Informacja o wynikach naboru na GRANTY

Informacja o wynikach naboru na GRANTY

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniach w dniach 4-5 stycznia 2018 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY złożonych w ramach naboru nr 2/2017/G trwającego od 01.12.2017 r. do 15.12.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożonych zostało 22 Granty.

W wyniku oceny 1 Grant został uznany za niezgodny z PROW 2014-2020, 21 Grantów zostało uznanych za zgodne z LSR oraz wybranych do dofinansowania, z tego 14 najwyżej ocenionych Grantów mieści się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.