Informacja o naborze

Informacja o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania  "Odnowa i rozwój wsi" za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA NAFTY" działającej na terenie gmin:

Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe:

 

Wrozwinięciu szczegóły oraz pliki formularzy

 

 

 

 

Termin składania wniosków:

Od   5  listopada  do  3  grudnia 2012 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14,
w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku:

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionymna stronach internetowych:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl

2.       Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

 

Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji, w tym kryteriów uzasadniających realizację operacji
w ramach LSR oraz wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,
w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl

2.       Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

 

Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboruwynosi:

3 881 142,00 zł.(słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dwa złote).

 

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

Operacja kwalifikuje się do dofinansowania, jeśli jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym LSR oraz w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów uzyskała co najmniej 50% punktów
z maksymalnej ilości punktów oraz spełnia kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce Piastowe oraz pod nr telefonu 13 44 07 043.


WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wersja edytowalna

 

Wniosek o Przyznanie Pomocy –w_1_413_313_4z(1).xlsx

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY  – wersja nieedytowalna

 

Wniosek o Przyznanie Pomocy –w_1_413_313_4z.pdf

Instrukcja wypełniania WoPP-iw_1_413_313_4z.pdf

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

Wniosek o Płatność wersja edytowalna –wop_2_413_313_3z.aktywny.xls

Wniosek o Płatność wersja nieedytowalna –wop_2_413_313_3z.pdf

Instrukcja wypełniania WoP –iw_2_313_413_313_4z.pdf

 

UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY

 

Umowa –umowa_413_odnowa_w_2_z.pdf

 

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI :

 

1. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji.pdf

2. Kryteria wyboru operacji.pdf

3. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów –załącznik nr 1.pdf