Informacja o Projekcie Współpracy

Informacja o Projekcie Współpracy

Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnejto Projekt Współpracy realizowany wspólnie przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” i Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 421 Wdrażanie projektów współpracy.

Celem projektu jest integracja, aktywizacja oraz pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” i Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady poprzez organizację imprez promocyjno – kulturalnych
i wizyt studyjnych, przyczyniających się do nawiązania współpracy, wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk. Powyższe działania mają również na celu promocję obszaru oraz zachowanie tożsamości kulturowej poprzez kultywowanie regionalnych tradycji, rzemiosła oraz zwyczajów obszaru LSR partnerów projektu.

W ramach realizowanego Projektu Współpracy, na obszarze obu LGD były i będą organizowane imprezy promocyjno – kulturalne pod nazwą Festiwal rzemiosła, rękodzieła
i zapomnianych
smaków.Celem organizowanych imprez jest zaangażowanie lokalnych społeczności, w tym lokalnych liderów, Kół Gospodyń Wiejskich, twórców i zespołów ludowych i obrzędowych w przygotowanie i uczestnictwo w tych imprezach, co przyczyni się do aktywizacji i pobudzenia tych środowisk. Ponadto organizacja Festiwalu rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków przyczyni się do kultywowania zwyczajów i obrzędów regionalnych oraz rozwoju kultury i tradycji, to zaś wzmocni zachowanie tożsamości kulturowej.

Realizowany projekt pozwoli na wymianę wzajemnych doświadczeń, wypracowanie dobrych praktyk oraz poznanie i promocję obszaru LGD „Kraina Nafty” i LGD Nasze Bieszczady.

 

Organizowanym imprezom
pn Festiwal rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków towarzyszą:

I Występy zespołów ludowych:

 • Zespół śpiewaczy Chorkowianie z Chorkówki
 • Kapela ludowa Kamfinioki z Jedlicza
 • Zespół śpiewaczo – obrzędowy Rogowice z Rogów
 • Kapela bojkowska Balowie z Baligrodu
 • Zespół śpiewaczy Łopienka z Cisnej
 • Kapela ludowa Bieszczadzka Rodzina z Jankowiec.

II Degustacje potraw regionalnych i produktów lokalnych

III Prezentacja rękodzieła artystycznego:

 • rzeźba,
 •   rękodzieło artystyczne
 •   garncarstwo
 •   ikony
 •   malowanie na szkle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt pn. Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
PROW na 2007-2013 w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy.