Informacje o projekcie – FSS

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rozpoczęła realizację projektu pn. „Festiwal serwatkowych smaków i lokalnych tradycji”, współfinansowanego w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/ TRADYCYJNEGO /EKOLOGICZNEGO – NGO, JST, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – projekt pn. “Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”.

 

Celem ogólnym projektu jest:wsparcie, promocja i popularyzacja produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem serwatki oraz lokalnej twórczości i lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację cyklu imprez pn. FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI.

 

Cele szczegółowe projektu:

 

– wsparcie i promocja podmiotów, które działają w dziedzinie produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem serwatki do produkcji i usług oraz pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, poprzez organizację cyklu imprez pn. FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI

– podniesienie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej w zakresie możliwości wykorzystania produktów lokalnych i tradycyjnych oraz serwatki do produkcji i usług, poprzez organizację seminarium dla w/w podmiotów,

– wzrost konkurencyjności i innowacyjności podmiotów, które działają w dziedzinie produktów lokalnych
i tradycyjnych, w tym przedstawicieli Klastra Serwatkowa Kraina,

– popularyzacja produktów lokalnych i tradycyjnych, poprzez stworzenie wspólnej oferty usług i produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym z wykorzystaniem serwatki – utworzenie zakładki na stronie internetowej www.kraina-nafty.pl.

 

Projekt przewiduje podjęcie szeregu działań związanych ze wsparciem, promocją i popularyzacją produktów lokalnych i tradycyjnych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego obszaru objętego projektem tj.:

 

  1. Kampania promocyjno-informacyjna projektu, której celem będzie przekazanie informacji o projekcie w lokalnym środowisku poprzez: plakaty, ogłoszenia w mediach, roll up oraz utworzenie zakładki na stronie internetowej LGD.

 

  1. Organizacja cyklu 3 imprez pn. FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI– promujących serwatkowe smaki i lokalne tradycje tj. produkty tradycyjne, lokalne, w tym z serwatki. Ich celem będzie pobudzenie aktywności społeczności lokalnej w zakresie możliwości wykorzystywania serwatki i lokalnych produktów do promocji regionu i kultywowania tradycji. Serwatka posiada właściwości zdrowotne i lecznicze, ma bogatą tradycję stosowania w gospodarstwach domowych, obecnie jest zapomniana i niedoceniana. Poprzez projekt będzie możliwość zaprezentowania i po raz pierwszy wypromowania jej jako produktu – serwatkowych smaków – z licznymi możliwościami zastosowania. Oprócz serwatki promowane będą produkty lokalne i oparte na tradycji.

 

Główny trzon imprez będą stanowili producenci zrzeszeni w Klastrze serwatkowym, prezentujący walory serwatki – produkty z zastosowaniem serwatki, możliwości wykorzystania, jej właściwości.

 

Do udziału w imprezach zaangażowane zostaną także KGW z obszaru LGD, które przygotują tradycyjne potrawy kulinarne, produkty regionalne oraz stół regionalny. Będą promowały tradycje kulinarne, oparte o dawne domowe przepisy, potrawy będą wydawane w formie degustacji. Poprzez prezentacje „jadła wiejskiego” będziemy poznawać wartości kulturowe obszaru oraz w ten sposób je promować.
Imprezy uświetniać będą występy lokalnych zespołów ludowych, które są żywym obrazem kultywowania
i krzewienia tradycji, lokalnych zwyczajów, pieśni i obrzędów.

 

Ponadto planuje się zaproszenie twórców i rękodzielników z całego Podkarpacia, prezentujących swoją twórczości i dorobek artystyczny.

 

Koszty organizacji FESTIWALU obejmują także zakup 4 drewnianych straganów – domków wystawienniczych/kiermaszówek na potrzeby organizacji cyklu imprez. Stragany będą udostępnione dla wystawców prezentujących produkty lokalne i tradycyjne, rękodzieło, kulinaria.

 

Harmonogram imprez:

30 czerwiec 2013 r.

Dukla

14 lipiec 2013 r.

Chorkówka – plac przy GOK

4 sierpień 2013 r.

Rogi – przy Zagrodzie Etnograficznej

 

  1. Organizacja Seminariumdotyczącego produktów lokalnych i tradycyjnych oraz z wykorzystaniem serwatki – w zakresie możliwości ich wykorzystywania do promocji obszaru i rozwoju gospodarczego producentów. Cykl 3 wykładów, których celem będzie przekazanie wiedzy w zakresie zastosowania i właściwości serwatki, certyfikacji produktów, systemu jakości żywności, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz technik prowadzenia kampanii promocyjnych na rzecz upowszechniania produktu i zwiększania jego renomy.

 

  1. Zarządzanie projektem.

 

Gr. docelową projektu są: członkowie Klastra oraz podmioty działające w dziedzinie produktów lokalnych i tradycyjnych tj. uczestnicy seminarium 20 os, osoby zaangażowane w organizację imprez: 9 KGW, 9 zespołów, twórcy i producenci (wystawcy) – ok. 100 os.

 

Odbiorcami pośrednimi:są lokalni mieszkańcy i turyści.

 

Okres realizacji

01.04.2013 r.

31.08.2013 r.

Wydatki kwalifikowalne

22 000,00 zł.

100%

Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego /Tradycyjnego /Ekologicznego – NGO

19 800,00 zł.

90%

Środki własne

2 200,00 zł.

10%

 

W związku z realizacją niniejszego projektu zapraszamy chętnych twórców i rękodzielników z obszaru województwa Podkarpackiego do udziału w organizowanych imprezach pn. FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI.

 

Kontakt i zgłoszenia: Biuro LGD „Kraina Nafty”, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14;

Tel. 13 44 07 043, 509 956 144, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl