Konsultacje społeczne

loga

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku z pracami nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu, w zakresie:

  • celów LSR
  • kryteriów oceny projektów
  • zasad monitoringu i ewaluacji
  • planu komunikacyjnego.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krain-nafty.pl lub złożyć do Punktu konsultacyjnego – Biura LGD z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac na strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.

Załączniki: