KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

naglo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie kryterium dotyczącego wykorzystania lokalnych zasobów, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD oraz uniknięcia protestów składanych przez Beneficjentów w zakresie tego kryterium.

Aktualne brzmienie kryterium:

 • zakres dotyczący rozwijania działalności gospodarczej oraz podejmowania działalności gospodarczej:
Wykorzystanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnych produktów, w tym produktów rolnych.
 1. Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie – więcej niż 1 zasobu – 3 pkt.
 2. Działalność, której dotyczy operacja, jest oparta o wykorzystanie 1 zasobu – 1 pkt.
 3. Działalność, której dotyczy operacja nie opiera się na wykorzystaniu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnych produktów, w tym produktów rolnych – 0 pkt.
Przez zasoby należy rozumieć:

 1. Zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego to: zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne, atrakcje turystyczne, zabytki, tradycja, folklor, zwyczaje.
 2. Lokalne produkty to: produkty związane z obszarem objętym LSR, specyficzne dla tego obszaru, w oparciu o które buduję się markę obszaru i które wpływają na promocję obszaru, w tym lokalne produkty rolne – przez które należy rozumieć – produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR.

Weryfikacja na podstawie opisu w Karcie opisu spełniania lokalnych kryteriów

 • zakres dotyczący infrastruktury:
Stopień wykorzystania zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnych produktów, w tym produktów rolnych. Preferowane będą operacje wykorzystujące takie zasoby jak: lokalna historia, tradycja, kultura, walory lokalnego środowiska przyrodniczego, lokalna infrastruktura turystyczna, lokalne produkty i usługi, w tym produkty rolne:

 1. operacja oparta jest o wykorzystanie więcej niż 1 zasobu – 2 pkt.
 2. operacja wykorzystuje jeden z zasobów – 1 pkt.
 3. operacja nie jest oparta o wykorzystanie lokalnych zasobów – 0 pkt.
Przez zasoby należy rozumieć:

1) Zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego to: zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne, atrakcje turystyczne, zabytki, tradycja, folklor, zwyczaje.

2) Lokalne produkty to: produkty związane z obszarem objętym LSR, specyficzne dla tego obszaru, w oparciu o które buduję się markę obszaru i które wpływają na jego promocję, w tym lokalne produkty rolne – przez które należy rozumieć – produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR.

Weryfikacja na podstawie opisu w Karcie opisu spełniania lokalnych kryteriów.

Proponowana zmiana:

Wykorzystanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnych produktów, w tym produktów rolnych. Preferowane będą operacje wykorzystujące takie zasoby jak: lokalna historia, tradycja, kultura, walory lokalnego środowiska przyrodniczego, lokalna infrastruktura turystyczna, lokalne produkty i usługi, w tym produkty rolne:

 1. operacja wykorzystuje jeden z w/w zasobów – 1 pkt.
 2. działalność, której dotyczy operacja nie opiera się na wykorzystaniu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnych produktów, w tym produktów rolnych – 0 pkt.
Przez zasoby należy rozumieć:

1) Zasoby lokalnego dziedzictwa kulturowego to: zasoby kulturowe, przyrodnicze, historyczne, atrakcje turystyczne, zabytki, tradycja, folklor, zwyczaje.

2) Lokalne produkty to: produkty związane z obszarem objętym LSR, specyficzne dla tego obszaru, w oparciu o które buduję się markę obszaru i które wpływają na jego promocję, w tym lokalne produkty rolne – przez które należy rozumieć – produkty rolne wytwarzane na obszarze objętym LSR.

Weryfikacja na podstawie opisu w Karcie opisu spełniania lokalnych kryteriów.

Zmiana dotyczy wszystkich 3 zakresów operacji, realizowanych w ramach poddziałania 19.2, z wyłączeniem Grantów.

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres: promocja@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 999 721 do dnia 14.02.2020 r. do godz. 12:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach.

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura LGD
„Kraina Nafty”