżeli beneficjent:

 1. zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;
 2. zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 3. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

 1. poniesione:
  • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,
  • zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,
  • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 000,00 złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
 2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

Kwoty kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji operacji przez jednostkę sektora finansów publicznych w wysokości przekraczającej kwotę kosztów kwalifikowalnych określoną w umowie nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.

UWAGA!!!
Realizacja operacji i ponoszenie kosztów dotyczących inwestycji dopiero po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE

 1. podmiotowi ubiegającemu się w pomoc został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”,
 2. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie dotyczy j.s.t. oraz organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013);
 3. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 4. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
 5. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 6. podmiot ten wykaże, że:
  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 7. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi,
 8. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 9. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA

 1. zapewnienie trwałości operacji oraz przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
 2. osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
 3. zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość netto danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;
 4. przekazywanie danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;
 5. uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, w tym prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania
  z odpowiedniego kodu rachunkowego w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Do kosztów kwalifikowalnych należą koszty:

 1. ogólne – do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,
 2. zakup robót budowlanych lub usług,
 3. zakup oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,
 7. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot nie ma możliwości odzyskania tego podatku (na etapie wniosku o płatność wymagana będzie interpretacja indywidualna),

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.