Informacje ogólne – Leader

Leader działa w oparciu o  rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW.

Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiając osiągnięcie celów osi 3 PROW.

Celem osi 4 jest budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców, przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Leader łączy partnerów społecznych i gospodarczych. Razem planują i wdrażają lokalne inicjatywy.

Działanie na pewnym, określonym obszarze umożliwia zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.

Leader realizowany jest przez Lokalne Grupy Działania (LGD), które opracowują – wraz z lokalną społecznością – Lokalną Strategię Rozwoju (LSR).

LGD wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR.

W ramach podejścia Leader będzie również  wspierana działalność lokalnych grup działania poprzez realizację projektów współpracy.