Dokumenty – rok 2018

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD „KRAINA NAFTY” – 25.04.2018 r.

  1. UCHWAŁA NR 1/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2017 – PDF
  2. UCHWAŁA NR 2/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2017 – PDF
  3. UCHWAŁA NR 3/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 – PDF
  4. UCHWAŁA NR 4/2018 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2017 – PDF
  5. UCHWAŁA NR 5/2018 w sprawie zmiany Statutu – PDF
  6. UCHWAŁA NR 6/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD “KRAINA NAFTY” – PDF
  7. UCHWAŁA NR 7/2018 w sprawie rozpatrzenia odwołania od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z członkostwa w LGD “Kraina Nafty” – PDF

.
Załączniki:

  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2018 – PDF