ASOS

Nabór uczestników

LGD „Kraina Nafty” informuje o możliwości uczestniczenia w projekcie pn. STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ, A MŁODOŚĆ TRWA WIECZNIE w ramach rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Beneficjentami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

 • Zamieszkanie na obszarze LGD „Kraina Nafty”,
 • Wiek powyżej 60 roku życia (20 osób),
 • Wiek poniżej 18 roku życia (10 osób).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Formularze zgłoszeniowe należy składać do Biura LGD (akceptowane formy dostarczenia : osobiście, pośrednik, poczta) – decyduje data wpływu do LGD.

Formularze dostępne na stronie internetowej LGD „Kraina Nafty” w zakładce ASOS oraz na stronach internetowych Gmin z obszaru LGD.

Termin składania wniosków do 14.11.2012 r.

Zobacz więcej...

Informacje ogólne

LGD „Kraina Nafty” złożyła do  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt pn. STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ, A MŁODOŚĆ TRWA WIECZNIE w ramach rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

Projekt otrzymał dofinansowanie!!!

Celem głównym projektujest integracja międzypokoleniowa i zwiększenie aktywności społecznej dwóch grup wiekowych – osób starszych, które ukończyły 60 rok życia oraz młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18 r.ż. , w oparciu o szeroką ofertę różnorodnych form wsparcia, dostosowanych do potrzeb obu wymienionych grup społecznych.

Zadanie realizowane będziew okresie od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Działania ujęte w projekcie :

 1. Organizacja biura, zatrudnienie personelu i zarządzanie projektem.
 2. Promocja projektu i rekrutacja uczestników.
 3. Zorganizowanie międzypokoleniowych warsztatów aktywizujących:
  1. WIEMY CO JEMY – warsztaty kulinarne
  2.  PAMIĘTAJMY O OGRODACH – warsztaty z projektowania i zagospodarowania ogródków przydomowych.

 1. Działania edukacyjne przeciwdziałające e-wykluczeniu – wyposażające w umiejętność obsługi komputera i Internetu:

–        RAZEM W SIECI – warsztaty komputerowe

§  Blok PIERWSZE KROKI

§  Blok W CYFROWYM ŚWIECIE

–        Działania w zakresie rozwijania aktywności fizycznej osób starszych –
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH :

§  WARTO WIEDZIEĆ – zajęcia pogłębiające wiedzę z zakresu medycyny i promocji zdrowia,

§  ĆWICZ Z NAMI – działania wzmacniające kondycję psychofizyczną – zajęcia sportowe,

§  MARSZ PO ZDROWIE – treningi spacerowe

 1. Zorganizowanie jednodniowej wycieczki do ogrodu botanicznego w Lublinie i Muzeum w Kozłówce.

 1. Zorganizowanie konkursu MIESZKAJMY PIĘKNIEJ.

 1. Utworzenie i prowadzenie zakładki na stronie internetowe www.kraina-nafty.pl

 1. Opracowanie i wydanie e-booka WIEMY CO JEMY oraz wydruk e-booka w formie broszury.

 

 

Wydatki kwalifikowalne

37 800,00

Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO

33 800,00

Środki własne

4 000,00

 

Zobacz więcej...