Zasady i warunki przyznania pomocy – Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Zasady i warunki przyznania pomocy – Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu zachęcamy Państwa do przeanalizowania wymogów wynikających z dokumentacji konkursowej załączonej do ogłoszenia o naborze oraz przeanalizowania samych wniosków, wymaganych załączników, instrukcji do wniosku i biznesplanu, wzoru umowy, która będzie podpisywana. Nabór ma charakter konkursowy czyli dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają najwięcej punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru i zmieszczą się w limicie środków.

KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM?

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. jest pełnoletnia,
 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, tj. na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe.

Pomoc jest przyznawana podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (numer nadawany przez ARiMR).

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana w przypadku, gdy:
podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

 1. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że, podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 2. w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców,
 3. nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie,
 4. operacja zakłada:
  – podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz
  zgłoszenie beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom lub
  – utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy.

Beneficjent realizuje zobowiązanie w zakresie:

 1. wykonywania działalności gospodarczej,
 2. podlegania ubezpieczeniom,
 3. utrzymania miejsca pracy
  – przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zobowiązanie w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli
– w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Zobowiązanie w zakresie utrzymania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

WYSOKOŚĆ I FORMA POMOCY

Pomoc na operację przyznawana jest w formie premii w wysokości określonej w LSR, tj. 100 000,00 złotych. Wysokość dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłacane są po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie, w dwóch transzach, z tym że:

 1. pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
  – złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i dokonano wpisu tej działalności do CEIDG,
  – uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 2. druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli:
  a) operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem,
  b) beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:
  zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub
  –  utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub
  zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Wniosek o płatność drugiej transzy beneficjent składa po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy (tj. po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem), w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.

Transze wypłacane są na podstawie Wniosków o płatność składnych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, z którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz Wniosku o płatność.

UWAGA!!!

Rejestracja działalności gospodarczej i realizacja operacji oraz ponoszenie kosztów związanych z inwestycją, dopiero po podpisaniu umowy o przyznanie pomocy.

DODATKOWE WARUNKI UBIEGANIA O POMOC

 1. operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 2. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 3. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
 4. biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację;
 5. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 6. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR;
 7. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.

Beneficjent zobowiązuje się ponadto do:

 1. osiągnięcie wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie;
 2. niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy;
 3. przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;
 4. przekazywania danych dotyczących realizacji operacji, niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR;
 5. uwzględniania wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego, w tym prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (In blanco) wraz z deklaracją wekslową.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Do kosztów kwalifikowalnych należą koszty:

 1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
 2. zakupu robót budowlanych lub usług,
 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych  przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT), jeśli Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku VAT,
  – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEOBJĘTYCH POMOCĄ

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana wg PKD jako:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 2. górnictwo i wydobywanie;
 3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 8. produkcja metali;
 9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
 10. transport lotniczy i kolejowy;
 11. gospodarka magazynowa.